Foreningen Lov og Helse

Losing your head in a crisis is a good way to become the crisis.

C.J. Redwine

Om foreningen

Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket (eller tolkningen av det) som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen var primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning, men er nå åpen for alle som støtter oss.

Foreningen har ingen mål om full enighet og medlemmene kan naturligvis i varierende grad være kritisk til koronahåndteringen i Norge, eller andre av våre synspunkter. Etter at fokuset på pandemien i samfunnet har dabbet av har også vårt engasjement rettet seg mer mot andre samfunnsspørsmål, men som dypest sett handler om ,mange av de samme tingene. 

Foreningen har ingen tilknytning eller finansiering fra de respektive arbeidsgivere, og foreningen drives basert på frivillig arbeid fra medlemmene. Medlemskap i foreningen gjøres som privatperson og ikke som arbeidstaker i for eks. helse- eller justisvesenet.

Foreningens 9 nøkkelsaker er:
  1. Vi mener at koronapolitikken i altfor liten grad har vært basert på vitenskap, eller god vitenskap. Et avgjørende vitenskapelig prinsipp er blant annet at all informasjon kommer frem fra alle sider og debatteres åpent.
  2. Vi mener at forholdsmessigheten av tiltakene, blant annet når det gjelder konsekvensene av tiltakene for norske folks folkehelse og økonomi har vært tatt for lite hensyn til. Det bør være et mål om at tiltakene er effektive og ikke skader mer enn de gjør nytte. Bevisbyrden for dette tilligger den som ønsker å innføre tiltaket.
  3. Vi mener at det i for stor grad er skapt en «vedtatt sannhet» om at de respektive tiltakene er en nødvendighet. «Viruset gjør at vi må…» har vært et for gjennomgående mantra i hele pandemien, uten at det kommer tydelig frem at det er politiske vedtak og ikke er selve viruset som er grunnen til de fleste av tiltakene.
  4. Vi mener at medias dekning av pandemien har vært altfor ensidig.
  5. Vi mener at det er et alvorlig problem at ytringsfriheten har blitt innskrenket drastisk i denne pandemien.
  6. Vi mener at det personell innen politi og helsevesenet blir sanksjonert og sågar risikerer eller trues med å miste jobben ved å ytre seg avvikende fra den offisielle informasjon er svært problematisk i det som skal være en demokratisk rettstat. 
  7. Vi mener at det er et alvorlig problem hvordan en rekke demokratiske rettigheter samt Grunnloven har blitt satt til side uten demokratisk drøftelse, ei heller uten innsyn i prosessene og informasjonsgrunnlaget bak beslutningene.
  8. Vi mener at håndhevingen og sanksjoneringen av brudd på det såkalte «korona-regelverket» har vært problematisk, spesielt i lys av overnevnte punkt.
  9. Vi mener at det er problematisk at myndighetene ved lovverk har kriminalisert det vi anser som normal sunn adferd, herunder sosiale aktiviteter, trening og samkvem med venner og familie. Justisvesenet, herunder politiet står i fare for å oppleve et tap av tillit hos befolkningen som vi er satt til å tjene. Et betimelig spørsmål er om politiet og lovverket skal benyttes i så stor grad mot et felt som hører inn under helsevesenets ansvarsområde.