Høringssvar FLOH- forlengelse av reglene om koronasertifikat

Følgende er Foreningen Lov og Helse sitt høringssvar om innføring/videreføring av koronasertifikat. Vi oppfordrer medlemmer og andre til å levere egne høringssvar og dere står fritt til å bruke hele eller deler av vårt høringssvar til dette.

Link til høringen finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?@href

Foreningen Lov og Helse er en forening bestående av hovedsakelig justis, helse, skole og forsvarsansatte og teller idag rundt 700 medlemmer

Koronasertifikatet har tidligere vært ute på høring og vår forenings innstilling var da negativ til innføringen av dette. Denne høringen mottok et rekordhøyt antall høringssvar hvor det store flertallet var negative.

Koronasertifikat er grunnlovsstridig og bryter mot retten til medisinsk frihet og de etiske og moralske normer vårt demokrati er bygget på.

Da forslaget til videreføring av koronasertifikat innebærer en fristilling fra smittevernsloven kommer vi ikke til å beskrive nærmere hvordan ordningen bryter med de grunnleggende kravene som stilles  etter denne loven.

Ved forrige høring om Koronasertifikat var situasjonen en noe annen (i hvertfall ifølge regjeringen og mediene) i Norge den er idag. 

Vi hadde vaksiner som var laget mot den opprinnelige versjonen av Covid-19 viruset og hadde etter produsentenes utsagn en høy effekt mot å hindre smitte og sykdom i et avgrenset tidsrom. 

Situasjonen i dag er at det er «Omicron» varianten av viruset som dominerer i verden og den originale utgaven er i praksis utryddet. 

Denne mutasjonen er langt mindre farlig (-70% av alfavarianten som hadde en dødelighet på 0,12%) enn tidligere varianter og må omtales som et vanlig forkjølelsesvirus med ekstremt lav risiko for alvorlig sykdom og død.

Covid-19 vaksinene som brukes i dag har liten til ingen effekt mot omicronvarianten av viruset, nettopp fordi det er så ulik den originale varianten. 

Ifølge Pfizer har vaksinene liten eller ingen effekt mot «Omicron».

https://www.reuters.com/article/factcheck-bourla-omicronprotection-idUSL1N2TT29Z

FHI har også uttalt at de ikke har tro på at koronasertifikatet vil kunne forebygge smittespredning eller sykdomsbyrde og at det derfor ikke kan anses som et smitteverntiltak.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf/_/attachment/inline/1f8fc59d-4373-4e94-919b-a2f4a01e1496:9d50c663f70b416431e8f384493e445ff7b17ea3/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf

Oppsummert finnes det derfor ingen grunn i dag til å vaksinere videre med disse vaksinene eller avkreve mennesker bevis for at de har vaksinert seg.

Preventiv bruk av kornasertifikat:

At korona sertifikat ikke er noe smittevernstiltak har også blitt uttalt av regjeringen og er grunnen til at man ønsker å innføre/videreføre koronasertifikatet fristillt fra smittevernslovens krav, såkalt preventiv bruk. 

Inngrepet trenger da ikke å fylle smittevernslovens krav til nødvendighet og forholdsmessighet og dette i seg selv bør være grunn til å forkaste forslaget. 

Det regjeringen i realiteten ønsker å innføre/videreføre er en innenlands legitimasjonsplikt med en digital ID, hvor det kan tilknyttes ulike krav/forutsetninger for å oppdatere påkrevde den digitale legitimasjonens gyldighet. 

Innenlands bruk av koronasertifikat bryter med Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og EØS-avtalen. Dette vedkjennes også i høringsnotatet under punkt 3.2.

EMD dom vavricka m.fler mot Tjekkia 8.april 2021:

Denne dommen skiller seg fra temaet i denne høringen på flere punkter.

I dommen henvises det til barnevaksinasjonsprogrammet i Tjekkia hvor det brukes godkjente og velprøvde vaksiner. Et viktig moment i denne dommen er også at bruk av tvang/fjerning av rettigheter basert på vaksinestatus begrunnes med hensynet til at vaksinerte smitter mindre enn uvaksinerte og at vaksinen derfor beskytter det kollektive samfunnet.

Selv om vi mener at også konklusjonen i denne dommen bryter med menneskerettighetene og EMK, så er det likevel en helt ulik sak og premisser ifra det temaet denne høringen handler om.

Begrunnelsen om beskyttelse av kollektivet kan ikke brukes ved covid-19 vaksinene som ikke reduserer smittegraden hos vaksinerte. Å legge denne dommen til grunn som rettsgrunnlag til fordel for Koronasertifikat i Norge er derfor meget misledende og feiltolkning av dommen fra EMD. 

De landene med høyest vaksinering er de samme som opplever høyest smitte og sykdom.

https://www.bbc.com/news/world-51235105

Så lenge covid-19 vaksinene fortsatt har midlertidig godkjenning og er i utprøvnings fasen, kan ingen Norske borgere nektes grunnlovsfestede rettigheter basert på å avstå å ta denne. Prinsipielt mener vi at ingen skal kunne påtvinges noen type legemidler, men at regjeringen ønsker å påtvinge befolkningen deltakelse i utprøving av ikke godkjente vaksiner kan ikke anses som noe annet enn et klart brudd på menneskerettighetene.

Dommen i EMD er også langt mindre innskrenkende i de rettigheter uvaksinerte mister enn det som vil bli realiteten ved utstrakt bruk av koronasertifikat i Norge. 

Det er viktig å huske på at en rekke av koronatiltakene som tidligere har vært innført har brutt med norsk lov og at regjeringen har tapt sakene i rettsvesenet. Eksempler på dette er «hyttesaken» og forsamlingsforbudet i Bergen.

I andre vestlige land har myndighetene tapt flere saker som omhandler vaksinetvang i rettssystemet.

https://www.nrk.no/vestland/to-kvinner-frikjent-etter-_korona-fest__-elden-mener-alle-festboter-bor-oppheves-1.15828099

https://www.tv2.no/a/13980414/

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=75953

https://abcnews.go.com/Business/wireStory/biden-administration-officially-withdraws-vaccine-rule-82469240

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59989476

Koronasertifikat er i realiteten digital ID:

Alle påståtte medisinske/smittevernfaglige begrunnelser for å innføre denne ordningen i forrige høringsrunde har nå bortfalt. 

Når regjeringen likevel ønsker å innføre ordningen bør alle borgere stille seg spørsmålet om hvorfor. Det har lenge vært kjent at EU har ønsket å innføre en verifiserbar digital ID for alle unionens borgere. 

Om det er en god ide å innføre en slik ordning bør diskuteres åpent i et demokrati der fordeler og ulemper veies opp mot hverandre slik at befolkningen kan ta stilling til om dette er noe de ønsker for seg selv og fremtidige generasjoner.

Det fremstår som svært uetisk og udemokratisk å innføre en slik ordning uten politisk debatt under dekke av smittevern, når myndighetene selv erkjenner at ordningen ikke er noe smittevernstiltak.

En trenger ikke være konspiratorisk anlagt for å se de negative sidene eller hvordan systemet kan misbrukes i fremtiden ved å gi staten en slik mulighet til å kunne nekte borgere grunnlovsfestede rettigheter eller tilgang til deler av samfunnet dersom de ikke følger ulike krav fra myndighetene. 

Koronapass fristilt fra smittevernslovens krav fremstår i stor grad som begynnelsen på et system tilsvarende det kinesiske «sosial credit score» og fører Norge på en vei mot et mer autoritært og udemokratisk samfunn.

https://www.dagbladet.no/nyheter/lovforslaget-bryter-med-grunnloven/73787521

https://id2020.org/

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en#key-principles

https://thehill.com/opinion/finance/565860-coming-soon-americas-own-social-credit-system

Samfunnsmessige konsekvenser:

I flere land hvor myndighetene har gått lenger i innføringen av koronasertifikat ser man en større motstand imot ordningen enn i Norge. I land som Canada, Frankrike og en rekke andre EU land ser man store demonstrasjoner og protester mot dette tiltaket. Canada har erklært unntakstilstand i flere byer som følge av protestene.

Også i Norge har PST påpekt den påståtte trusselen fra «antivaxxere» og «antistatlige aktører» mot rikets sikkerhet. 

At en stor del av befolkningen har spørsmål til hvordan covidpandemien har blitt håndtert og til tiltakene som ble innført er naturlig. Det å gjennoppbygge tilliten hos denne delen av befolkningen bør være en hovedprioritet for regjeringen og øvrige myndigheter, mer enn å videreføre udemokratiske tiltak uten medisinsk begrunnelse.

Skepsisen bør være stor i befolkningen da det etter 2 år med tiltak har vist seg at en rekke av tiltakene var helt uten vitenskapelig begrunnelse og at myndighetenes fremstilling av sykdomsbyrden Covid-19 utgjorde var sterkt overdrevet. At det finnes en skepsis mot vaksinene i befolkningen bør ikke overraske styrende myndigheter, spesielt ikke etter at vaksinene heller ikke har holdt hva de lovet i forhold til redusert smitte eller sykdom.

Det å skulle innføre/videreføre et av de mest inngripende tiltakene nå som pandemien «er over» fremstår som svært lite tillitsvekkende. Dersom koronasertifikatet videreføres og brukes innenlands vil fløyene hardne til og befolkningen splittes ytterligere.

Flere ting tyder på at vi som nasjon nå går inn i hardere økonomiske tider. Inflasjon, renteøkninger, stigning i energipriser og økning i arbeidsledigheten må påregnes. Det å gå inn i vanskeligere tider med en splittet befolkning hvor store deler av befolkningen har lav tillit til styrende myndigheter er meget farlig sett i et historisk perspektiv.

At våre myndigheter likevel ønsker å videreføre ordningen med koronasertifikat i denne situasjonen vitner om manglende historiekunnskap, tankeløshet og en meget høy risikovilje på befolkningens vegne.

Per i dag er rundt 80% av befolkningen over 12 år vaksinert med en dose. Denne prosenten faller til 74%  med to doser og til 52% med tre doser. Dette tyder på at andelen som vil få ugyldig koronasertifikat i Norge vil være relativt høy og øke for hver dose. 

Det er ikke utenkelig at mellom 10-20% av den voksne befolkningen vil utestenges fra deler av  arbeid/samfunnslivet dersom sertifikatet tas i bruk. Noe som igjen vil være katastrofalt for arbeidslivet, økonomien og samholdet i nasjonen.

https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/

https://news.yahoo.com/canada-trucker-protests-enter-third-144016246.html?guccounter=1

https://tradingeconomics.com/european-union/inflation-rate

https://www.euronews.com/2021/10/28/why-europe-s-energy-prices-are-soaring-and-could-get-much-worse

Når tiltaket uansett ikke har noen smittevernfaglig begrunnelse og medfører en rekke negative effekter bør forlaget forkastes umiddelbart.

Forfatter

9 kommentarer om “Høringssvar FLOH- forlengelse av reglene om koronasertifikat”

 1. Kan ikke tro at dette noe Norge vil gjøre!? Det er for ufattelig! Jeg ber dere å ikke skape et aparteid system! Ikke splitt befolkningen! Jeg ber dere om å gjøre det motsatte isteden: gjør oss mer sammen sveiset og gi oss ny tro på dere politikere igjen! La oss føle at dere vil vel for folket og for fremtiden og ikke for en stor makt og penge maskin. Ikke lag virkelighet av boken 1984 av Georg Orwell!! Tusen takk!!!

  Svar
 2. Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.

  Svar
 3. Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.

  Svar
 4. Mange har nå rett på å få igjen skolepengene sine. Der går oljefondet!
  At det var debatt ag jussen og konflikten med Grunnloven, der noen av skarpeste hodene mente dette var tvilsom praksis, synes helt glemt. (Debatten hadde jo vært oppe, såvidt, ved forrige virus-runde)

  Med den grad det har vært Göbbelske tilstander i pressen, fraværet av studier som FHI burde gitt oss og mangel på det jeg lærte på barneskolen: “Vær kritisk” og “Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar”.
  Jeg har vært kritisk fra dag en, da “hele verden” gikk i flokk. Heldigvis kan jeg engelsk!
  Selv ikke meteorologene treffer på værmeldingene hver dag. Å postulere om fremtiden er en vrien sak!

  Greit nok at det var “noe nytt” som kom, men maken til “samstemt kor” som kom med tiltak har jeg ikke hørt om. Vi hadde jo svineinfluensaen for noen år siden, der det ble handlet inn 4 mill doser som ikke var nødvendig. Så kom denne, og etter et år mente jeg å kunne se at dette var galskap, (som pågår ennå!) i noen nasjoner. Bland så inn Trump-hysteriet, presidenten som ikke gikk i krig, og som det ikke rapporteres fra statskanalen om at han hadde rett i et par påstander, og man blir ikke imponert over hvordan logikk, behandling av data og hvordan evnen til å underslå vitenskapsrapporter fullstendig ble neglisjert, til fordel fra synsing og knefall for de med makt og uendelig med penger.

  Det er etter det jeg kan se verdenshistoriens magiske triks, utført noen gang.

  Folk slukte agnet med søkke, snøre og fiskestang!

  Mye av det vi kan være stolte av i “vår” kultur, er tapt. Pressen, som vakthund overfor makta, har mistet troverdighet. Verre er det at det vil ta tid før denne trenden snur, om de greier å se hvor feil de opererte. Jeg tror jo en del av de som jeg kaller influensere, journalister, har et overdrevent selvbilde og vanskelig for å se de har blitt dupert. Fremdeles sitter redaktøren, Assange, fengslet uten lov og dom. Det sier alt om hvor unnlatende journalisme, som profesjon, har blitt.

  Jeg følger Steigan, Jimmy Dore, har et øye til Anders Hammer og ble for 15-20 år siden fan av George Carlin. Han tok opp tråden til Dwight D. Eisenhowers avskjedstale ag MIC.

  At man må fortelle bakgrunnen og historien om Tyskland og Nürnbergprosessen, til voksne folk, for å se parallellen til nåtiden og ordbruken i politikken, viser bare at turene en del har hatt med barna sine til konsentrasjonsleirene, bare er nok en utenlandstur, men “Aldri igjen!” har de lært seg.

  “Life is a Cabaret, old chum”

  Husk å ha det gøy! Det er nok av ufrivillige klovner vi vil se fremover 🙂

  Svar
 5. Jeg er fullstendig enig i uttalelsen og kan ikke se annet enn at den så vel faktisk som juridisk er vel begrunnet. Tiltaket må forkastes.

  Svar

Legg igjen en kommentar