Åpent brev til kulturbransjen

Lov og Helse er en forening med snaut 700 medlemmer hovedsakelig fra yrkesgruppene politi, forsvaret, skole- og utdanning, leger og helsepersonell samt advokater/jurister. Vi oppfordrer dere i kulturbransjen til å virkelig tenker dere om en ekstra gang før dere krever innføringen av koronapass.

Det er vanskelig å si hvordan dere egentlig tenker, uten å være på innsiden av møtene deres, eventuelt på innsiden av hodene deres. Men det krever et absolutt minimalt nivå av logisk tankeevne å forstå at koronapass ikke har noe med smittevern og helse å gjøre. Koronapass har ingen evne til å stoppe pandemien eller smitte, og det har ingenting med «å kunne gjenåpne» eller «måtte stenge ned» å gjøre. Koronapass har rett og slett ingen medisinsk-faglig relevans. Dette sies til og med mer eller mindre rett ut av norske fagorganer som FHI. Dette medfører at koronapass ikke har noe med kulturbransjens problemer, overlevelse eller velbefinnende å gjøre. Premisset dere argumenterer ut fra om at «hvis vi får koronapass så kan vi gjenåpne i større grad» er en fantasi. Den eneste grunnen til at dere ikke kan drive deres virksomheter på skikkelig vis er norske myndigheters knusende pandemihåndtering. Hvis dere faktisk tror det motsatte har dere på en pinlig måte blitt lurt og manipulert. Dette vil i fremtiden bli sett tilbake på som kulturbransjens intellektuelle forfall.

Hvis dere derimot er klar over ovennevnte, men likevel ønsker det innført som en pinlig og lettvint måte å få åpnet opp på vil dette i fremtiden bli sett tilbake på kulturbransjens moralske forfall.

I tillegg – så lenge koronapass ikke har medisinsk-faglig begrunnelse; har dere tenkt på at koronapass i tillegg til å være moralsk forkastelig faktisk dermed også er ulovlig?

Det har i denne pandemien vært utrolig å bivåne hvordan restaurant- og utelivsbransjen samt kulturbransjen har blitt skadelidende for myndighetenes håndtering, og det har vært pinlig å se på hvordan dere har akseptert det. Nå er det like pinlig å se at dere «reiser dere» – ikke for å sette en stopper for den vanvittige og skadelige pandemi-politikken, men for å kreve det ikke-medisinske, ikke-smittestoppende kontrollsystemet koronapass.

Tenk dere om!

Hilsen Foreningen Lov og Helse

Forfatter

4 kommentarer om “Åpent brev til kulturbransjen”

 1. Takk for brevet. Det er meget bra. Også folk i kulturbransjen reager, noen i alle fall. De vil ikke være med på det falske senarioet som “vaksinen” er. Bare vent og se, når smittet likevel øker tiltros for at “alle” uvaksinerte er utestengt, kommer myndighetene da til å si smittetall eller vil de holde kjeft om det. Det vil være svært avslørende i så fall. Jeg er skremt over det som skjer i Østerrike og Tyskland. Hva er ikke demokratiske politikere villig til å gjøre når de har makt? Og folk flest er skremt til lydighet.

  Svar
 2. ÅPENT BREV MED KRAV TIL NORGES REGJERING.

  postmottak@smk.dep.no 17. januar 2022

  Krav om umiddelbart opphør av grunnlovskrenkende virksomhet.

  I snart 2 år har landets borgere som er eiere av Norge, vært utsatt for grunnlovsstridige krenkelser av alle tenkelige slag, med henvisning til forskrifter som ikke har lovs rang, og heller ikke har dekning i lov om smittevern.

  For å gjøre en lang historie kort, er «samfunnskontrakten» mellom staten Norge som folkets ansatte tjenere, og landets eiere som er borgerne, Norges Grunnlov med tilhørende menneskerettigheter. Statens «nød-paragraf» er Grunnlovens §17, som uttrykkelig begrenser seg til lover som IKKE krenker konstitusjonen, som altså er Grunnloven.

  § 17. Kongen kan gi og oppheve anordninger som angår handel, toll, næringsveier og offentlig forvaltning og regulering; dog må de ikke stride mot konstitusjonen og de lover som Stortinget har gitt i samsvar med de etterfølgende §§ 76, 77, 78 og 79. De gjelder provisorisk til neste Storting.

  Samtlige forskrifter og pålegg av ethvert slag, som strider mot Grunnloven og menneskerettighetene, er derav ugyldige, men på tross av dette som enhver jurist SKAL vite, har det i nesten 2 år foregått de groveste krenkelser av samfunnskontrakten. Krenkelsene gjelder alt fra regelrett yrkesforbud til krav om PCR tester, som ikke kan vise om noen er smittefarlige eller ikke, til påstander om ulovlige grensepasseringer, ulovlig frihetsberøvelse på karantenehoteller, og hele veien inn i de private hjem, der staten uten gyldige lovhjemler, har tillatt seg å begrense hvor mange gjester man kan ha i sitt eget hjem. Ja sågar begå hus-inkvisisjoner i strid med Grunnlovens §102, for å håndheve det siste.

  De som har nektet underkastelse til disse lovstridige og ugyldige pålegg, er ofte bøtelagt, på tross av at staten utmerket godt vet, at man så utvider ulovlighetene og krenkelsene av «samfunnskontrakten», og derav ikke kun handler grunnlovsstridig, men begår bedrageri mot landets eiere. Skulle man ha kommet til det utopiske syn, at samfunnskontrakten midlertidig er hevet, så har det den konsekvens, at der ikke lengre eksisterer ett avtaleforhold mellom partene. Da kan staten selvsagt heller ikke påberope seg avtalebrudd/lovbrudd på en avtale, som ikke lenger eksisterer eller er satt permanent eller midlertidig ut av kraft.

  Covid har ikke på noe tidspunkt oppfylt kriteriene for å kategoriseres som en allmennfarlig sykdom, etter definisjonskravene i lov om smittevern §1-3. Det er en ren politisk beslutning, i strid med lov om smittevern og derav en ugyldighet og nullitet fra første dag. Dette kan uansett ikke sette Grunnloven/Samfunnskontrakten til side, her med nok en henvisning til Grunnlovens §17.

  Samtlige krenkelser skal opphøre straks og uten videre varsel. De som har fått straffereaksjoner for brudd på ugyldige forskrifter eller underordnet lov her, skal ha sine saker omgjort uten andre anmodninger enn denne. De som har lidt økonomiske tap, skal ha disse erstattet fullt ut. Det er regjeringens plikt å legge til rette for dette straks, samt påse at hele tjenestemannssystemet som inkluderer Politi og Domstoler, gis uttrykkelig stopp ordre, samt ordre om reversering av ethvert saksforhold som tilhører tema.

  Samtidig skal det beordres full stans i bruk av nød-godkjente vaksiner, som ikke er vaksiner, da de verken immuniserer eller begrenser utbredelsen av smitte. De har derimot skadet og drept borgere, i ett omfang vi aldri før har sett maken til fra noen medisinske produkter.

  Uavhengig forskning fra hele verden har vist, at de som blir alvorlig syke, blir det grunnet alvorlig D-vitamin mangel, ikke mangel på «vaksiner», som ikke kan endre det forhold. Det forlanges derav at folket via media gis korrekt informasjon med hensyn til D-vitamin tilskudd. Dette kunne forhindret ethvert reelt Covid dødsfall, samt redusert kostnadene til helse budsjettet med mulig 16-17%. For Norges del blir dette formidable 65 milliarder kroner årlig. D-vitamin mangel er en sterk medvirkende årsak, til mulig så mange som 9.300 årlige dødsfall i Norge, eller ca. 23% av totalen viser forskningen.

  Det skal også beordres, at tidlig behandling av Covid med behandlingsprotokoller som har vist seg tjenlige i andre land, som f.eks. Japan, igangsettes straks.

  Nok er nok, besørg at kravene ovenfor innfris uten ugrunnet opphold.

  For Folkedomstolen for Norge 2022
  Lars Howard Fritzson Widding

  I dag den 21.1.2021 er antallet signaturer passert 1300, og alle som vil kan medsignere her:
  https://howardsopinion.wpcomstaging.com/folkedomstolen-signatur/

  Svar

Legg igjen en kommentar