Opprop – nei til WHO-traktat

Foreningen Lov og Helse har utformet et opprop mot WHO-trakten; en traktat som er under arbeid og som, hvis den implementeres, kan få store konsekvenser for landene som underkaster seg den.

Vi i Foreningen Lov og Helse krever at norske myndigheter snarest kommer med en erklæring overfor WHO hvor vi erklærer at en internasjonal pandemiavtale er uakseptabelt for Norge og at Norge trekker tilbake signeringen av avtalen!

Hvis du tilslutter deg vår vurdering av og advarsel mot denne traktaten er det lenke til å signere vårt opprop her:

https://www.underskrift.no/vis/12339/

BEGRUNNELSE

WHO har dirigert hvordan Norge, Europa og det meste av verden har håndtert covid-pandemien. En pandemi-håndtering som har vært nærmest unik i historisk sammenheng når det gjelder å påføre samfunnet skade når det gjelder folks helse og økonomi m.m. Nå er det under oppseiling en WHO-traktat som vil styrke WHOs muligheter til å bestemme og styre enkeltlands beslutninger i tilfelle fremtidige pandemier. WHO vil blant annet stramme skruen til ytterligere når det gjelder sensur av informasjon, slik at bare WHOs egen informasjon skal nå ut til folket (skjønt dette i stor grad allerede har blitt etablert som praksis i Covid-pandemien som ble erklært våren 2020).

I tillegg har det fra USA kommet forslag til noen endringer i et lovverk som allerede ligger der (IHR 2005); dette forslaget til endringer ble umiddelbart innatt av WHO. Tidligere har WHO gitt råd til nasjonale myndigheter, men disse endringene transformerer WHO fra å være et rådgivende organ for nasjonale myndigheter til et overstyrende organ, og WHO vil kunne få dramatisk makt over sine 194 medlemsland. Traktaten vil dermed gi WHO økt makt til å kunne påtvinge for eks. vaksinepass, portforbud og påbudt vaksinering over hele verden, og antakeligvis også til tross for at det enkelte medlemsland ikke skulle ønske dette. Det er fortsatt vanskelig å spå hvor store mulighetene er for et enkeltland til å motsette seg påbudene, men en slik WHO-traktat vil ta oss mange skritt nærmere å være underlagt en slags “verdensregjering” formelt sett styrt av WHO.

EU er sammen med WHO en sterk pådriver for denne traktaten. EU, og sier blant annet følgende:

Selv om mye angående dette kan høres tilforlatelig ut, og kan virke å ha gode hensikter, er det viktig å forstå hva slags implikasjoner dette kan ha for Norges suverenitet. I alle tilfeller er det også svært usikkert om norske myndigheter i det hele tatt vil ha et ønske om å motsette seg WHOs påbud, i og med at Norge er en av de største pådriverne for å få denne traktaten på plass. På samme måte som vi er “flinkest i klassen” når det gjelder å innføre EU-regler, selv om vi ikke er medlem; faktisk flinkere enn enkelte av EUs medlemsland.

I en avstemning i mai 2022 om implementering av de foreslåtte endringene i IHR 2005 var det tilstrekkelig mange land som stemte imot slik at implementeringsprosessen ble forsinket for en periode. Målet er at traktaten skal være ferdigstilt innen 2024, og nederlaget i avstemningen i mai var antakeligvis bare et lite skjær i sjøen for WHOs planer.

Mer informasjon, forklaringer og og detaljer

I desember 2021 ble det holdt et ekstraordinært møte i WHO Assembly, hvor dokumentet og erklæringen «The World Together» ble publisert. Denne erklæringen bygget videre på en erklæring fra 30. mars 2021 hvor 25 statsoverhoder, blant dem Erna Solberg, gikk sammen om en erklæring om å få i stand en internasjonal pandemitraktat. Beveggrunnen ble uttalt å være at Covid-pandemien ifølge WHO hadde illustrert behovet for en “mer robust internasjonal helsearkitektur”. WHOs arbeidsgruppe for en pandemi-traktat kom med sin rapport med forslag den 03. mai 2022.

Noen av nøkkelområdene i utkastet til traktat er:

 • Internasjonale vaksinepass og kontaktsporing
 • Global overvåking
 • Behandling av av «feilinformasjon», «desinformasjon» og «for mye informasjon»
 • Finansiering: WHO-medlemmer skal kollektivt betale WHO over 950 millioner dollar i kontingent for 2022-2023 og har allerede betalt over 270 millioner dollar i frivillige bidrag for 2020-2021.

Lovpålagt sensur:

Legg merke til punktet om feilinformasjon og desinformasjon. Dette må i praksis tolkes som sensur av alle meninger og uttalelser, også fra fagpersoner, som avviker fra WHOs offisielle versjon. Dette har riktignok allerede i stor grad vært praksis ila. covid-pandemien så langt, men nå blir dette sensur-virkemiddelet styrket betraktelig og formalisert. Ikke-statlige aktører (Facebook, Twitter, Youtube, Google og pressen m. fl.) vil bli pålagt å samarbeide med regjeringer for å bekjempe desinformasjon, som betyr å sensurere vekk uttalelser som avviker fra WHOs versjon. Selv om dette som nevnt allerede har vært praksis fra Facebook, Youtube, Google osv. vil dette i realiteten si at hvis leger og fagpersoner prøver å slå alarm om for eks. bivirkninger av et legemiddel, vil dette sensureres bort av alle aktører, både statlige og ikke-statlige. Det betyr at denne informasjon ikke vil nå den norske borger så lenge informasjonen bryter med det WHO mener eller ønsker å få ut.

USA forslag til endringer i IHR (2005)

18. januar 2022 leverte USAs myndigheter inn et forslag til 13 betydelige endringer/tillegg som både USA og WHO ønsket å få inn i WHOs IHR fra 2005 (International Health Regulation 2005).  

For å få en kortfattet forståelse av hva The International Health Regulation er kan man for eks. lese wikipedias omtale:

The International Health Regulations (IHR), first adopted by the World Health Assembly in 1969 and last revised in 2005, are a legally binding rules (vår utheving) that only apply to the WHO that is an instrument that aims for international collaboration to prevent, protect against, control, and provide a public health response to the international spread of disease…

Its first full application was in response to the swine flu pandemic of 2009.

Den nevnte rapporten av 03. mai 2022 fra WHOs arbeidsgruppe tar for seg USA 13 foreslåtte endringer/tillegg, omtalt som «styrkingen» av IHR (2005) fra side 14 i rapporten. USAs 13 tillegg (amendments) gir noen dramatisk endringer i WHOs makt:

WHO får dramatisk økt makt

Tidligere har WHO gitt råd til nasjonale myndigheter. Disse endringene transformerer WHO fra å være et rådgivende organ for nasjonale myndigheter til et overstyrende organ, og WHO vil få dramatisk makt over sine 194 medlemsland. Traktaten vil dermed gi WHO makt til å påby for eks. vaksinepass, portforbud og påbudt vaksinering over hele verden hvis de ønsker det, og antakeligvis til tross for at det enkelte medlemsland ikke skulle ønske dette. Dette vil gjelde når WHO erklærer en pandemi og vil være juridisk bindende for medlemsland i WHO i henhold til deres reviderte internasjonale helseforskrifter.

Som nevnt reiser vi spørsmålet om norske myndigheter overhodet ville ønske å motsette seg WHOs påbud – om en slik traktat kan anses som fullstendig juridisk bindende eller ikke vil således antakeligvis ikke ha stor praktisk betydning for det norske folk. Det er stor sjanse for at WHOs regler og påbud vil bli implementert som en del av norsk rett; Norge har som nevnt selv anmodet om å få i stand en slik pandemi-avtale, og vi har tradisjon for å være “flinkest i klassen” når det gjelder å gi penger til og underkaste oss internasjonale organisasjoner o.l.

Artikkel 9.1 gjør at WHO ikke lenger trenger å rådføre seg med et gitt medlemsland som WHO mener har en såkalt «bekymringshendelse»/utbrudd før det iverksettes tiltak. Det respektive landet trenger ikke lenger å samtykke til WHOs generaldirektørs beslutning om at en hendelse utgjør en folkehelsesituasjon av internasjonal interesse. En ny beredskapskomité vil bli nedsatt i WHO, som generaldirektøren vil konsultere i stedet for myndighetene i det landet hendelsen finner sted.

Fra § 12, som handler om hvordan WHO skal bestemme om en «event»/helsekrise har internasjonal eller sågar regional betydning, fremgår det at WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreysus alene (!) kan erklære krisesituasjon.

Møte i WHO Health Assembly mai 2022

På WHO’s årlige «The Health Assembly» for medlemsstatenes helseministre den 22.-28.mai 2022, forsøkte WHO å oppnå 2/3 flertall som kreves for at endringene skal implementeres. Norge stod på en liste over 20 land som allerede fra start av (før møtet i The Health Assembly) hadde forpliktet seg (!) til å stemme ja til forslagene. Helseminister Ingvild Kjerkol hadde følgende tale i dette møtet, blant annet sa hun:

«….the people we represent have good reason to demand that we pick up the pace. But I am encouraged that we have agreed that we will negotiate a pandemic treaty, strengthen the International Health Regulations, and bring WHO’s financing on a path towards sustainability».

Norge ga altså sin tilslutning til dannelsen av en pandemi-traktat, endringene i IHR (2005) som gir WHO enorm makt og legal myndighet overfor medlemslandene samt det som må tolkes som økt finansiering av WHO.

Forslaget til endringer ble riktignok nedstemt av blant annet de afrikanske medlemslandene, India og Brasil m.fl, selv om Norge v. Kjerkol ga sin tilslutning. Det betyr at Norge når som helst kan bli bundet, dersom flertall blant medlemstatene i et Health Assembly møte skulle oppstå i fremtiden. Det er nemlig slik at WHO og dets støttespiller (som blant annet er Norge) på ingen måte har gitt opp dette, til tross for det midlertidige nederlaget i mai i år.

Tenkt eksempel – influensa og portforbud

Vinteren 2021 ønsket den norske regjering å få på plass muligheten til å kunne innføre portforbud, men etter sterk motstand mot dette både fra en del borgere og fagfolk valgte regjeringen å trekke tilbake forslaget.

Vi kan spørre oss hvordan dette vil bli i fremtiden i et tenkt scenario hvor WHOs pandemi-traktat samt tillegg til IHR (2005) skulle bli vedtatt og Norge har tilsluttet seg dette: hva hvis for eks. WHO erklærer “helsekrise” pga influensasesongen (WHO endret rett før svineinfluensaen i 2009 definisjonen på en pandemi slik at det ikke lenger er krav til høy dødelighet) og beordrer portforbud i Norge eventuelt mot norske myndigheters vilje?

Oppsummert

En internasjonal pandemihåndteringsavtale med de 13 tillegg fra USA som WHO jobber med å få ratifisert vil medføre at råderetten over folks helse overføres fra det enkelte medlemsland til WHO, og innebærer at medlemslandene vil måtte være i en konstant helsekrise-beredskap. Hvis WHO erklærer en hendelse (såkalt «event») som de definerer som en helsekrise (såkalt «health emergency») vil dermed WHO’s tiltak og bestemmelser fort kunne overkjøre norske myndigheter og norske lover og regler; hvis da ikke WHOs forordninger allerede er implementert i norsk rett. Hvis WHO beslutter for eks. portforbud eller tvangsvaksinering vil norske myndigheter trolig ha betydelig mindre muligheter til å motsette seg dette eller til å foreta selvstendige beslutninger, hvis dette skulle være ønskelig.

Selv om en del av dette isolert sett kan ha gode intensjoner er dette en dramatisk avgivelse av norsk selvstyrerett, og hvor WHO får enorm global makt.

Forfatter

85 kommentarer om “Opprop – nei til WHO-traktat”

  • Enig. WHO skal ikke har så mye makt. Men de har for mye penger til å gå konkurs så protester må alle befolkninger.

   Svar
 1. Who har ikke vist den tilliten til den styringen og makt de vi få.
  Det viste de ved å ikke implementere fovskningsresulter som viste effekt av medisin som i flere gode og godt dokumenterte utredede
  WHO sin gransking om viruset hadde sitt opphav i Wuhan labratoriet, unngikk de å komme inn på selve laben. I ettertid er dette bekreftet som den mest sannsynlige kilden. WHO har gjennom sin propaganda vist at de skjuler og lyver om opphavet til mulige kommersielle interesser. WHO kan i dag betraktes som kommersielt da de har innlemmet aktører som har forretnings interesser. Det er bevist at såkalte givere har tjent mangfoldige millioner på deres gavmildhet til prosjekter som gavner deres egne private finansinteresser.
  I fra første stund stund av corona utbruddet, baserte de også pandemien på en rapport av ‘en enkelt spesialist, en rapport som var hinsides overdrevet.
  WHO investerte også et av verdens, og mest berømte propaganda/markedsførings firmaer, som er dømt for sitt kyniske spill, henviser her til Starten av Irak krigen, hvor de brukte falske iscenesatte bilder for å få verdens opinionen til at å godta at regimet og landet måtte ødelegges. I dokumentaren om Buch, sier han sannheten om ønske om å ødelegge landet!
  Det WHO som er i dag, er ikke en ideell organisasjon, men er en organisasjon med felles kommersielle interesser, der de kommersielle interessene fordekker sin finansielle interesse ved å kalle det gaver. Listen av tillitsbrudd er lang?
  Ingen styresmakt kan ikke, og har ikke lovlig hjemmel til å gi sin befolkning bort til kommersielle krefter, som har interesse av tjene penger på deres frihet og helse!

  Svar
 2. WHO er en privat stiftelse styrt av WEF og Nazisten Klaus Schwab, og med en korrupt Krigsforbryter som toppsjef. Det er total galskap at Norge med en Landssviker Regjering skal legge Norge under en annen makt. Og et totalt brudd på Grunnloven. Nüremberg 2 må settes i gang nå, før det er for sent.

  Svar
 3. Viktig folkeopplysning fra freds og.undervisningsorganisasjonen Pilkoos VeXst v/leder Roger Hegerland/Kingofkingz💪🏽🌎💪🏽

  🎾Supert, bare å signere👍🌠
  📣 🎬🎤Hør min appell fra sommeren 2022. https://youtu.be/dhg2UgI1wIM

  ✅Signer her også: https://gbdeclaration.org

  🎬🎤Plandemic er avslørt som scam: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1319055242222552&id=100023542655408

  🎬🎤Derfor kommer IKKE sannheten frem i Norge!
  📣🇳🇴Stopp mafiakartellet som forleder hele nasjonen!
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158680345136875&id=733576874

  📣🇳🇴 Stopp selvskadingen og denne organiserte kriminaliteten!

  Gi WHO og FHI v/Camilla Stoltenberg 100% mistillit i dette galskapens «dyrets merke»/luciferace/satanisme GMO injeksjons eksperiment og krig/apartheid mot friske mennesker, immunforsvar og Guds rike, som er inni deg og for dine øyne!
  Nok er mer enn nok nå.

  Reverser alt!

  Still alle ansvarlige omgående til personlig ansvar for konsekvensene av dette sykeliggjørings, «stasi tyranniet» mot friske mennesker.
  💪🏽🌎💪🏽

  Bill Gates har for flere år siden annonsert offentlig at den neste Pandemien blir mye verre, og at det verden har vært gjennom i 2 1/2 år bare var forsmaken! Dermed er denne påminnelsen superviktig!
  Nå må hele Norge omgående snu ryggen til denne organiserte kriminaliteten og apartheid mot friske mennesker, som pågår på alarmerende måter over store deler av verden i dag! Våken? Våkner du?

  📣🇳🇴Pandemigrunnloven som Kjerkol ulovlig signerte i Mai, må stoppes av alle og reverseres i Stortinget når den kommer opp der før desember i år!
  Alle unntakslover må opphøre omgående, alle kort på bordet og alle de ansvarlige må stilles til ansvar for bedrageriet og alle konsekvensene. Plandemic som alle nå vet var nøye planlagt og regissert siden før 2000 tallet!

  📣🌎🇳🇴WHO er en privateid og ikke folkevalgt, privatdrevet Big Pharma, og i all hovedsak eid og styrt av Bill Gates og Vatikanet med deres kriminelle folkemord motiv og hensikter! Vår egen Gro og Cepi har gjort denne kriminaliteten mulig!

  🇳🇴👏👏Turnaround i dette øyeblikket. Jesuitt Støre, Krompen og Kongen «tar en Titanic»!

  🎬🎤🇳🇴 Først tok de en Sleipner, som kom denne: https://youtu.be/2QBboUdPqMc

  Dette er en av de største skandalene! Norge kan ikke ledes av en Kronprins, som i det skjulte har blitt «oppdrettslaks» av den ikke folkevalgte tyske diktatorens sjel og Gudløse vrøvl og bullshit: Klaus Schwab og hans mantra som i virkeligheten er «great untergang» og «build back worse», samtidig som Krompen og Kongen bevisst har stengt meg og min visdom ute av det offentlige rom i 28 år! Krompen er Young Leader!
  Norske young global Leaders : https://sikt.org/

  📣 https://youtu.be/dhg2UgI1wIM

  📣 https://youtu.be/JRtXxq0FESM

  🎾Dette er den eneste vei til fred🔑💎før dette tas seriøst av de på toppen av nasjonen vil all motkraft i samfunnet bare øke!
  💪🏽🌎💪🏽

  🎬🎤Roger/Kingofkingz
  💪🏽🌎💪🏽utfordrer statsminister Jonas Gahr Støre til direktesendt, uredigert duell, i en hvilken som helst MSM mediaredaksjon.
  👍👏👏Gjør det jeg oppfordrer deg til i denne 🎬🎤live sendingen 🔑 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=777644203292381&id=100023542655408

  🎬🎤🔑https://youtu.be/ziawP8dF6BE

  🎬🎤 🔑https://youtu.be/zyeLGAjUtLo

  🎬🎤🇳🇴🌎🔑💎 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311405686320841&id=100023542655408

  💪🏽🌎💪🏽

  ✅🔑https://www.facebook.com/100023542655408/posts/814488309345917/?extid=0&d=n

  Svar
 4. Nei nei og nei!! WHO har misbrukt tillitten sin vanvittig under covid mm.og det blir helt feil at de skal sette retningslinjer og regler for land rundt om i verden!

  Svar
 5. Nei til WHO traktat. Vi må aldri gi fra oss selvråderetten til egen helse til fordel for legemiddelindustrien og pengemakten.

  Svar
 6. Jeg vil ikke ha et sentraldirigert fascistisk styringsregime bestående av et samarbeid mellom offentlige virksomheter som søker å redusere rettigheter som vi alle har. Og som dessuten søker å overstyre eller redusere muligheter for egenbehandling for egne sykdommer som virker.

  Svar
 7. Ønsker ikke å bli underlagt en privat stiftelse som nå også inngår i World Economic Forum og som ønsker en global fascistisk styreform. De tre siste årene har bare vært en forsmak på hva som vil komme om vi gir WHO og WEF mer makt.

  Svar
 8. Ønsker oss bort fra ALL aktivitet som har med EU, WEF, Bilderbergs, FN, WHO og tilsvarende UVALGTE overstyrende tyranner…..

  Svar
 9. Disse endringene transformerer WHO fra å være et rådgivende organ til et overstyrende organ som kan gi WHO makt til å påby for eks. vaksinepass, portforbud og påbudt vaksinering over hele verden hvis de ønsker det. Dette bryter med selvråderett og menneskerettigheter. Det er totalt uakseptabelt.

  Svar
 10. Jeg kopierer dette (google-oversatte) spørsmålet fra 2020 som ligger inne på nettstedet til «European parliament», og etterlyser selvfølgelig et saklig og godt svar fra norske myndigheter om hvorfor de mener det er riktig å overlate Norges frihet til en privat organisasjon:

  «Verdens helseorganisasjons forhold til sine private givere
  17.4.2020

  Spørsmål til skriftlig svar E-002335/2020
  til kommisjonen
  Regel 138
  Mathilde Androuët (ID)

  Verdens helseorganisasjon (WHO) er nå 80 % finansiert av private givere og 20 % av medlemslandsbidrag. Bill Gates Foundation, en av de største støttespillerne for genmodifiserte organismer i verden, er nå en av dens viktigste bidragsytere, nummer to etter viktighet for USA, som nettopp har kunngjort at de midlertidig stopper sine bidrag. WHOs representasjon til EU jobber sammen med Kommisjonen, som er organisasjonens åttende viktigste økonomiske bidragsyter. I følge den siste publiserte sammendragsrapporten har imidlertid åtte av de 15 vitenskapelige medlemmene av WHOs strategiske rådgivende gruppe av eksperter erklært, som de er forpliktet til å gjøre ved lov, en tilknytning til Gates Foundation eller andre giganter innen farmasøytisk sektor. Siden svineinfluensaepidemien i 2009, har personligheter av alle overbevisninger lurt på hvor innflytelsesrike lobbyister for «Big Pharma» og private stiftelser kan være i WHOs beslutningstaking og i å fastsette deres politikk. For å fremme og styrke dette partnerskapet på en åpen måte, har kommisjonen bedt WHO om ytterligere detaljer om dette emnet?»

  Svar
 11. NEI TIL WHO TRAKTAT
  … og til å la tyrannen Tedros Adhanom Ghebreysus, “Der Führer” i WHO skal få utøve sin syke fascistiske makt over norges befolkning!

  Uaktuelt å la en privat kommersiell og korrupt virksomhet underlagt World Economic Forum (WEF) bestemme, som i hovedsak baserer sine beslutninger på hva WHO’s diktator (alene!) mener og som er eid og styrt av Bill Gates og Vatikanet og sponset av Big Pharma og private stiftelser!

  Ingen bestemmer over folket som har de universelle, gudegitte rettighetene til å være frie!

  Ingen kan ta fra oss selvråderetten!

  Svar
 12. Aud Irene Kristiansen
  Har signert. Nei til WHO traktat.
  Det er min rett å ta egne helsevalg, og bestemme over egen kropp.

  Svar
 13. Som fri og levende mann har jeg ingen kontrakt med terrorist organisasjonen WHO. Hilsen, tidligere lege, Doc Heiko

  Svar
 14. WHO er en privat stiftelse styrt av WEF og Nazisten Klaus Schwab, og med en korrupt Krigsforbryter som toppsjef. Det er total galskap at Norge med en Landssviker Regjering skal legge Norge under en annen makt. Og et totalt brudd på Grunnloven. Nüremberg 2 må settes i gang nå, før det er for sent.

  Svar
 15. Jeg gir IKKE mitt samtykke til å la WHO eller noen annen organisasjon, såkalte makt-mennesker eller annet få myndighet over mitt liv, helse eller levesett.

  Svar
 16. Nei takk – verken WHO eller nokon andre bestemmende myndigheter har rett til inngripen i vår og mi helse.
  Protesterer mot inngripen og mot lovforslag .

  Svar
 17. Eg gir ikkje samtykke til å la WHO eller nokon annan organisasjon. såkalte maktmennesker eller anna få makt, myndighet, over mitt liv, min helse eller levesett. Min kropp bestemmer eg over. Sjølv!!

  Svar
 18. Jeg er et fritt og levende menneske, egen selvstendig person med suverene Menneskerettigheter. Ingen annen enn jeg skal kunne bestemme over min helse eller annet angående meg selv og mitt, heller ikke kunne frata meg noen slike menneskerettigheter uansett påstått årsak. Norske Regjering og Kongen kan heller ikke gis rett over min kropp, mine valg i ett og alt. Og har ikke hatt noen slags rett til å binde meg til en traktat med WHO. Kan ikke se at Regjeringen har et slikt mandat i Norge. At Norske Regjering deltar i å frata meg makt en over meg selv og også tillater seg avgi suveren makt til annen organisasjon forbys iflg grunnloven og kan ikke binde hver enkelt av oss og hele landets suverene rett som et enhetlig rike. Grunnloven her må gjelde som den er og helst som den var 1814. Eventuelle endringer der har ikke vært med folkets delaktighet, anses derfor ugyldige.
  Jeg er suveren når gjelder meg selv. Nürnberger Codex er lov og gjelder for alle mennesker i verden, også hva gjelder ansvar ovenfor menneskets rettigheter og friheter for nevnte mulige hendelser.

  11 mars. 2023

  Svar
 19. WHO er en privat stiftelse styrt av WEF og Nazisten Klaus Schwab, og med en korrupt krigsforbryter som toppsjef. Det er total galskap at Norge med en landssvikerregjering skal legge Norge under en annen makt – og et totalt brudd på Grunnloven. Nüremberg 2 må settes i gang nå, før det er for sent.

  Svar
 20. Eg samtykkjer ikkje til å la WHO eller andre organisasjonar få makt eller styringsrett over min kropp, mitt liv, mi helsa eller mitt levesett. Eg skal fastsettja sjøl og ha råderett over kroppen min. Eg seier NEI til WHO traktat.

  Svar
 21. Min kropp er det jeg selv som bestemmer over. Ingen skal tvinge meg til å godta noe jeg ikke ønsker av behandling når det gjelder min egen helse. Derfor sier jeg nei til den planlagte WHO traktat.

  Svar
 22. Er ikke en slik signering fra Stortinget et brudd på loven? Skal man ikke snakke eller spørre folket om man ville inn i en slik traktat?

  Svar
 23. All tvang av vanlige mennesker ellers definerte som friske og tilregnelige skal aldri finne stedt. Dette bryter med menneskerettighetene og er ikke noe Norge kan signere seg vekk fra med et pennestrøk som mangler forståelse for konsekvenser.

  NEI til avtalen.

  Svar
 24. Jeg er den som bestemmer over min kropp og mitt liv. Alt annet er å ansees som tvang. Har dere ingenting lært?

  Svar
 25. Jeg er sterkt imot å signere denne traktaten eller avtalen der Norge skal få enda mindre selvbestemmelse!

  Svar

Legg igjen en kommentar