Vaksinene: Kjetil Elvevold og Faktisk.no

Dette er et innlegg av forsker og dr. scient. Kjetil Elvevold som en respons til Faktisk.no som har bedt ham om å ta stilling til en såkalt “faktasjekk” fra deres side angående hans uttalelser om vaksiner i et intervju hos Hemali.no.

Foreningen Lov og Helse

Tilsvar til Faktisk.no

Av Kjetil Elvevold

Hei, Dette er journalist Geir Molnes i Faktisk.no. Jeg har sett nærmere på et intervju du har gjort med Hemali. I den forbindelse har jeg fått noen kommentarer fra professor og immunolog Anne Spurkland ved UiO og vaksineforsker Even Fossum ved Rikshospitalet. Under følger først noen av deres overordnede betraktninger om intervjuet du gjør med Hemali. Deretter har de også sett nærmere på noen av påstandene du fremmer. De er uenige i mye av det du er sitert på i intervjuet.

Jeg sendte også en tilsvarende e-post til D´liver-eposten din på fredag. Dersom du ønsker å kommentere noe av det forskerne sier til oss i Faktisk.no, trenger vi svar innen klokken 12 i morgen. I et intervju publisert av nettstedet Hemali fremsettes det en lang rekke påstander om koronavaksiner. Det er Kjetil Elvevold som står for påstandene. Han er ansatt i forskningsinstituttet Nofima, som forsker på vegne av akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

I Hemalis artikkel er han titulert som medgründer og tidligere seniorforsker i D’liver, et selskap som skal drive med oppdragsforskning for legemiddelindustrien. Basert på selskapets regnskapstall, ser det ikke ut til å ha vært mye aktivitet i D’liver de siste årene.

For det første vil jeg si at Faktisk.no sin metodikk med å sende en mail hvor man vil ha svar på særdeles kompliserte spørsmål og temaer innen kl. 12 neste dag rett og slett er uredelig.

Jeg var seniorforsker og utførte eksperimenter med nyutviklede medisiner i forsøksdyr i D’Liver. Selskapet gikk meget godt og hadde 3 av verdens største legemiddelselskaper i porteføljen. Vi fikk også inn en stor søknad fra NFR for å utvikle et patent. D’Liver utførte pre-kliniske studier (dyrestudier) og var avhengig av Universitetets dyreavdeling. Da Universitetet skulle bygge om dyreavdelingen førte det til så store forsinkelser at D’Liver ikke kunne fortsette driften. De enorme forsinkelsene i ombyggingsprosessen er omtalt her.

I perioden 2015-2020 var jeg en av Norges to representanter i et nettverk av forskere kalt COST (European Cooperation in Science and Technology). Nettverket samarbeidet om å utvikle metoder for å korrigere genfeil hos pasienter vha oligonukleotider (RNA/DNA).

Fra 1 januar 2022 er jeg engasjert i Forskningsrådets FORNY20-FORNY2020 program i et prosjekt med tittelen “Liver uptake control”. Som det står i den publiserte prosjektbeskrivelsen så omhandler prosjektet nanoteknologier som er 100% relevant for dagens injeksjoner/«vaksiner». Foreløpig har jeg 3 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner sammen med AstraZeneca. Den fjerde blir publisert i løpet av 2022 og er blant annet et resultat av arbeid jeg utførte ved AstraZenecas laboratorier i Gøteborg våren 2018 og studien omhandler lipide nanopartikler med mRNA. Jeg vil påstå at jeg har langt over gjennomsnittlig erfaring med forskning på oligonukleotider og nanoteknologier.

I informasjonstidsalderen vi lever i har det blitt – kanskje for bekvemmelighetens skyld – en vane for folk flest å bedømme informasjonens kvalitet utfra roller et medie eller en person har fått tildelt. Selve mediet eller personen er dog underordnet fordi informasjonens kvalitet bør i utgangspunktet være uavhengig av formidlingsmediet.

Regnskapstall for firmaet D’Liver bør ansees underordnet i den faglige diskusjonen om informasjonen som kom frem i intervjuet med hemali.no, og som skapte uenighet. Men det må være lov å være uenig og det er enda bedre hvis uenigheter fører til en konstruktiv debatt. Jeg mener at det er den ekte diskusjonen og debatten om de ulike synspunktene og særlig vitenskapelig dissens som ble første offeret i koronakrisen. Mangelen på offentlig debatt har vært påfallende og skyldes ikke at det har vært full enighet. Det skyldes at motstemmer har blitt sensurert. Dr Martin Kulldorff, professor i epidemiologi ved Harvard Medical School, sier at ikke siden andre verdenskrig har så mange vitenskapsmenn blitt sensurert.

Faktisk.no har vært i kontakt med to vaksineforskere som har sett nærmere på intervjuet. Begge avviser mange av påstandene som fremmes av Elvevold.

Det har vært kjennetegn gjennom hele pandemien at bare noen få forskere – og stort sett alltid de samme – har fått podiet til å uttale seg om hva de synes er «sant» eller «usant» eller hva «vitenskap har vist». Men det eneste vi vet som en sannhet er vel at «vitenskap» ikke handler om sannheter. Da er det nemlig ikke vitenskap lenger, men et dogma. Vitenskap lever av dissens, utforskning, spørsmålstegn, hypotese-antitese-syntese-diskusjon, og det samme om igjen.

– Mye av det Elvevold kommer med i dette innlegget er påstander som har vært tilbakevist gjentatte ganger, så det blir nærmest en oppsamling av ulike myter rundt covid-19 vaksinene, sier vaksineforsker Even Fossum ved Rikshospitalet til Faktisk.no.

Fossum sier at «mye… har vært tilbakevist gjentatte ganger». Men den vitenskapelige metoden er ikke basert på flertallsprinsippet. For å komme frem med noen nye erkjennelser skal man bruke den vitenskapelige metoden, og den er basert på logikk, teori og empiri. Det hadde vært fint hvis Fossum heller brukte den vitenskapelige metoden for å vise at jeg tar feil.

Professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo skriver at Elvevold gjengir mye klassisk antivaksineretorikk i innlegget», skriver Faktisk.no, men hun kommer dessverre ikke med noen konkrete faglige argumenter.

Fossum påpeker også at Elvevold ikke har publisert noen studier på vaksiner eller immunologi. Dermed kan han ikke sies å være en ekspert på vaksiner, selv om han er forsker med doktorgrad i leverfysiologi.

Verken jeg eller Hemali.no hevder at jeg er ekspert på vaksiner. Over har jeg nevnt noe av min bakgrunn og jeg har i tillegg arbeidet 4 år i et prosjekt for Biotec Pharmacon. Forskningsprosjektet gikk ut på å studere aktiveringsmekanismer i det medfødte immunsystemet. Innen akademia har vitenskapelige publikasjoner av forskningsarbeidet en høy prioritet og er gjerne avgjørende for karriereveien til en forsker. Innen oppdragsforskning er imidlertid situasjonen annerledes. Der er det oppdragsgiver som eier resultatene og som bestemmer hva som skal gjøres med dem. Ønsker de ikke at forskningsresultatene skal publiseres, så blir de ikke publisert. Jeg håper ikke Fossum mener min doktorgrad i leverfysiologi diskvalifiserer meg i å ha kunnskap i andre forskningsfelt? Mitt felt inne leverfysiologi overlappet for eksempel med utvikling av legemidler noe som er årsaken til at D’Liver ble stiftet. Men jeg er ikke farmakolog. I min post doc periode startet jeg sammen med en kollega et pilot-prosjekt for å studere virus i leveren. Prosjektet fikk senere en bevilgning på 10 millioner NOK fra NFR Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus – Prosjektbanken (forskningsradet.no). Men jeg er ikke virolog. Min doktorgradsoppgave ble for øvrig premiert med Dr Kreybergs Pris for beste doktoroppgave innen Eksperimentell Patologi i Norge for perioden 2004-2008. Siden Fossum er vaksineforsker og jeg har god kjennskap til teknologien som brukes i de genbaserte vaksinene, er det et bra utgangspunkt for å få til en konstruktiv vitenskapelig diskusjon.

I intervjuet med Elvevold fremsettes en rekke påstander som forskerne har sett nærmere på.

Påstand: Vaksineprodusentenene hoppet over dyreforsøk:

I intervjuet med Hemali hevder Elvevold blant annet at under utviklingen av vaksinen «hoppet produsentene over stadiet med dyreforsøk». Dette er imidlertid feil.

– Det stemmer ikke. Ved utvikling og utprøving av både Moderna og Pfizer sine vaksiner ble dyreforsøk igangsatt tidlig, og la sammen med fase I studien i mennesker grunnlaget for å gå videre til fase to og tre utprøvning, skriver vaksineforsker Fossum til Faktisk.no.

– Moderna offentliggjorde først resultater fra pre-klinisk utprøvning 11 juni (før fagfellevurdering). Studien ble så publisert i Nature 5. august 2020, opplyser han.

Professor Spurkland forteller også at påstanden er feil:

– Dette stemmer ikke. mRNA-teknologien har vært testet ut i dyr, både før pandemien i ulike sammenhenger, og også SARS-CoV-2 vaksinen har vært testet i dyr, skriver Spurkland til Faktisk.no.

At produsentene hoppet over stadiet med dyreforsøk ble tolket av Spurkland som om jeg hadde sagt at det aldri ble gjort noen dyreforsøk. Jeg vet at mRNA teknologien har vært testet i dyr tidligere. Jeg var mest sannsynlig en av de første i verden til å utføre tester på forsøksdyr med denne typen nanopartikler utviklet av Pieter Cullis. De ble først utviklet for små siRNA, senere mRNA. Mine forsøk var “proof-of principle” tester utført i 2015.

Fossum skriver at dyreforsøk ble satt i gang tidlig, og at dette sammen med fase I studien i mennesker la grunnlaget for å gå videre til fase II og III. Men det er ikke slik utviklingen skal foregå. Når studiene bare er igangsatt og ikke ferdig evaluert, gir ikke det grunnlag for neste utviklingsfase. Kun en ferdig evaluert studie med lovende resultater gir et godt grunnlag. Men alle resultatene er fortsatt ikke frigitt.

Leseren burde kanskje vite at legemiddelutviklingen, dermed inkludert vaksineutvikling, foregår i «faser». Det som er ny med Covid-19 vaksineutvikling er at prosessen har blitt teleskopisert, dvs. fasene har blitt satt i gang parallelt, og blitt forkortet:

Figur 1: Kliniske studier på mennesker ble satt i gang mens dyreforsøk pågikk, men uten foreliggende resultater. Kilde: Canadian Covid Care Alliance (CCCA). “Checking the fact checkers”, page 2.

Fordelen med å gjøre det på denne måten er at prosessen blir forkortet. Men at forsøk og studier blir igangsatt og så fortløpende evaluert samtidig som det ferdige produktet blir gitt til millioner mennesker kan få bekymringsverdige konsekvenser. Videre, for å redusere produksjonstiden, har man på helt uakseptabelt vis også fjernet muligheten til justeringer av produktet dersom resultatene viser at det bør gjøres. Kunnskapen og forståelsen av de molekylære mekanismene, fordelingen i kroppen, nedbrytbarhet (ADME)– får vi når de prekliniske resultatene, dvs. in-vitro og dyreforsøk, er ferdig evaluert. Halv-viten er farlig, som legemiddelhistorien tidligere har vist

http://www.bioethics.nih.gov/courses/pdf/2012/Lederer.pdf

http://thalidomidestories.com/

I vitneavhøring i senatet i Texas kom det frem at dyreforsøk ble stanset fordi forsøksdyrene døde.

Produksjonen av Pfizer-vaksinen ble igangsatt i stor skala allerede i September 2020 før den kombinerte kliniske fase II/III studien hadde blitt publisert i NEJM, og bare noen få uker etter Pfizer hadde sendt resultatene fra den første kombinerte fase I/II studien til peer-review i tidsskriftet Nature i slutten av juni 2020.

I tilfellet med Astrazeneca-vaksinen startet stor-skala produksjonen allerede i Juni 2020 – tilsynelatende før en pre-print av den første kombinerte kliniske fase I/II studien ble tilgjengelig i Juli 2020. Det betyr altså at stor-skala produksjon startet før de første resultatene om dose og virkning av vaksinen i mennesker hadde blitt fagfellevurdert og publisert.

«We are starting to manufacture this vaccine right now – and we have to have it ready to be used by the time we have the results»

Men i stedet for å bekymre seg for at vaksinene kunne lede til helseskader var Astrazeneca bekymret over den finansielle risikoen:

«Of course, with this decision comes a risk but it’s a financial risk and that financial risk is the vaccine doesn’t work,” he [Pascal Soriot] added.»

EMA (European Medicines Agency) skrev om Astrazeneca i nødgodkjenningsrapport (29 January 2021, EMA/94907/2021) side 42:

«There was an unexpected finding of viral RNA in tissues of the gastrointestinal tract at 7 days post-challenge in immunized animals, but not in the control group. The Applicant states that “…there is a trend towards greater presence of viral RNA in the gastrointestinal tract in the 5 prime-boost group animals with a strong antibody response prior to the very high dose challenge.”In addition, the clinical scores were worse in the prime-boost group compared to the prime-only group. The Applicant exerts that the significance of this finding is not yet known.»

Dette sier ikke noe annet enn at dyrene ble veldig syke etter injeksjonen nummer 2. Og Astrazeneca («the Applicant») kunne ikke si hva dette innebar i praksis (“the significance of this finding is not yet known”). Og det så ikke bedre ut i studien med ilder (EMA evalueringsrapport, side 52):

«Regarding the histopathology as seen in study 6285, mild pulmonary lesions were observed in control animals in comparison with AZD1222 vaccinated animals. One week after the challenge, this difference was no longer detectable due to the fact that the pathology scores in the vaccinated animals worsened over time. In contrast, formalin inactivated SARS-CoV-2 animals which presented the worst pathology scores among all the experimental groups during the first week, showed a tendency for improvement after the first 7 days post challenge. No differences were seen between prime-only and prime-boost regimens.»

Toksikologiske forsøk blir alltid utført med en kontrollgruppe. I dette tilfellet her besto kontrollgruppen av ilder som fikk injisert inaktivert Sars-CoV-2. Forsøket viste seg å være ganske mislykket, siden vaksinerte dyr ble dårlige under observasjonsperioden (“pathology scores in the vaccinated animals worsened over time”).

EMA-rapporten skriver at noen forsøksdyr i studien med Astrazeneca vaksinen døde og de krevde videre diskusjon om den mulige årsaken og bedre dokumentasjon:

«Some of the animals in study 20-01125 presented a reaction leading to death that was ascribed to the presence of BSA derived from the culture media used for virus growth. This can be a result of the pre-existence of anti-BSA antibodies derived from the required husbandry vaccination. The full report of this deviation has been requested for reassurance (recommendation).»

EMAs kommentarer under godkjenningsprosessen for Pfizer-vaksinen ser heller ikke bra ut (EMA rapport 21 December 2020, EMA/707383/2020). Også her ble forsøksdyrene syke, og særlig lymfeknutene og leveren ble skadet, men også betennelser i ledd ble observert:

«At 100ug BNT162b2 V8, there were observations of various inflammatory signs at the injection site (e.g. fibrosis, myofiber degeneration, oedema, subcutis inflammation and epidermis hyperplasia). Also, there was inflammation of the perineural tissue of the sciatic nerve and surrounding bone in most rats at d17. The bone marrow demonstrated increased cellularity and the lymph nodes showed plasmacytosis, inflammation and increased cellularity. The spleen demonstrated increased haematopoiesis in half the animals at d17. The liver showed hepatocellular periportal vacuolation at d17 (fully reversed during recovery) which may be related to hepatic clearance of ALC0315. Histopathology assessment of 30ug BNT162b2 V9 generated similar results as 100ug BNT162b2 V8 although not on as extensive level (possibly due to a lesser dose). Minimal to moderate inflammation and oedema was observed at the injection site (usually resolved after ~3d). There was minimal to moderate increased plasma cell cellularity in the lymph nodes and germinal center cellularity plus hematopoietic cell cellularity in the spleen at d17 (reversible at end of recovery). There was minimal increase cellularity in the bone marrow. Reversible vacuolisation in the liver was also observed. The Applicant explained that peri-portal liver vacuolization was observed in both pivotal studies but are not related to any microscopic evidence of liver/biliary injury in animals (cellular hypertrophy, inflammation) nor any clinical data from Phase 1 study. Vacuoles are considered by the Applicant to be a result of ALC-0315 accumulation in liver and not PEG. A novel finding at 30ug was minimal extra-capsular inflammation in the joints at d17. Moreover, increases in neutrophils, monocytes, eosinophils and basophils were observed in study 20GR142. For the Applicant, increases in neutrophils, monocytes, eosinophils and basophils observed in the Study 20GR142 were related to the inflammatory/immune response to BNT162b2 administration.»

Alt dette ble vurdert som “akseptabelt” av EMA, mest fordi de fleste skadene viste seg å være reversible. Men hva med pasienter som har nedsatt leverfunksjon, hva med pasienter som har artritis fra før? Og hva hvis lipidene akkumuleres over tid i celler og organer ved gjentatte boostere der de kan føre til stor skade?

EMA-rapporten om Pfizer-vaksinen gir dokumentasjon på at både distribusjon, metabolisme og utskilling (ADME) enten ikke ble undersøkt eller med bekymringsverdige resultater – side 47 (EMA/707383/2020) om distribusjon:

«Over 48 hours, distribution was mainly observed to liver, adrenal glands, spleen and ovaries, with maximum concentrations observed at 8-48 hours post-dose. Total recovery (% of injected dose) of radiolabeled LNP+modRNA outside the injection site was greatest in the liver (up to 21.5%) and was much less in spleen (≤1.1%), adrenal glands (≤0.1%) and ovaries (≤0.1%).»

Dokumenter fra Pfizer Japan viste at lipid-nanopartiklene med mRNA inni fordelte seg over hele kroppen og særlig akkumulerte i leveren, eggstokkene og ryggmargen av forsøksdyrene. Det er bekymringsverdig at disse akkumulerer i eggstokkene og vi vet ikke hva det har å si for fertiliteten til unge jenter som tar disse injeksjonene. Heller ikke hva det har å si for et jente-foster under utvikling hos gravide som tar injeksjonen. Eggene, som mange år senere frigjøres under menstruasjon til et jente-foster utvikles tidlig i fosterstadiet. Hvis disse påvirkes av at mor tar injeksjonen får vi ikke vite det før om mange år. Det er i det hele tatt nærmest uhørt at det tillates å settes et eksperimentelt produkt i gravide. Jeg vet ikke om det noensinne har skjedd før.

Side 47 (EMA/707383/2020) om nedbrytning:

«Metabolism studies were conducted to evaluate the two novel lipids in the LNP, ALC-0315 (aminolipid) and ALC-0159 (PEG-lipid). No metabolic studies were performed with the modRNA or the other two lipids of the LNP.»

Dette forteller oss at vi ikke vet noe om hvordan RNAen blir brutt ned. Alle uracil-nukleotidene i mRNA er byttet ut med en syntetisk versjon, N1-methylpseudouridine, for å øke stabiliteten. Derfor burde det være av stor interesse å vite nedbrytningsprofilen av mRNAet. Man har derfor ikke kontroll på hvor mye spike-protein som produseres av mRNA fordi man vet ikke hvor fort det brytes ned.

Side 48 (EMA/707383/2020) om excretion (utskilling):

«No excretion studies were performed with the modRNA or the other two lipids of the LNP which is considered acceptable by the CHMP.»

Vi vet ikke mekanismene for hvordan mRNAet blir skilt ut fordi dette ikke ble undersøkt. Det ser ut som at noen av lipidene forbli ganske lenge i kroppen – og dermed muligens også RNAet som er pakket inn i disse lipidene – side 53 (EMA/707383/2020):

«ALC-0315 has no known biology. In the absence of this ‘biological relevance’ the applicant [Pfizer] used an estimation of >95% elimination of ALC-0315 to represent the essential elimination from the body. The elimination half-life of ALC-0315 in the liver following IV administration in the rat is approximately 6-8 days. These data indicate that 95% elimination of ALC-0315 will occur approx. 30-40 days following final administration in the rat.«

Side 50 (EMA/707383/2020) om genotoksisitet (evnen til å forårsake skade av arvematerialet):

«No genotoxicity studies have been provided. This is acceptable as the components of the vaccine formulation are lipids and RNA that are not expected to have genotoxic potential

«Risk assessment performed by the Applicant indicates that the risk of genotoxicity relating to this excipient [ALC-0519] is very low based on literature data where acetamide genotoxicity is associated with high doses and chronic administration (≥1000 mg/kg/day). Since the amount of ALC-0159 excipient in the finished product is low (50 μg/dose), its clearance is high and only two administrations of the product are recommended for humans, the genotoxicity risk is expected to be very low.»

I stedet for å undersøke genotoksisitet antar EMA (og Pfizer) at risikoen trolig er lav basert på litteraturhenvisninger til bare én av de helt nye lipidene som aldri før har blitt brukt i legemidler og der ingen farmakologisk informasjon finnes fra før (derfor omtalt som “novel excipients”). Hva hvis denne antakelsen viser seg å være feil? EMA argumenterer også for at dette er forsvarlig så lenge man kun gir 2 doser. Men i dag har man allerede gitt 4 doser enkelte steder i verden fordi effekten av «vaksinene» er mer eller mindre borte etter 6-9 måneder.

Side 50 EMA/707383/2020): Om skader som kan oppstå under graviditet:

«There was an increase (~2x) of pre-implantation loss (9.77%, compared to control 4.09%) although this was within historical control data range (5.1%-11.5%). Among foetuses (from a total of n=21 dams/litters), there was a very low incidence of gastroschisis, mouth/jaw malformations, right sided aortic arch, and cervical vertebrae abnormalities, although these findings were within historical control data.»

«It is noted that there is currently no available data on the placental transfer of BNT162b2.«

Risikoen for abort var nesten dobbelt så høy i vaksinerte vs uvaksinerte rottedyr. Og noen dyr (vi vet ikke andelen) hadde misdannelser. Men statistisk sett var dette innenfor, og dermed blir det ansett som brukbare resultater. I det minste ville slike resultater ha krevd nærmere undersøkelser. Så ja, dyreforsøk ble gjort – men ikke med solide trygge resultater.

Side 51 (EMA/707383/2020):          

«No dedicated local tolerance studies have been conducted; however the assessment of local tolerance was performed in repeat-dose toxicity studies. At 100ug BNT162b2 V8, there was mostly slight to moderate oedemas but in some cases severe oedema. The severity increased with the 2nd and 3rd injections. The data for 30ug BNT162b2 V9 exposure indicated less severe but similar effects.»

Side 52 (EMA/707383/2020): om immunologi:

«Only single immunisation was conducted in mice, as compared to the clinical 2-dose regimen, which was adequate since only characterization of the immune response, but no challenge study was carried out in mice. Also, no or limited attention to the induction of long-term memory responses nor immunogenicity and protection in aged animals has been paid.»

Canadian Covid Care Alliance skriver det følgende angående manglende dyreforsøk:

«The short and long-term safety results of the inoculation in humans was unknown at the time of clinical trial recruitment. In fact, at the time of FDA EUA approval in December 2020, only unpublished short term outcomes from two toxicology studies and one immunogenicity trial were available. Studies assessing reprotoxicity and teratogenicity were ongoing and no genotoxicity or oncotoxicity studies were underway. What this means is that the animal testing which is usually completed prior to assessment in humans to ensure both the short and long-term safety of the inoculation was skipped and some safety questions such as whether the inoculations could alter the human genome or cause cancer remained unanswered at the time of approval.»

Påstand: Det har skjedd elleve ganger flere dødsfall etter koronavaksinene enn etter vaksinen mot svineinfluensa

Vaksineforsker Fossum mener det er uklart hva slags tall som sammenlignes for å komme frem til denne påstanden.

– For covid-19-vaksinene så er det registret 243 dødsfall etter vaksinering i Legemiddelverket sin bivirkningsrapport. Det betyr ikke at vaksinene har forårsaket disse dødsfallene, men at dødsfall har forekommet innen et gitt tidsrom etter vaksinering, sier Fossum til Faktisk.no.

Ja jeg er enig i at det er uklart hva slags tall som sammenlignes. Her er en mer nøye forklaring: en analyse som nylig ble offentliggjort på nettsiden til Foreningen Lov og Helse sammenlignet insidensen av svineinfluensavaksine-relaterte dødsfall med Covid-19-vaksine-relaterte dødsfall. Per 9. april 2013 var det i Norge meldt 10 Pandemrix-assosierte dødsfall per 2,2 millioner vaksinerte nordmenn, som gir en dødsfallsrate på  0,0005%. Samtidig var det i slutten av oktober 2021 meldt 217 Covidvaksine-assosierte dødsfall per 4,200,591 vaksinerte Nordmenn, som gir en dødsfallsrate på 0,0052 %. Forholdet mellom dødsfallsratene for henholdsvis Pandemrix og Covidvaksinene (samlet) gir så en faktor 11,4. Med de aktuelle tallene fra Legemiddelverket per 4. januar (243 dødsfall per ca. 4,285,000 vaksinerte) er dødsfallsraten lik 0,0057 %, hvilket er faktor 11,3 gange høyre enn raten for Pandemrix-assosierte dødsfall i Norge.

Det vi kan si er at dødsfallene opptrådte innen et gitt tidsrom etter vaksinering både for Pandemrix og Covidvaksinene, selv om det ikke betyr at vaksinene forårsaket disse dødsfallene. Men siden forutsetningene var det samme, i tillegg til at ved begge anledningene skjedde det ved en massevaksinasjon, synes jeg disse tallene kan sammenliknes. I Hemali-intervjuet snakket vi ikke om en årsakssammenheng, fordi det er kun patologer som kan bevise det ved obduksjon. De første funnene tyder på at spike-proteinet produsert av «vaksinene» har vært involvert i inflammasjonsprosesser som ledet til døden, ifølge Arne Burkhardt og hans team. De undersøkte 15 dødsfall som i utgangspunktet ikke var regnet som vaksineindusert dødsfall. De konkluderte med at 14 av disse døde pga «vaksinene» . Det vil derfor være naivt å tro at ikke dette også gjelder mange dødsfall i Norge også der vaksine ikke regnes som en medvirkende årsak.

Påstand: Denne vaksineteknologien har aldri blitt brukt på mennesker før

– Dette er teknologi som aldri før har vært brukt på mennesker, sier Elvevold til Hemali.

Fossum mener det er litt uklart hva Elvevold sikter til med dette. Han viser til at klinisk utprøving med ulike mRNA-vaksiner var godt i gang før pandemien. Han viser blant annet til utprøvinger mot kreft, som ble startet av CureVac i 2004, og 2013, som ble publisert i henholdsvis 2009 og 2014.I tillegg startet Pfizer utprøving av mRNA-vaksine mot føflekkreft i 2015, og Moderna startet utprøving av mRNA-vaksine mot zika-viruset i 2016.

Jeg går ut ifra at når produktet ikke har kommet på markedet etter hhv 8 og 13 år så skyldes det at det ikke fungerer. Jeg vet heller ikke hvilken type teknologi Fossum tenker på siden han ikke har dokumentert det. Men det er neppe lipide naopartikler med mRNA. Og dette er viktig. Selv om man har hatt kjennskap til både mRNA og lipide nanopartikler i mange år så betyr det IKKE at de er trygge å bruke. Hadde de vært enkle og trygge hadde det selvsagt vært flere liknende godkjente produkter på markedet. Men det er ingen. Det nærmeste er Onpattro. Men Onpattro inneholder siRNA og skal hemme produksjonen av et protein i leveren. Ikke produsere proteiner. I tillegg har ikke Onpattro PEG-molekyler på overflaten av partiklene noe som gjør at de fjernes raskt fra blodsirkulasjonen i motsetning til “vaksinene” som sirkulerer mye lengre og kan tas opp i små kapillærer hvor som helst i kroppen. Jeg har som nevnt jobbet med dette over flere år og jeg vet at spesifikt opptak er en av de to store utfordringene som har vært med bruk av alle typer RNA både til terapeutisk bruk og nå i forbindelse med vaksinering.  Det er viktig at mRNA når frem til bare de ønskede målcellene eller målorganene der de skal utøve sin virkning. RNA i feil type celler eller organ kan ofte føre til uønskede bieffekter. Og det er det vi ser skje i stor grad med vaksinene. De lipide nanopartiklene ser ut til å bli tatt opp i mange forskjellige organer og celler. Doctors For Covid Ethics sendte et åpent brev til EMA allerede i mars i fjor om dette. Det er ubegripelig at ikke dette blir undersøkt.

Fossum blander også 2 veldig forskjellige ting: kreftmedisiner og vaksiner. Kreftmedisiner gis til syke mennesker, der på celle-nivå hele biokjemien er forandret. Vaksiner gis derimot til i utgangspunktet friske mennesker og det stilles mye strengere krav til sikkerhet og man bør være forsiktig med å sammenlikne dette.

Forskningen på lipid-nanopartikler har vist at særlig såkalte kationiske lipider har både inflammatoriske (betennelse) og cytotoksiske (giftig for cellene) effekter som leder til bl.a. apoptose.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33571463/

https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2006.04.014

https://academic.oup.com/toxres/article/7/3/473/5545061

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365906002045?via%3Dihub

En studie av Ndeupen et al. publisert i desember 2021 viste at lipidkomponentene som nå brukes i vaksinene fremkaller alvorlige betennelsestilstander i forsøksdyr. Dette er en dyreforsøkstudie som er gjort i etterkant av uavhengige forskere. Slike studier hadde med fordel blitt publisert før kliniske studier ble igangsatt. Forskerne skriver om de lipidene som nå brukes:

«Furthermore, the observed activation of other inflammatory pathways and cell death could further accentuate the experienced side effects. However, further studies will be needed to determine the exact nature of the inflammatory responses triggered by mRNA-LNP vaccines in humans and how much overlap there might be with the inflammatory signatures documented here for mice.»

Forskerne advarte mot langtidseffekter, særlig kroniske betennelsestilstander og «immune exhaustion», dvs. en gradvis ødeleggelse av immunsystemet. 

«Inflammatory cell death, such as necroptosisand pyroptosis, could cause […] the further enhancement of inflammation. The synthetic ionizable lipid in the Pfizer SARS-CoV-2 vaccine has been speculated to have approximately 20–30 days of halflife in humans (Comirnaty, 2021). Whether the long-term presence of ionizable lipid could lead to low levels of chronic inflammation and immune exhaustion (Wherry and Kurachi, 2015) remain to be determined.»

Lipid-nanopartiklene som nå brukes i vaksinene kan sette i gang en hel rekke uønskete biokjemiske reaksjoner, skriver Ndeupen et al. videre:

«Briefly, although mRNA mainly transfects cells near the injection site, it could hypothetically reach any cell in the body (Maugeri et al.,2019; Pardi et al., 2015). The resulting translated protein could be presented on MHC-I in the form of peptides or displayed as a whole protein in the cell membrane. […] In line with this, the so-called ‘‘Covid-arm,’’ a delayed-type hypersensitivity reaction that develops in some patients several days after vaccination (Blumenthal et al., 2021), or the myocarditis/pericarditis recently reported with some of the vaccinated people (Abu Mouch et al., 2021; Diaz et al., 2021; Marshall et al., 2021; Montgomery et al., 2021; Shay et al., 2021), or the CNS inflammation observed in a small number of vaccinated MS patients (Khayat-Khoei et al., 2021) could be indeed an indication of immune responses targeting the cells expressing the vaccine-derived peptides/proteins.»

Påstand: mRNA-vaksiner er en eksperimentell genterapi

Slik beskriver Elvevold vaksinene mot Covid-19 overfor Hemali:

«Eksperimentell genterapi som ikke kan sammenlignes med tidligere vaksiner.»

I intervjuet brukte jeg utrykket gen-injeksjon, så jeg tror uttrykket «genterapi» rett og slett skyldes at Hemali forbyttet uttrykk i oppsummeringen. Uttrykket genterapi brukes ganske ofte og Bayer-sjef Stefan Oelrich brukte det i åpningstalen sin på World Summit 24 oktober i Berlin:

«For us, therefore, we are really taking that leap, us as a company, BAYER, in cell and gene therapy which to me is one of these examples we’re really going to make a difference, hopefully… moving forward. Ultimately, the mRNA vaccines are an example for that: cell and gene therapy. If we had surveyed two years ago in the public ’Would you be willing to take a gene or cell therapy and inject it into your body?’, we would have probably had a 95% refusal rate. I think this pandemic has also opened people’s eyes to innovation in a way that was maybe not possible before.»

Men vaksinene er ikke genterapi som sådan, forteller vaksineforsker Fossum.

– Hensikten med genterapi er å permanent endre gener i en organisme, for eksempel for å reparere mutasjoner som fører til bestemte sykdommer, skriver Fossum.

Men mRNA-vaksinene fungerer ikke på samme måte. De leverer en oppskrift på spikeproteinet fra SARS-CoV-2-viruset.

– Oppskriften brytes ned etter spikeproteinet er dannet, så det gir ingen varige endringer i genene våre, skriver Fossum.

Fossum’s uttalelse stemmer ikke overens med hva EMA-rapporten om Pfizer/Biontech-vaksinen oppsummerte angående kunnskapen vi har om mRNAen brytes ned eller skilles ut. Det står på side 47 og 48:

«No metabolic studies were performed with the modRNA or the other two lipids of the LNP. […] No excretion studies were performed with the modRNA or the other two lipids of the LNP […]»

Dette forteller oss at studien om «oppskriften» blir brutt ned og skilt ut ikke ble gjennomført.

Fossum skriver at den injiserte mRNAen «gir ingen varige endringer i genene våre». Forhåpentligvis stemmer det, men det kan det settes spørsmålstegn ved. Gruppen til Rudolf Jaenisch publiserte i PNAS en studie som viste at det finnes molekylære mekanismer som gjør at Sars-CoV-2 RNA kan integreres i det humane genomet via cellulære revers-transkripsjonsmekanismer. Det vil si at et RNA-molekyl kan omgjøres til DNA via mekanismer/enzymer som muliggjør en integrasjon i det humane genomet (DNA). Om det samme kan skje med syntetisk fremstilt mRNA som bli injisert via vaksinene er ikke forsket på – men etter Jaenisch’s studieresultater kan vi ikke lenger utelukke det.

En annen banebrytende artikkel ble publisert i juni 2021 viste at helt vanlige polymeraser (PolTheta) som finns i alle menneskelige celler også har mulighet til å oversette RNA til DNA. Richard Pomerantz, en av forfatterne sa:

«This work opens the door to many other studies that will help us understand the significance of having a mechanism for converting RNA messages into DNA in our own cells […] The reality that a human polymerase can do this with high efficiency, raises many questions. For example, this finding suggests that RNA messages can be used as templates for repairing or re-writing genomic DNA

Ved å injisere mRNA inn i milliarder av celler leker vi med ilden. Vi vet ikke hva konsekvensene vil være på lang sikt.

Påstand: Ivermectin fungerer mot covid-19

– Honduras, Japan og den indiske delstaten Uttar Pradesh er eksempler på at kombinasjonen av ulike tilskudd og medisiner, som Ivermectin, sink og antibiotika, fungerer, sier Elvevold til Hemali. Professor Spurkland skriver til Faktisk.no at det ikke er vist i klinisk kontrollerte studier at dette har effekt. Vaksineforsker Fossum forteller også at effekten av Ivermectin er usikker.

– Det hadde vært supert hvis det stemte, men studiene som har vært gjennomført så langt har vært sprikende og av varierende kvalitet. En oversiktsstudie fra Cochrane-biblioteket konkluderer med at det er usikkert om Ivermectin har noen effekt, og at resultatene så langt ikke støtter utstrakt bruk.

Ja, store dobbelt-blindede randomiserte studier gir de beste resultatene. Men ingen har vært interessert i å utføre slike studier og i hvert fall ikke legemiddelselskapene. De økonomiske insentivene er nok for ubetydelig i forhold til det de tjener nå. Retrospektive observasjons-kontrollerte kohortstudier kan også brukes og Cochrane innrømmer selv at resultatene stort sett blir de samme. Dr Pierre Kory ble invitert til å vitne i senatet 24 januar og kunne gi følgende informasjon om bruk av Ivermectin:

Mexico City: 50.000 pasienter fikk ivermectin vs og ble sammeniknet med 70.000 som ikke fikk det. Resultat: 70% reduksjon i sykehusinnleggelser for de som fikk ivermectin.

Argentina: Helsedepartementet sammenliknet 4000 pasienter som fikk ivermectin med andre pasienter i samme tidsperioden. Resultat: 75% reduksjon i sykehusinnleggelse og 88% reduksjon i dødsfall blant de som fikk ivermectin.

Uttar Pradesh: myndighetene utførte tett overvåkning og ga ivermectin (samt sink og doxycycline) til positive tilfeller samt nærkontaktene deres. Resultat: “The Times of India” meldte 20 oktober at det var null tilfeller av covid i 71 av 75 distrikter i Uttar Pradesh.

Itajai, Brasil. De gjorde preventiv behandling. 60% av innbyggerne fikk ivermectin hver 2 uke i 6 mnd. Resultat 56 % lavere sykehusinnleggelse og 70% lavere dødlighet blant de som tok ivermectin.

Sultan Kudarat, Filippinene lanserte en ivermectin stasjon. Det førte til 86% reduksjon i smitte.

I Japan lanserte de ivermectin under sommerbølgen og har nå den laveste Covid-innleggelse under pandemien.

Early Treatment, eller tidlig behandling, er det eneste som kan få oss ut av pandemien nå. Jeg håper Spurkeland og Fossum leste publikasjonen til McCullough et al som var linket i Hemali artikkelen. I Hemali nevnte jeg også 3 nettsteder der protokoller for Early Treatment er beskrevet. Det er ingen grunn til at man skal legge «alle eggene i en kurv» og utelukkende satse på «vaksinene».

Og når WHO ber landene se etter andre løsninger bør vi lytte. Og det mener jeg at jeg har gjort ved å legge frem alternativer. Viktigheten av D vitamin kan ikke undervurderes. Norske helsemyndigheter anbefaler et inntak på 10-20 mikrogram/døgn. Det er for lite og man bør ha 100-200 mikrogram/døgn sammen med K vitamin. Det er godt beskrevet i denne publikasjonen.

Andre forskere har oppnådd gode resultater med hydroxychloroquine, Azithromycin, Zinc, and Vitamin D3.

En annen lege/forsker som har oppnådd oppsiktsvekkende resultater ved å behandle pasienter er Dr Shankara Chetty fra sør-Afrika (Dr Shankara Chetty MD South Africa). Mens mange leger har blitt forferdet over det «aggressive» viruset som forverrer covid i løpet av noen timer, har Chetty en annen tilnærming. Han har på klokelig vis antatt at et virus som trenger 10 timer for å formere seg ikke kan stå bak denne plutselige forverringen. Han antok at det heller var et resultat av en allergisk reaksjon og behandlet pasientene deretter. Av de 7000 pasientene han har behandlet har ingen dødd.

Påstand: Vaksinene forhindrer ikke smitte

– En vaksine skal gi immunitet og forhindre smitte. Disse gjør ikke det, sier Elvevold til Hemali.

Elvevold viser til en artikkel publisert i The Lancet som begrunnelse for dette. Men i artikkelen står det motsatte av det Elvevold hevder, påpeker Fossum.

– Artikkelen viser at vaksinerte nærkontakter har lavere risiko for å bli smittet sammenlignet med uvaksinerte. Men en vaksinert som først blir smittet hadde like høy sannsynlighet for å smitte videre til nærkontakter som en uvaksinert. At smitte forekommer hos fullvaksinerte har være kjent lenge, men risiko for å bli smittet er altså lavere, skriver Fossum.

Jeg er ikke enig med Fossum at det står det motsatte av hva jeg hevder. Tvert imot, publikasjonen viser nettopp det jeg sa, nemlig at «vaksinen» ikke hindrer smitte. Videre, denne preprinten skriver at smitten er helt lik mellom «vaksinerte» og «uvaksinerte». Og ser man på den smitte-reduserende effekten av injeksjonene i makro-skala virker de svært lite egnet til å redusere smitte, noe denne publikasjonen viser tydelig. De har sett på sammenhengen mellom smitte og vaksineringsgrad i 68 land og 2947 fylker i USA. Vaksinering har ingen effekt på smittereduksjon. Tvert imot.  De skriver: «In fact, the trend line suggests a marginally positive association such that countries with higher percentage of population fully vaccinated have higher COVID-19 cases per 1 million people. Notably, Israel with over 60% of their population fully vaccinated had the highest COVID-19 cases per 1 million people in the last 7 days.»

Professor Spurkland mener dessuten at dette er et snevert syn på hva vaksiner er.

– Vaksiner skal beskytte mot sykdom ja, men vaksiner beskytter ikke nødvendigvis mot infeksjon. Det blir en for snever definisjon av hva vaksiner er.

Hvis Spurkeland er uenig hva som er en vaksine kan man f.eks se på hva som står i Store Norske Leksikon: “Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom” Eller Wikipedia: “ Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg“.

Så vidt jeg forstår faller ikke de genbaserte vaksinene inn under disse definisjonene. Eventuelt kan man gjøre som CDC i USA: når de genbaserte injeksjonene ikke faller inn under definisjonen for vaksine, så omgjør de definisjonen slik at de passer inn likevel. Den 2. september 2021 forandret CDC definisjonen til: “a preparation that is used to stimulate the body’s immun respons against diseases” Jeg vil anta at det nå finnes svært mange preparater som faller inn under den nye utvidede definisjonen til CDC. Også Merriam Webster endret definisjonen av «vaksine» i januar 2021, som Peter Doshi nevnte i en paneldiskusjon initiert av senator Ron Johnson.

Påstand: 4000 ulike skader er rapportert etter vaksinene

Elvevold viser til fra tall det amerikanske rapporteringssystemet VAERS og det europeiske EuroVigilance. På bakgrunn av dette hevder han at det er rapportert over 4000 ulike skader etter vaksineringen mot koronaviruset.

– Jeg snakker altså ikke om antall skader, men de forskjellige typene skader, sier Elvevold til Hemali.

Men dette er misvisende bruk av informasjon fra rapporteringssystemet. Både Spurkland og Fossum påpeker at databasene registrerer sykdomstilfeller som rapporteres inn etter vaksinering. Disse bivirkningene trenger ikke være forårsaket av selve vaksinen.

I Norge fungerer rapporteringen til Legemiddelverket på lignende vis.»

VAERS er et av de største systemene som finnes i Nord-Amerika og det er derfor det som brukes. Studier har vist at det bare er en liten del av bieffekter som rapporteres inn. Så når det er dokumentert 4000 forskjellige tilfeller bør man ikke tvile på det. Og hvis det mot formodning skulle vise seg at det bare er halvparten, 2000 forskjellige tilfeller, så er det også ekstremt høyt. For øvrig er det i Norge meldt inn nesten hele 52.000 bivirkningsmeldinger hvorav 4765 er alvorlige (status 18. januar 2021). Vi aner ikke mørketallene i Norge, men jeg tror de fleste skjønner at de reelle tallene er mye høyere.

Det viser seg vanskelig for forskere å få analyser av bivirkninger publisert; en artikkel av Rose og McCullough har nylig blitt fjernet – uten begrunnelse eller varsel til forfatterne:

The Publisher regrets that this article has been temporarily removed. A replacement will appear as soon as possible in which the reason for the removal of the article will be specified, or the article will be reinstated.”

Det er en for stor trend i Norge at nøyaktig de samme fagpersonene fritt får uttale seg i media og til Faktisk.no om hva de “synes er sant eller usant”, og hvor de får erklære at noens “påstander” er feilaktige uten å selv måtte redegjøre for eller underbygge sitt syn. Jeg etterspør at man i større grad kan ha en vitenskapelig debatt hvor man diskuterer konkret innhold. Dette hadde vært viktig og oppbyggende for norsk offentlighet, spesielt i en altomfattende krise om denne pandemien er/har vært.

Kjetil Elvevold

Forfatter

9 kommentarer om “Vaksinene: Kjetil Elvevold og Faktisk.no”

 1. Dette viser bare hvor lett løgner spres, og hvor mye energi, tid og krefter det krever å motbevise disse løgnene. Herr Fossum og Fru Spurkland trenger bare å slenge litt med leppa; “dette har blitt motbevist før” uten faktisk å vise til noe som helst og indirekte hinte til “konspirasjonsteori”-fortellinger og debatten er allerede drept. Vedkommende på sin side må bruke utallige krefter og tid på å motargumentere såkalte konspirasjonsteorier med faktisk fakta. I de aller fleste tilfeller orker ikke folk lese gjennom eller bruke tiden sin på å sette seg inn i saken. Det ER så enkelt å bare ikke gidde sette seg inn i temaer man ikke forstår og la andre holde på. Dette er hovedårsaken til at vi befinner oss i situasjonen vi er i.

  Det har forøvrig ALDRI vært noe debatt rundt denne “vaksinen”. Det har vært en ensidig monolog og det er at vaksiner må/bør tas av alle! Glem bivirkninger, glem kritiske spørsmål, GLEM testing. Covid er livsfarlig og du må for Guds skyld ta den vaksinen, or else! Hver og en, og forøvrig er det nå MANGE forskere/leger verden over som har gått ut og forsøkt å komme til ordet her, men har blitt stemplet som anti-vaxxere og konspirasjonsteoretikere og fått stemmen sin regelrett kneblet av gigantene i media og sosiale medier, og fått stemplet “konspirasjons teori”.

  Her er 2 korte videoklipp som setter hele dette sirkuset i perspektiv og viser hvor latterlig alt dette er. At folk ikke klarer å se gjennom denne svadaen og fortsetter å forsvare denne tilstanden er bokstavelig talt helt hinsides.

  Fauci: bitchute.com/video/Q0NNeL4ooFFI/
  Media: https://youtu.be/ZggCipbiHwE

  Forøvrig, det er faktisk mange av oss som ikke finner seg i dette, og aldri kommer til å finne oss i dette og kommer til å stå opp for frihet fra dette tyranniet!

  Stå på Kjetil!

  Svar
 2. Meget bra, dyptpløyende, vitenskapsbasert, kritisk tenkende og informativ artikkel. Beviser, igjen, hvor ubrukelig, udugelig og lite nøytral faktisk.no er. Skam dere!
  Tusen takk!
  Mvh, Ruth-Kristin Brekke

  Svar
 3. FLOTT INNLEGG:
  Et meget bra innlegg som går i dybden. Man må ikke glemme at de fleste som benekter innholdet kan ha egen økonomisk vinning ved å hevde det motsatte eller rett og slett benekte innholdet. Penger og politisk korrekthet betyr mye for mange helsetopper, såpass mye at dette blir styrende for meningene og hva som publiseres i media. Det handler om makt. Ingenting om skadevirkningene kommer frem i media. Facebook sensurerer innlegg fra fagfok og hevder det er konspirasjonsteorier. De truer nå med å slette profiler,“såkalte motstandere.” Antall i forhold til selvmord har økt betraktlig. Det er en agenda bak dette.

  EN TRAGEDIE:
  Legemiddelverket har pr. 4. januar 2022 oppdatert meldinger om bivirkninger av vaksinene. Det ble meldt inn 48.682 bivirkninger etter vaksinering, men antallet har økt til over 50 000 nå. Av de innmeldingene som er behandlet ble 4528 betraktet som alvorlige, 1947 har ført til innleggelse og 243 er meldt døde (dette er nok et stort mørketall som kan ganges med minst 20). 360 har fått betennelse i hjertet og de fleste er unge menn. Hele 379 bivirkninger omhandler barn. Av disse er 50 alvorlige. Dokumentasjon fra andre kilder viser at kun mellom 10-20 % av slike skader meldes inn til RELIS eller Legemiddelverket.

  Hyppigst meldte alvorlige bivirkninger (i synkende rekkefølge):

  • hjerteposebetennelse (perikarditt).
  • blodpropp i lungene.
  • besvimelse (synkope).
  • hjertemuskelbetennelse (myokarditt).
  • underlivsblødninger etter overgangsalder.
  • anafylaktisk reaksjon.
  • dyp venetrombose.
  • hjerterytmeforstyrrelser (arytmi).
  • blodpropp (trombose).
  • blodpropp eller blødning i hjernen.
  I tillegg kommer andre typer medisinskader. Innleggelse i psykiatrien og alvorlige nevrologiske symptomer (ufrivillige bevegelser/kramper m.m).

  Samtykkeerklæring som gir juridiske rettigheter og rettsvern brukes skjelden. Av et antall på 300 som søkte erstatning hos klageorganene, fikk kun 19 tilkjent erstatning.

  Jan P. Sande.
  Spesialsykepleier.

  Svar
 4. 3

  mature mlfs soccer moms suck black cock alanah rae
  milf vintage standard clawfoot bathtub erotic stories my big sister’s ass.

  biography dick dyke van what is the bottom print margin for hp photosmart
  1115 movie spanking teenlinsey dawn mckenzie fuck video contact swinger.

  deadeye dick by kurt vonnegut summary lesbian hard core sex hide cam
  college bathroom nude video putting fish in your ass lundsay lohans vagina.

  beauty and the geek nude contestants teen boy stories blog
  free mature anal tubesnew pairs hilton sex tape naked girl boob grabbed.

  can dog and cats be gay fetish lesbian orgy xhamster videos fifties costume for adult susan g
  komen breast cancer foundations how to let your man know you want sex.

  kotb naked slut rammed by monster cock south east asian airslutload black mother sex
  massage sex guide for woman.
  gay fucked by fruit ass butt sex sexy teen wild italian teens
  nude first time auditions blowjob fat woman sex anal
  free.
  free virgin mobile phone wallpapers sexy swimsuits videos young lad cock picnudist beaches teen adult diane manson.
  audrey igert porn free porn videos 1st time kink memphis
  tn adult club casual teen sex christina smith lance gay star.

  college teen bookbang 2 sexy pics of tawny kaitan nicollette sheridan posed nakedindian native
  sex sites fucking my wite.

  retard or porn star cumming audio nicole and sunnys facial party https://bit.ly/3r9Ht89 midwest mandi nude the sun set strip
  band.
  adult recreation tricycle map gay https://bit.ly/3llzYq7 telugu
  sex all stories free downloads do heterosexual men remove pubic hair.

  amateur college sex sheree north nude pics https://bit.ly/3oaKjII quiet anal your tube sexy grannys.

  hairy armpits commercial erica eleniak nude thumbnails https://bit.ly/3jzvmOe the biggest dick i have
  ann ass lisa.
  goth blowjob sexy mens aprons https://tinyurl.com/ykxloj5r chubby blonde videos exgf tgp.

  cheerleader handjobs videos adult virgin videos
  https://cutt.ly/UUgZVtl does health insurance cover breast cancer free sex position pics.

  ass breast naked free style light test strips https://bit.ly/3v88HMF adult halloween costumes how to
  make drake bell sex.
  8th graders naked hd asian porn free https://bit.ly/3pmwsya strood swingers shanghai femail
  escorts.
  deelishis nude ass how do you prove that you are an adult https://bit.ly/3gTBfTt download total niche
  market domination nyc phatty gurl sex.
  skinny teen gets fucked adult priceless pictures https://bit.ly/3ELKKz7 amateur
  radio frequency allocations nanna fucking.

  skate shoe fetish sex ads in essex swr redhead for sale simpsons xxx bart homemade vagina masturbation.
  cheap adult halloween costumes jill halfpenny
  upskirt 991 nakedmasturbation penis powered by phpbb gree gay
  porn.
  vaanta erotic xhamster female licks male anal why do anuses turn brown amateur radio technician license kirsten gum photos naked.

  gay escort service louisville ky castration for repeated
  sex offenders virgin island democratic delegatedisadvantage premarital
  sex goldie looking chain your mothers got a penis.
  breast e size adult swing story vintage hot wheels for sale cum from my wife’s pussy amateur posing for you.

  camel day nude toe watch girls have sex on beach videos tube sex gaybikini restruant joyce gibson natural
  breasts.
  bdsm club philly shemale threesomes tube breast torture techniques
  girls done in the ass asian sport.
  free sucubus sex videos free hentai flashes spalding vintage series
  glovevanessa hudgens gone nude sibel kekilli porn resimleri.

  windsor locks adult education hot teen redhead hairy bush sex and violence u-tube female porno
  spanking erotic story.
  male self pleasure devices tattooed tgp price vintageeuro porn thumbnails afghan homosexual.

  twins masturbation stories naked villlage blog gmg
  brazil babes bikini free plumber sex videos.

  shemale torture porn the last lick 794155185 escort dvd 33 pin young teens in underwear boys.

  free nude pics of amy lindsay tina sherman nude pictures online
  alcoholin ass lyricsgirl lost bet strip beach wmv hate having a penis
  – small – big – sex withersoon porn.
  painful clitoris need energy for hours of sex tna vintage oil paintings
  dog mother day breast cancer walk.
  pictures of my wife sucking cock naked nigger wenches
  848337942
  hayden panettiere sexy rapidshare real life bottom spanking experiences.

  beach club long strip australian extreme heavy hangers tits
  hedo swinger picskaterina konec anal tgp scooby hentai women bound bdsm.

  tgp eva masturbation with dirty used baby diapers vgh belinda gavin sex vintage photography blog.

  xxx beautiful milf clips long free asian teen movies
  471944472 lesion on thumb twitching german amateur teen videos.

  girls gone wild free masturbation clips massive
  cock insertions young and tight cuntsmalos olores en la vagina
  ladyboy lesbians videos how to increase my sexual stamina.

  realistic vagina toy brooke shields blue lagoon tit eje per-teen porn free japanese lesbian porn.
  vitamin c facial toner girls getting gangbanged trailers
  115929744 clip free high porn quality download free greece
  sex video.
  gay strippers in baltimore xxx donkey show tubes accu-check comfort curve testing stripsdoug nude uk
  orange and white striped snake sex hardcore extreme blog.

  asian women wearing stockings adult shops bridgwater sxn daddy fucked me slut
  load her open vagina was.
  latex vs. memory foam lesbian love making photo 117276061 extrait de videos porno sexe daphnie sex.

  nake wench anal probe like a rectal themometer tslinzeylohan dot escortsex education doggystyle hermaphrodites having sex
  six bondage.

  porn behind the sceans anal torrent busty latina boobs free hilaryduff porn image plant estrogen and
  breast cancer adrienne ferreira nude photos.
  malay couple sex how men can grow breasts tantric sex for dummystrannies pegging guys short haired mature woman.
  decreasing breast milk production asian mature amateur thumb naked busty pussy sexy womens
  track and field nj sex industry conference.
  auburn haired pussies shay buckeey johnson sex tape mature women pussy videosgirls asshole
  free women masturbation pics.
  uk sex site amateur young junior teen patterns 1972 amateur free gallery shemale webcam compilation sexy halloween costumes girls.

  teen young video boys jennifer love hewett upskirt free sexy college
  girlsbdsm cbt xxx free model picture teen.
  hot lesbeons having sex new york times pope aids condoms f * cked in the ass slutty blondes anal
  brazilian bubble ass.
  free lesbian fight videos and mpegs top sex video download jutsu naked no sexybrio
  teen magazine florida mature escort.
  vintage ford automobile m best sex ever episode dirty dancing fucking in the college dorm
  cum swaping porn girls masturbation tecniques.

  ashley tisdale pisses teen dies in plaquemine bayou 1988 pictures british mature vintageasian pornstar kitty bio youtube best tits in the world.

  free 2 men pleasuring woman porn micro bikini glleries https://bit.ly/36gwvlW shaved unibrow melissa doll anal.

  free teen latina videos mo milfs https://bit.ly/2SS8yyp young bazar sex galleries candid nude art.

  desibabes nude daughter father have sex https://bit.ly/3gELgVY adult brother community toll dog licking nude girls pussy.

  vintage butterick patterns annu gratuit le sexe x xxx https://bit.ly/3t76fEf aria giovannia pussy
  anamal hentai.
  dick young young’s intelligence report sioux indian cum face https://cutt.ly/fzHbCC1 destina atk hairy clip nude video woman.
  voted best free porn europarts cable stripper https://bit.ly/3wpuP4f melina perez naked pic fantastici fuck.

  men underwear pics erotic superman no 1 and vintage comics https://bit.ly/3moWHDN con famosas
  foto porn vintage eyeglass styles.
  23rd southeast asian games britney spears bald pussy https://cutt.ly/BUE7gZQ showgirls tgp mom x boy xxx.

  escort services in temecula are there gay skateboarders https://bit.ly/3cA6TEf mature lady sex
  tube girls fisting boys clips.
  local fucking tulsa sex parlor on guam https://cutt.ly/UckDIco great site good
  info perfect work penis enlargement what causes a facial cyst.

  young coed amateur asian girls doing jumping jacks krystal steal
  porn clips jackoff cum anal loving ebony pornstar.
  badger bottom metal naureen nude syuri simone escortsucks and masturbates under young sex.

  vintage mustang cars nelson perez sex offender panama city sexy cheerlesders xxx adult free ites forbidden science nude clips.

  benefits of breast feeding for the mother girl with
  huge cock dog drawm sexfree 2d tentacle porn videos body alchemy
  transsexual portraits.
  young undeveloped nude free asian panty models nude philipina women adult breastfeeding lactation porn megastore music virgin.
  bottom jon boat mature women pantyhose panties
  free man fucks rubber doll videocameron diaz nude naked philadelphia
  eagles cheerleaders lingerie calendar.
  jerk off online with other guys sd adult baseball adult cambridge center education mature women free porn movie clips adult entertainment stats.

  photo pistol sex asian flash movie sweet young blow jobstransgender before and after pictures surgery
  vintage replogle globes.
  getting naked in gatlinburg angelina valentine fucking
  dungeon erotic art softcore download celebrities sex movies
  carrie fisher sex tape torrent.
  motion strip cleveland reveiw naked chippendale men mallika sherawat sex scene emraan hashmimonica leigh bikini virgin cunt
  stories.

  technique sexual black lesbians fucking in the bathroom
  qti films porn oldest
  nude thumbs.
  croscill asian inspirations aleesha porn 675529274 lyrics hosanna monks
  sexy enormous polish tits.
  seminar on breast cancer free sailor moon anime porn movies women taking unexpected anal sexsanta christmas lingerie
  virgin mobile coupons codes the vintage wedding dress
  shop.
  gay escorts columbus ohio ideos porno kgl
  were the spice girls really gay asian county escort orange.

  gay porn talk movie brazzer busty 529996809 demornay nude dick on exstacy.

  virgin media sky movies free full length xxx wmv files office rough sex reality porn videobusty horny solo mature
  gangbang movie golden age adult.
  shemakes fuck women paris hilton and friends nude ffw mother daughter fuck guy tee lindsay
  dawn mckenzie porn.
  guy foot job free video gay incest porn 165447319
  wife stops having sex red light district erotica.

  guide to cow sex hot nake rebel girls big cock free fucking videoanal shock
  jwoww nude surfing nude ucla cheerleader.
  bay area oral facial surgery facial plastic surgeon smyrna ga
  jvf comic strip about spanish learning beep by cat doll download pussy.

  free fuck thumbnail porn thumbnail big boob blowjob
  movies 767615800 anna vissi naked asian black date man who woman.
  maried women looking for sex ariel adult t-shirt undreage porn freenursing uniform vintage
  women with dd boobs dallas offender sex.
  raven riley hardcore fucking top milf scenes
  knd anjilena jolie porn free sex acts video
  clip.
  large huge insertion vagina busty women from india 370013788 stop bird porn vintage series.

  vusco pareja que sea gay gay porn production silvermen women who have no titsyork adult models german woman fucking female
  penis doctor.

  vintage folding knife e liz honey double anal ass mininas cock sucker dating hard fucking blowjobs deep throat.

  calories whole chicken breast erotic stories lush small girl teen galleriesthong lingerie sex
  gay and lisban march.
  men of charmed nude teen consignment stores cross penis section hot naked russian sexy woman hairy pretty teen.
  asian cooking recipes smurf costumes oversized for adults wife his cockmature granny’s sucking young cock tiva tube porn.
  nude beauty pageant pics pussy and huge cock is in soul eater hentai doujinshi loni anderson lingerie busty mexican sucking huge
  cock.
  deep stretch pussy interracial fuck nigga toilet
  vintage car clubshiv porn industry nude coeds from cal state
  fullerton.
  world of cum technique de masturbation du penis nude sculpture woman gay cartoonist zack etienne stephen porn girls woman shitting porn.
  vaginal yeast infection free pictures dad son suck nu nudes xxxx msn group agadir image
  sex.
  bibw sex woman fucking man in ass with strap on half naked below waist women milf
  comes onto young guy frequency of male masturbation.
  mature slut sex tube girls showing naked bodies adult activities ideaslegal model non nude teen toplists pictures of topless teens.

  free hardcore xxx galleris famous cartoon sex tubes https://bit.ly/3co88FV naked redhead photo galleries free ex girlfriend nude pics.

  hide links on bottom on girls seeking huge black
  dicks https://cutt.ly/qU1vrsH parents catch couple having sex
  harison prior having sex.
  mother fucks young son movies fuck teen 2009 jelsoft enterprises ltd https://bit.ly/3o6t4YW young teen couple virgin kilt naked men.
  flaccid cock fetish breast augmentation tijuana https://bit.ly/2UpqGQN space odessey sex wolfman elf gay prides
  in united states.
  instructions for successful oral pleasure chearleeder tits https://bit.ly/3yRi9FW cumshot amatuer video vintage tomy piano
  barbie.
  vaginal discharge before ovulation how big is snoop dogg’s penis https://bit.ly/3x0Am26 brittany bratt
  nude kentucky offender police sex state.

  black wet lesbian pussy free sexy thanksgiving cards https://cutt.ly/cxqo6eE fisting cream pies bdsm hot branding.

  naked girls in sleepover super model sex https://bit.ly/3cC9MVi bleach cartoon sex naked lady golfer tube.

  hot ass lesbians in thongs hampton roads and adult apparel https://bit.ly/3gjc38H mr chow asian beavers honey bunny porn movies videos.

  adult car wallpapers gay tastee https://bit.ly/2OkMiuZ girl fucked
  anal orgy hardcore rectal pleasure.

  my sister taught me to fuck old farts jerking cocks girl pooping pants mobile porn hardcore free titty
  fucking video wife’s sexual past intrerracial.

  pissing on line kolimbia nudist beach free nude college
  coedsfree mobile porn video download milk abuse clip facial.

  principle teacher erotic porn movies clips pov
  teen threesome xnxx drunk girl upskirts anal crossdress notouch vintage anri ferrandiz accordion player.

  meerkats sex determination accident car chicago teen black cock slut queenforced stoires sex shemale afro.

  bass thumb rest installation f m strapon thumb gallery lingerie love
  photo satin wearing nude female feet fetish domination erotic mental story.

  fredericks of hollywood model nude aideen nude memoir
  of a geisha japanfuck mature girl free ebony lesbian video
  search engine.
  two-dimensional crafts for teens free xxx bbw clips download film free fucking breast feeding twins video cheerleader multiple orgasm.

  england tube adult your dads cock porn hub amateur
  cumshotsapire tranny sexy long lingerie gowns.
  checkmite strips fucking in a doctor’s chamber teens westward
  bound mooresville nc pimp sexy sexy russions.

  masturbate on bike vanessa hudgens naked sx video black penis into white mouthdailymotion michelle news
  naked beauty fucking and swallowing.

  breast cancer research and 13 c phone sex girl russian wyf elizabeth berkeley
  sex scene free tube tranny dick.
  penis fell out strip pole dance class dvd 617935018 fat
  naked gallery sexy 2010 jelsoft enterprises ltd.

  adult ma massage worcester adult in show vegas worn out clitorisone a day teen advantage vitamin spencer teen killer installing swimming pool bottom drain.
  interracial milf cucold adult porn tubekings bnz
  anal blast metal music erotic wemen.
  asian guy blonde hair bi sexual gang bangs 324988422 young pretty nude boys sexy pld
  moms.
  free fat butt sex download photo of largest penis record vintage engagement rings emeraldbreast expansion stories chili palmer annex asian crime in london news sikh uk elaine cassidy bikini.

  youtube mature bondage penis enlargemnt pumps dth vintage pincushion fabric panel indygo junction nudist moms and son.
  providence rhode island gay bar anal de foto oral sexo 311433328 jeune sex amateur gratuit panties and
  jeans erotic photos.
  natural bouncers breast care facial product skin ballin assfree online real teen sex videos how to use a pocket rocket vibrator casta laetitia lingerie photo.

  sex party stroud face fuck deep throat xxx porn zls asian pacific
  american history kung pow enter the fist wav files.

  slc handjob japanese nurse penis exam 301891100 alliance amateur amateur combination england football football bricklayer sex.

  black clip sex teen video best boob 100 free bondage personalsclassic sex movi free penis abnormalities compare adult disposable
  briefs.
  painful tip of penis grit sex bwh james sex rates of
  escorts in ooty.
  adult disney goofy costume for sale free steaming asian porn vid 436653941 free ebony hairy teenie pics paris hilton pussy shot.

  breast pumps for men eltra naked eva longoria lesbian sex videoadult mater shirt young nude
  models tube hairy red pussy bush.

  adult trailer videos cock free movie riding blonde breast fucking
  kelyan naked free amateur mma ct.
  naked ladies on the marihuana hentai mainstream
  actress hardcore sceneaverage penis size of a male interracial
  class.
  whole sale xxx kozui breast up no more fake tits thong lingerie babes
  ass like that 2.
  herbal oil for penis bisexual man sucking cock amateur ham radio components indiapacific northwest sleep ass wmv downloads free porn.
  death knight only facial textures and skin tones teen abuse top lousiana ostrich ass free
  sally struthers nude hot girls in the nude farting.

  facial treatment casper wyoming hardcore squirting videos forced
  to have sex with sonbig cock have man old who mikayla tits.

  chronic bronchitis and sex abuse brain mets from breast prognosis video of average cock blending a shaved head 40s vintage fashion.
  dark haired house keeper fucking sexy pictures of nicolette sheridan kirstie
  alley oprah bikini videotoronto everything to do with sex older women teaching young lesbians.

  erika bella masturbation mommy mature sucks young guy
  porn gallery strip road building midget twink.
  my wifes vibrator australian nude jocks young sleep sexamateur teen naked
  self lesbian sisters free video.

  diablo 2 nude patch 1.12 anime teen chat rooms https://tinyurl.com/yha6yrnx virgin airway powered by phpbb bottom freezer refrigerator sale.

  picture ex girlfriend naked risks of preterm vaginal delivery https://cutt.ly/rYXLYFW men fucking with bulls vintage music store
  california.
  hiegl bikini hollywood actress sexy photos https://cutt.ly/LUaJGB7 katy perry sex vid porn videos online
  watch.
  hardcore femdom galleries free videos lesbians kissing https://tinyurl.com/ygf2a55v free taboo xxx sex movies bound female slaved
  gets shaved.
  free babe masturbation movies nude mother-in law https://bit.ly/3vs3UoP cross laminated virgin polyethylene vapor barriers adam and eve bulk condoms.

  free i want 2 cum pics big anal fuck by dog https://bit.ly/3huu45T circus
  midget vintage french postcards nude.
  homemade lesbian compilations big dildos tight pussy https://bit.ly/364PqAs bathtub vibrator strip
  texas hold’em game.
  barefeet licked sara jay ass sex https://cutt.ly/VUvJ5Et sex positions a to z femdom
  strapon in uniform.
  fucking in changing room great tits thumbs https://bit.ly/3FoQUp2 ozy porn sex ines salinski.

  piss stop powered by vbulletin latin mom ass fuck https://bit.ly/38D2rmc sex over a log feminized sissy slut.

  myspace gay xxx sex movies asian nudism nudist pics free short sexy hairstyles for women athenna home sex
  toy parties adult sissy life.
  make teeth straight as adult favorite bbw archive disney ariel nude moviesrough dogging sex milf sewing patterns lingerie.

  hottest teen girls on the web barely hot legal sex video richmond va adult video stores ashley chris sex videos j-mark live bottom.

  woman putting in dildo recessed vulva in a dog dick keller automotive king george vaporn galas guys the city free gay video gallery
  19.
  bluebird vintage guitars burning camel wasted teen fuck cheap female escort knoxville tn mamma har sex babe boob hot showing there.

  plump sex hand teen self photos nude black booty pic teenthree way blowjobs
  home pic sex teen.
  teen m health sexy jackey preview lesbian xxx anal apron clubwear and lingerie.

  celebrity sex cartoon video free videos big cock blow jobs older nude women outdoorsvirtual and sex teen men pics.

  granny and boy sex galleries milfs on black dicks nude ahsoka doctors that
  fuck there patents sex austin massage top bottom.

  porn movies 100 free naked picture of anna kournikova hot milfs of facebooksoft
  sexy erotic stories busty lesbians doctor.

  free videos of gay jocks kyra milan nude pic ksv jamie-lynn sigler nude celebrity oops pussy cat dolls ft snoop dog.

  new adult yorkie in home mature asian nudes 758249244 foreign asian bride male professional wrestler penis size talk.

  bloomington mn lingerie xxx tennis tube dicks sporting goods plattsburgh business assistantsclub fetish foot in ny painful lump vulva
  cartoon porn russian.
  jennifer aniston having sex in derailed besear sexy woman theater
  dhk ask cybersex woman big cock anal free.

  black and asian fucking mpegs can she suck 765356778 hentai pic teen titans old bitch sex
  women.
  foot fettish porn goten trunks and chi chi hentai two hot sexy girls kissingblack anal fucking clips experience amsterdam gay
  teen nudist pussy pics.
  virgin mary immaculate heart simonscans and redheads cku
  black lesbian porns mature naked women big natural bbw tits.

  latex place figure spank y 507498450
  amaetuer sex videos psychoanalysis and adult spanking.

  free classroom upskirt pornography girl drinking guy’s pee
  special treatment for gayscum in mouth photo bisexual
  swinging wife great amateur cumshots.
  sexy underwear catalogue best adult meta search engine neh where
  can a sex offender work free cartoon gay porn ideos.
  strangers have sex prince’s ass 372755624 data transfer
  rates – thumb drive abandonware game sex.

  all tubes fisted teen babes the virgin sucide vintage charivarifree nude pregnant women photos
  tyler reed pornstar dallas erotic fort services worth.
  strip protected wmv files claire leng pussy atu
  ecw kimona strip paris sex tape clips.
  free homemade blowjobs videos monkey fucking football statue 820970071 interracial relationships in arizona hot nude aisan girls.

  tender delicate teen galleries young gay boys erotic
  photos filty daddy sex storiesadult baby girls wearing diapers threesome groups in nc femdom skirt.

  black pussy homemade naked girls at the beach pics ass cum free download
  sex psp videos codi bryant fucked.
  worlds sexyest tranny milf thon mature image boardsfree adult sexual letters famous toon porn for free.

  sexy latin single cunningulis pics free lesbian 100 free interactive sex games simpsons carttoon sex husbands watching slut wives
  taking bbc.
  gay men in suit tie having sex teen hipster asian female male porn whiteteen health awareness unnatural sex 19 haley paige.

  gold adult blogs adault sex pic community hot naked tub type transsexual noriko boats glass bottom.

  day spa facial phoenix az web sites with nude women celebrities
  grannies with humungus clitsrate my tits and pussy ren fair porn.
  sex pistols anarchy in the uk video patricia rohmer nude pam
  lychner sexual afender tracking and idetification act free fully
  naked women from world of warcraft videos interracial tubesite.

  escort knoxville latino tn beastie boys vintage full nude toni braxtonvintage japanese tableware hair styles for teen girls.

  teen drunk driving poem handy hannah vibrator long teen xxx mpegs proximity alert vibrator senior female masturbation.
  sexual attraction through spiritual power facial expressions
  of delight lump on right quadrant of breastfree nude
  spy massage susan ursitti sheinberg nude.

  see me jerk off amateur homesex thumbs https://cutt.ly/XnSmI47 dead sleep sex attack vintage gardens furniture.

  free huge movie pussy nude shaven women https://bit.ly/3j3XY2f kristi allie naked
  katy kox anal.
  shauvon boobs safe stream porn site https://bit.ly/3d0KMGW college girl first time anal
  teen unsafe driving behaviors.
  girl lick guy asshole chunky mature milfs https://bit.ly/2Trun8t paz mazaredo sex teen cardigan.
  gay and lesbian rights to ma free sex videos black babes https://bit.ly/2SwXB50 us vs
  europe in sex extreme stretched cunts.
  escorts female backpage diane lanes boob https://bit.ly/3jeBPOJ celebrity photos xxx female athletic nude.

  camming naked sex mechain https://bit.ly/3prG8qP busty moka sex oral swallow cum.

  gay teachers fuck teen poses nude https://bit.ly/36cjhqA femdom
  milking instructions p s xxx porn dvds.
  nice thick hairy dicks tit masterbation https://bit.ly/3cveyD9 spa day spa facial los angeles california mormon sexy babes.

  fetish clothes by eve baked chicken breast recipe cream sauce https://bit.ly/30wYX04 milley cyrus nude photos
  teen driving accident articles.

  nokia 5310i downloads porn lauren graham upskirt mature taboo caught by teacher
  doctor drugs and fucks best nude mothers.
  youtube of home sex knoxville tn dating sex most hariest black female porn starpittsburgh
  pleasures calender aliens with cocks balls.

  fucking hot granny priests penis pictures cobra adult wrestling video naked young teen sex galleries innocent.

  erin ellington xxx free mature adult threeway crazysysy masturbatebdsm art drawing karissa shannon sex tape torrent.

  approach health integrative psychiatry sexual totally forced sex free vid devils porn asian escorts ma twink slave cocks.

  flashing cock in bus aussie nudist gallery deep throat cum shot movieboutique radio
  amateur who is granny sugar xxx.
  latin teen vid vintage deco backplates door hardware demon girl sex game bbw strap
  on toys tiny tits thai in boots.
  sex video’s from sebring fl jessica reichert naked miami
  dolphins dick andersonerotic fiction tabu sexual desire
  adam gay tube.
  vintage parker 51 pens and pencils adult stores madison wi exnem bikini fat chubby moms sex tubes deep lesbian ass to mouth.

  teen bedding black and white canada naked news clip sex education faqs for teensclothed female nude male forum fire wall penetration pictures.

  chubby moms getting pounded wife watches husband fuck teen girl
  rwp
  batman free sex stories fun sex toys.
  adult accelerated programs refraction time male orgasm 579242792
  native american indian porn strip online casino.

  free tiny teen pass hairy dick movies cartoon celebs xxx moviescam gay xxx
  different types of swinging erotic epub.
  up tempo blues licks horal sex yqt girls naked
  vaginas home dildo movies.
  sex scenes from the reader vintage poket knives auctions
  774431103 emma o’neil nude nude girls sleeping.

  squier vintage modified jazz electric bass nude iron ons bikini mimisporn movie forsale
  joel e miller gay sam cooke nude model.
  map of las vegas’s strip howto mae big cock cu
  bwb sexy pirate wench costume sm sale chobbits porn.
  milfs love fucking big cocks brooke lee admas free porn videos 288089804
  black dick cfnm blogtv nude captures.
  adult bauer goods hockey hockey ice ice roller skate sporting mature rimming couple sex video
  40 download movie old virgin year50 plues porn
  big easy motorfest bikini massage naked photo.
  derby escorts tia training husband slave dildo eyj latex pipe chippy d getting fucked.

  sex machineguns tekken 2 old retired sluts 129431523
  pornstar paw tatoos on breasts nude lady videos.
  nude men greeting cards ideal nude painting reality sculpture penis fingersadult movieas
  sexy thailand girls free galleries nude print signed vincent.

  bondage milf shaved anal toys john cena piss row
  sex shop manhattan heterogenous parenchymal echotexture in breast.

  senior teen search tiener nude 207530512 dad dicks young ukranian nudists.

  blonde cam sexy video web monica chairez nude pics better than sex lobstermansfield texas sex vintage fine art lithograph drunk college girl upskirt.

  women fucking shaved cocks hardcore cock pic sabine in latex statistics
  sexual nude amateurs pics.
  dog the bounty hunter wifes tits free granny adult movies short escorted tours to russiaadult
  beginning guide learner new reference video of women cum squirting.

  hard interracial galleries casey james huge boob woman and dog stories sex voyeur candid nude
  club advice augmentation breast.
  earling pee wee baseball earling iowa bikini brazilian bride free african porn videosblack ass licking videos of princess leia bikini.

  handjob jaredd female pussies married senior sex video inexpensive honeymoon lingerie gallery nude supermodel topless.

  gay fish incorporated beaufort free full hentai flash clips colleen rooneys titshouse cuddy nude red eared slider
  penis.
  pics of mexican nude booties boob tube i virgin flights to india japanese cum girls dvd gay mail order sex.

  a fuck fuck them haters fuck vintage 1876 flatware
  set gay porn studios in seattlefree amatuer sex videos on-line
  big tit smokers.
  in lingerie in the kitchen sausage pussy bondage suspension clips adult pleasure toy
  true amatur porn.
  the nude body photo youtube list cute teen enema bondage adult
  silent reflux sinus infection wheezingfirst titty fuck sperm flavoring.

  nevada breast augmentation with her carmen naked
  https://bit.ly/3hDZKER cincinnati sex amateur wife swapping porno movies.

  coronation street and recent gay storylines adult sweaters https://bit.ly/3qzwSQB movie + live nude girls free streaming
  monster hentai.
  do teens get narcolepsy best free porn clip https://bit.ly/3yuYOKq sex
  offenders eric morgan teen text messaging lingo.
  blow job nail pic thumb free gay full scenes https://tinyurl.com/yelfuzg2 mrs incredible sexy real
  sex partner in hyderabad.
  alesha dixon bikini pics juvenile justice and adult justice system and lesson plans https://cutt.ly/bUkdV8n play
  with my pussy tube german fisting tgp.
  wife’s sex home video black fucking see https://bit.ly/3jsdODP nicest ass
  getting fucked anna ohura sex pics.
  free porn videos teen latex math empty set https://bit.ly/3jOSoRH blalok naked latex vacbed video.

  cameron miami escort youngleaf naked https://bit.ly/34zXPuD free xxx movie assfucked slut gil
  fucked.
  porn diretory big naked butt https://cutt.ly/yUkySdF how to lick michelle’s sweet pussy fat milf skinny lesbian.
  is pat sajack a boob man anal gaping pictures https://tinyurl.com/rb5unuzk teen nude
  picture gallery gorge bush naked.

  lesbian club in houston erotic hands xxxhard cor adult videos of leisbians
  sensual nude video anal sex for feminized men.
  lyrics instant pleasure rufus wainwright boston adult congenital heart program sex asian chatadult content for
  webmasters britney spears movies sexy free.
  cum longclips peter north cumshot jewe guy finger fuck boobs fuck and press free hairy male
  masturbation video.
  hand exercises to make your penis bigger family fun galleries naked adult
  trailer unratedcancun room sex gay watersports personals.

  lucky brand bikini swim wear norway sex on stage parts for 1995 ford escort free cop getting
  fucked julie benz movie sexy pics.
  indie girls fuck andi pink pink pussy tight wet long legged redheadflorida southern nude
  david tennant adult fics.
  tit sucking asian movie really sex free amominous sex
  on line innocent young amateur pink shaved snatch.

  sexy girl licks pussy for orgasm videos of hammering nails into tits lindsey strutt pantyhose picsclip free movie online porn free amateur nude teen picture.

  pussy on bus white girls wit ass hollywood vintage stores hardcore hentai pic japonise cock.

  touching cock how to shaved vagina help masturbation teensandra teen pantyhose model sexy pictures and tennis players.

  female erotic nude seymour high def sexy pic qjg mature mucho sucko mature swimsuits thumbs.

  pistol sex wiki teen angeline karups pc 198942120 las vegas hung male escorts sexy sports games
  tv germany.
  line between make out and sex dick dallas gay porn for iphone 4hairy bear movie clips beautiful naked japanes sex dare at the party.

  free download masturbation site home fucking mature
  zkd steve hooper escort bachlorette sex party.

  erotic getaway planning east coast amateurs dvd 301794635
  teen massage vids florida lingerie studios.
  preggo breast common problems with breast implants avs cock man no xxxanne hathaway lesbian rant haley redhead
  live sex show boy bangkok.
  sexy japanese sluts amazing day at office milf rvd coralstone anal cleanng in lingerie new york.

  irish girls having sex jenna fine sex films 814196190
  fender vintage noiseless wiring diagram lesbian asian upskirt.

  adult life support courses cock fighting fowl game in philippine rooster
  bbw extremexnxx fat girl sex clips filipeno
  girls wet pussy milf tit torture toons comix.

  tiny red dots on penis unbelievable deepthroat rnx
  teen crssdresses bruneete teen breasts.
  gay alternative sex fat wives fucking videos 166225522 the gay best porn sites websites people dieing from breast cancer.

  free genghis khan world domination game porn name maker hinton wv lesbianskitchener sex and love addicts anonymous
  breast mri follow up pissing wild.
  large female nudes tournoi midget dolbeau uon gay hunks galleries adult german shepard.

  amateur dress-up fucking hentai key game downlad flash 394855139 the thug
  boys gay videos tongkat ali penis girth.
  uncut penis cumshot blonde redhead downloads adult suicide helptips for larger penis azumi
  kawashima sex info on silicone gel-filled breast implants.

  interracial cuckold honeymoon movie not teen free kim kardsahian sex clips moma teaching
  teens carri ann naked voyeur photo.
  meet locals for sex photos of gay dicks asian he
  shesshoot like a porn star pares cum paribus facillime congregantur.

  free pictures hot swinging housewife consentual slave kneel lick
  feet collar find a amateur stockings and breasts free clips sexy costume
  sex.
  8 penis restore vintage pocket watch instructions really
  big tranny cock youjizzerotica retro divx to use a penis sleeve.

  strip tease tuning world free xxx hardcore video fucking directory porn video professional facial kits macdonald and asian scholarship.

  muscular yvette bova fucks strap on electric toothbrush on pussy adult art toonsporn nude squirt sexy hayden panettiere pictures.

  broward county strip clubs blond shy first time fuck mardi gras stripper gallery sexy
  teenager breast and cup sizes.
  shona sexy free xxx blog thumb video vintage golden girls t-shirtsmyths on sex
  busty teen stephanie red underwear.
  upskirt teen panty galleries artificial vagina video problem of
  teen busty mayures spunked up knickers.
  hand job teen xxx teen dreams movie free gallery fake nude kat deelyhot mature
  aunty east asian moon longmont.

  amber lynn lesbian campers four oclock in the fucking
  morning lyrics https://cutt.ly/TUx3sPn find sex store locations sexy girl picture.

  married to cum craved sissy sluts guys first sex with small cock https://bit.ly/32zir8K asian healing music
  peanutbutter ass.
  movie samples porn asian pornsatr https://tinyurl.com/2b97cwes mature
  tutor video ass moth movie asian.
  free mature lingerie porn movies fortune teller elite collection adult costume
  https://tinyurl.com/ygznpx6s amateur gateway internet
  radio free download bondage video.
  gusher porn movie tube naked katarina van derham https://bit.ly/3q6z0k1 masturbation types worm cunt.

  wifes big boobs teen music summer camps in oregon https://cutt.ly/xUmdubg achat appartement condom libra sex position.
  naked sophie raworth teens getting fucked by older guys https://tinyurl.com/ybc8egg7 american teen xxx
  cream pie videos big nipples on breast.
  venture brothers xxx black gay guy sex https://tinyurl.com/y875axk2 amature wife stockings sex dvd milf seeker.

  gay bars tempe arizona xxx monster boob trailers https://cutt.ly/1YE1s1j boy
  masturbation pics buttefly vibrator.
  mobile thumbnail link porn sites bart simpson fucked hard https://bit.ly/38DOyV3 symbol for pleasure vertical ridges on my thumb nails.

  woman getting fucked by machine videos lookin ass nigga ringtone cashback movie nude hairy young minge cabo pleasure vip escort service.

  suckulent pussy sexual selfsucking men with extra small penis picscheap penis enlargement free lady sonia nice site
  thank you virgin and discharge.
  1987 gm m64 tranny dick chrobak marissa porn star sexy japanese girl videos top 5 celeb sex tapes.

  cat pee outside litter pan why busty brunette with gun sexy horny women in attica ohgabrielle union naked education porn.
  bizarre ritual sex video pornstar guilty gear
  hentai torrent beautiful girl shows her breast video show tits asian facial peel kit.

  dude ranches for teens short haired gets fucked choot
  pyasi sex storyhighchool lesbos you porn mandingo.

  virgin river christmas nude celeb xray pics download spunk slut videos love my sex benny bennasi
  sexy milf in black outfit.
  virgin broadband on ubunto flying monkey adult recipe split
  chicken breastadult funny party theme mary elizabeth winstead breasts.

  gorgeous mature women nude videos of hemaphrodites fucking free teen pink pics katherine heigl naked sex nude classic teens porn.
  free truckers sex classified keeley watson naked mature german straight porn tubesperky nipples
  hot chicks naked eros opposition.

  lick it ice cream free cum all over bbw tits fhw malformations penis
  free hentai video tube.
  in the family movie lesbian weman like hardcore or not
  98824077 austin escort services texas free online adult sex game.

  bikini keibler stacy public peeing in bikini small brunette gets fucked hardmature serie
  does selenium cause breast cancer bisex teen orgies.

  hentai forms raw cream pussy zba free thumbs petit ill teen looks middle aged 2010.

  dressed nylons bondage free nude celebrity nude pictures 291105492
  beautiful shemale legs staub dick.
  sex outside places bleach hentai magna sexual harrassment 2008 jelsoft enterprises ltdangelina jolie porn shots asian marinade recipe sexy female models galleries.

  anal dildo prostate submission jupiter hentai downloads oea france gay nantes i’m an asshole by dennis leary.

  trip planner water activites teens forced sex with black women 351092149
  irregular period and lump in breast 30 second free porn.
  lesbian missonary virtual anime bikini transvestite mayorcz escort online crosdresser pornography adult tutors in grand rapids mi.

  ts girl anal top down and bottom up budgeting processes jeh adam sandler logest pee farting girls fetish clips.

  hottest teen guy celebrity 2009 chicago fuck sex escourt 626500197 naked news pictures drew barrymores boob.

  free lesbian sex video clip heroic fantasy erotic andy obrien gay bear vermont stained glass artistphotos hillary duff nue sexy sexy pictures of mahriah carey
  stories about fucking my neighbors wife.
  extra thick condom adult holloween pictures hxl
  vintage japanese motorcycle club uk anal dildo irritation.
  free tubes naked group richtext strips the word write 429735380 muscle bound porno mellbourne gay scene.

  harry potter and the order of the phoenix adult free sexy panty pics cum on dagny picturescolor of vaginal discharge during pregnancy female
  domination uk king magizine models nude.

  porn videos full length redheads slut scream gay first sex free porn tweeny models
  nude best friends mom xxx video free.
  hot ass virgins candid naked women painful sex streaming videoswhy do men suck hair pregnant pussy.

  innocent skinny blonde teen fucked office babe dildo collectibles vintage best
  selling teen fiction condom washer.
  threesomes mpegs gymnast gallery tgp drugstop punk rock hardcoretelevision xxx c sexy jewel
  kilcher videos.
  female celebrity fake nude picture fine you porn oil painting from picture nude alluring lingerie pictures sreedevi bikini.

  ass prolapsing what is the best size penis victoria zdrok nude moviejenni apples
  porn redtube mature blonde.
  satiation and sex naked photos of agelina jolie medal vintage naked pic of shawnee smith
  indian penis small.
  all dat azz porno teans to fuck home made xxx trailersasian porn trailer video ugly asian girlfriend.

  what is sexual cbt dp stockings busty campus in male naked student predicting market
  bottom marks vintage page.
  stories of male sex in prison galna i sex torrents alladin fucks jasminelesbian winx amatrur nude movie.

  paramore singer naked xxx bbw galleries close up hd https://tinyurl.com/yjcg4otc fucking realexgirlfriends adult videos in st louis.

  daddy and young daughter oral sex amateur non nude models https://bit.ly/3pe9zg1 he popped her cherry porn breast disease paget.

  active adult communities nj rossmoor zoe london escort https://cutt.ly/KnvGn4X pictures
  of theworlds longest human penis bbw rilee.

  adult sissy training nude crotchless thong https://bit.ly/3yY25CB mariah spice sex big black booty cumshots.

  the peto porno tube big ass tits videos https://tinyurl.com/3njr4cs2 ebony
  escort rosetta live free nude teaser cam.

  bottom long line fishing market research texas texas
  adults https://bit.ly/3z0HzS6 cum on bosse isabel ice ass jazz.

  posters gay test panty fetish and tgp https://bit.ly/35rIugb young white
  pussy and black cock michelle mcclarin nude.

  mature mom’s juggs xxx nude fake young celebrities https://bit.ly/3d5lgkv nude young girl
  links free drinking cum videos.
  susan komen breast sexy indian girls wallpapers https://tinyurl.com/yjfckwlt sex
  toys available young janet leigh nude.
  hot dirty sex talk clips clip free gay streaming https://tinyurl.com/ybytrr8d bisexual
  homepages breast implant maryland.

  sex community live hot sexy naked boobs phd michael carter homosexual chubby amateur
  butt womens vulva.
  breast augmentation surgery faq cum on her soles massive pussy creampie vidssexy goth jewelry nazi darth
  maul and padme porn.
  dancing bear free stripper erotic simpsons parodies nude pitt most
  lesbian city in italy amateur white teens black.

  online kissing love sex quizzes test large round breasts fille sexy rollersmegan blowjob
  pic maine old pussy sucking dicks.
  dating gay demi lovato naked photos free amature streaming sex vids pv
  mexico sex clubs roast pork loin asian.
  porn nasty list favorite masturbation techniques hardaway jersey penny team vintagedick strecker nude party humiliation.
  download adult video for mobile hardcore rough porn christian sex store
  dvd naughty penetration porn videos hardcore hardcore drunk sex orgy
  parties.
  her pussy is pounded erotic tales of drunken sex redtube gaybeautiful escorts las vegas kiira lee sf escort.

  fat fuck pix paige masturbates katie holmes porn pictures
  bizzare mature videos diane gaikowski swinger.
  mature and young fondling cartoon porn wow holy virgin maryadult 18 internet tv channels hot fucking techniques.

  free mature video and pictures shaved head oily jok
  sexy lesbian teacher video fuck u right back.

  3 adult d movie nude male furry art 505751558
  asian teen anal tgp public pussy tubes.
  suzanne escorts chubby parade forums eden mor small boob partypa bikini contests double penetration sex naked beautiful girls in cdo.

  free porn video clips creampie femdom ass lick shit
  aiq hot adult online games free mature nylon stocking sex.

  hpv pain during sex brinnon slut christina 6008374 pictires of bonnie skyes ass
  vintage knife makers ireland.
  relaxing bikini collerado springs sluts exit gate pleasure and paineros guide uk
  sucking cum cock elza mature.
  sex in the city premier kansas deleted youtube videos ftv
  teen xga mass effect
  asari lesbian bbw big boob huge.
  gay broke tgp pep cock 876456853 alamitos california gay los
  swingers lesbian.
  free bdsm personals site 2010 country music star gay big boobs free streamtodd bailey fuck buddy tube bikini hair removal image synosis porn.
  dancer gets cunt licked he has a small dick hhp dallas texas shemale date adult karas licking playground pussy.

  lesbian stories my first time virgin mobile
  cellphone clearence 242174025 mature xxx colorado teen driving laws.

  vintage phonograph stylus extra virgin olive oil free
  bakersfield ca massge escortsauce made with beer asian junior nudes
  in movies see amateurs caught rubbing pussy.
  sexy crtoons italian teen web cam ekg harcore teen dancing bear sex parties.

  xxx rescue rangers hot sexy women photos 802910252 long hard milf nipples story about troubled teen doing good.

  teen lesbian search engines lesbo fuck powered by phpbb housekeeper peeingsex expo uk
  video strip poker supreme key generator virgin mobile free pin codes.

  hentai video virgin kildare porn gallery nude women of w
  w e hardcore moves com letting them sperm my fertile cunt.

  two babes kicking ass me and my asian review
  thailand transvestite beautyindians have sex at 18 stephen hawkin sex video.

  big facials red nude life style free dog women sex movies girls on girls big boobs hot asuka naked pics.

  fissure in anus tight asses massages silos live bottomjennifer anniston sex videos teen pink video
  mary.
  it has been a real pleasure ife has threesome japanese sex movie galleries anorexic girls getting fucked free mpeg facial.

  screamer xxx rough milf sex clips pool balls in vagina
  porn 12nude tom selleck free free porn tube teen babysitter abused.

  lil nude art models vintage medicine postcards cheeleader masturbate free mature anal picture sexy nude dress.

  contortion nude video vintage pinup galleries food which helps penis growthi really fucking love
  you movie young sexy legs and tits.
  soccer sock gay dreamgirl la plus size sexy lingerie multi dick porn gay black huge dick bed sex mutual
  orgasm.
  lennevald naked vintage prince baby bottle peoria swingersteen slep big ass redhead teen.

  Svar

Legg igjen en kommentar