Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 1

14. desember 2022 fremmet Susanne Heart en såkalt interpellasjon (oppfordring/forslag) i Rogaland Fylkesting som bør bli en «case studie» om norsk politikk. Som indikert i overskriften til denne artikkelen kan man også godt si at Hearts modige innspill på en utrolig måte brakte trollene frem i dagslyset! For ordens skyld skal jeg påpeke at «trollene» i denne sammenheng ikke referer til personer, men til fenomener. Disse “trollene” som mange nok har skimtet konturene av der de har lusket i skyggene i mange år, har kommet mer og mer til syne spesielt ila pandemien. Etter hennes innlegg i Rogaland Fylkesting står de imidlertid nå i full flombelysning! Trollene er det bunnivået norsk politikk og demokrati befinner seg på per dags dato, det nivået av hersketeknikker, nivå av sensur, mangel på saklig politisk debatt, eller overhodet politisk debatt om viktige spørsmål, og den mangel på moralsk kompass og ansvarlighet som nå tydelig råder i norsk offentlighet og i norsk politikk.

I tillegg ser man de tydelige tegnene på “kult- eller sektlignende” tendenser i motinnleggene, som vi skal se på i del 2. Det at et felt som Covid-vaksinering ikke vurderes helt kjølig, vitenskapelig og saklig, og ikke minst ansvarlig, men til dels blir en kultlignende bevegelse kan jo få katastrofale konsekvenser.

Fagfolk advarer – og konturene av politisk debatt

Før vi ser på Susanne Hearts innlegg, kan vi for ordens skyld vise at nå som vaksineringens presumtivt skadelige konsekvenser blir mer og mer synlige og illevarslende, har det mange steder i den vestlige verden nå begynt å fremkomme kritiske blikk også i sfærer som inntil nylig var rensket for slik informasjon eller slik debatt. Tematikken, og advarsler, har blitt brakt frem i parlamentet i for eks. Australia og Storbritannia, samt at sterke fagfolk i Japan har tatt bladet fra munnen.

Tidligere har vi i Lov og Helse omtalt 5 fagfolk fra Tyskland, som stilte spørsmål ved vaksinens sikkerhet, og spesielt angående bruken av lipid-nanopartiklene i vaksinen. Saken ble omtalt i tysk media, og vi i Lov og Helse omtalte saken her.

Kreft-problematikken ser ut til å øke i omfang. Her omtalt i media i UK:

Relatert til dette advarte den britiske onkologen Dr. Angus Dalgleish i et åpent brev til British Medical Journal kraftig mot vaksinen, hvor han blant annet skrev:

The link with clots, myocarditis, heart attacks and strokes is now well accepted, as is the link with myelitis and neuropathy. (We predicted these side effects in our June 2020 QRBD article Sorensen et al. 2020, as the blast analysis revealed 79% homologies to human epitopes, especially PF4 and myelin.)

However, there is now another reason to halt all vaccine programmes. As a practising oncologist I am seeing people with stable disease rapidly progress after being forced to have a booster, usually so they can travel.

Det er mange flere eksempler enn ovennevnte. Når sterke fagfolk advarer, er det jo logisk (og viktig) at det blir diskutert, undersøkt og debattert åpent og redelig. Hva status er for Norge og norsk politikk skal vi se på i denne artikkelen i to deler. De aller mest optimistiske blant oss hadde et ørlite (og her legges det vekt på at det var lite) håp om at siden det nå i årsskiftet til 2023 har kommet frem såpass mye skandaler knyttet til vaksine-prosjektet, både avslørt informasjon samt mange og sterke indikasjoner, at det trekkes i nødbremsen og oppryddingen/oppvasken starter. Eller formulert på en annen måte – at norske politikere rett og slett ikke turte annet enn å begynne å opptre med i hvert fall et skinn av ansvarlighet.

Men etter seansen i Rogaland Fylkesting å dømme er nok denne innstillingen for optimistisk.

Interpellasjonen til Heart

La oss nå se på innlegget til Heart. Du kan se hele innlegget hennes på hennes egen nettside, men vi kommer i denne artikkelen bare til å liste opp en del av hennes nøkkelpunkter og budskap. Våre kortfattede kommentarer kommer under hvert punkt:

Min interpellasjon til fylkestinget i dag handler om vaksinesikkerhet og hvorfor jeg mener at Stortinget nå må ta et mye større ansvar for befolknings sikkerhet.

Kommentar: et fullstendig legitimt budskap, i og med at vaksinens skadevirkninger blir mer og mer omfattende og i flere tilfeller også mer og mer tydelige.

Jeg har mottatt flere historier fra folk som har blitt vaksineskadde.

Kommentar: enda de helt sikkert er underrapportert vrimler det nå av slike historier, enten man undersøker i sin egen bekjentskapskrets, leser såkalte alternative medier som Hemali og deres film hvor flere personer forteller sine vonde opplevelser etter vaksinering, eller man leser hovedstrømsmediene som TV2 her og her og her og her, eller VG her, eller NRK her og her, eller Aftenposten her og her. Og det er mange flere.

Mange tør ikke være åpne om historiene sine.

Kommentar: et fenomen som trolig er svært utbredt, både fordi man hos legen sin ofte blir møtt med sterk fornektelse og ikke blir tatt på alvor, eller fordi folk har hatt så stor tro på og håp i vaksinen, og sågar investert en del av sin prestisje i dette, at det er vondt å innrømme åpent at man har blitt lurt.

Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre smitte. Det gjorde de ikke.

Kommentar: et faktum som nå er veldig tydelig for (nesten) alle, og som også de såkalte fagpersonene til slutt nå innrømmer, selv om noen få fortsatt, som Aavitsland i FHI, som tviholder på at vaksinen hindrer smitte. Det har etter hvert til og med blitt innrømmet av selve Pfizer at de aldri testet vaksinen mot smittehindring, altså var også denne delen av det vi ble fortalt i starten av pandemien om vaksinen løgn. I tillegg har for eks CDC-sjef Rochelle Walensky innrømmet at vaksinen ikke virker mot smitte (selv om hun panegyrisk naturligvis presiserer hvor bra den virker mot sykdom og død).

Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre sykdom og død. Det gjorde de ikke

Kommentar: dette med at den hindrer sykdom og død må være pandemiens mest seiglivede illusjon, og ser ut til å være de vaksinereligiøses siste halmstrå.  Hvor enn du titter ser man alt annet enn tegn på at vaksinen reduserer sykdom og hindrer død – det er faktisk fullstendig tvert om – det ser ut som vaksinen faktisk fremmer sykdom og død. Men det er jo dette som bør og må undersøkes skikkelig, som igjen er hele hovedpoenget i Susanne Hearts innlegg.

Vi står igjen med en mengde alvorlige bivirkninger.

Kommentar: dette er nå et ubestridelig faktum, som blant annet vi i Foreningen Lov og Helse viste her, men som du kan finne hos en mengde andre kilder, blant annet hos selve Legemiddelverket.

Samtidig rapporteres det om høy og uforklarlige overdødelighet i hele Europa, også i Norge etter at vaksineringen startet.

Kommentar: igjen et ubestridelig faktum, og et svært illevarslende sådan. Det er trolig flere årsaker til økt overdødelighet, og det kan være en svært kompleks sak å finne nøyaktig ut av. Uansett er en markant overdødelighet over hele verden som startet i umiddelbar tid etter vaksine-utrullingen (fra da “vanlige” folk ble vaksinert) kombinert med en beviselig og historisk høy bivirkningsrate (som trolig er kraftig underrapportert), burde være mer enn nok til å trekke i nødbremsen for lenge siden!

For 3 måneder siden publiserte en av Storbritannias mest eminente og pålitelige kardiologer, en mann med internasjonal anerkjennelse, Dr Aseem Malhotra, en fagfellevurdert studie som konkluderte med full stopp for covid-vaksinering for alle.

Kommentar: Malhotra er en svært anerkjent fagperson i UK – en fagperson som innledningsvis var klart positiv til vaksineringen, og selv vaksinerte seg, før han begynte å få øye på hva vitenskapen og tallene faktisk indikerte eller viste – dermed har han snudd helt om! Katalysator for snuoperasjonen var at hans far døde, trolig av vaksinen, slik at Malhotra begynte å undersøke.

Nå viser studier at spikeproteinet er funnet i store deler av kroppen etter vaksinering, selv om det ble fortalt at det ville holde seg i armen.

Kommentar: igjen et faktum – vi ble fortalt at immunresponsen skulle finne sted i stikkstedet, men dette har for lengst vist seg å være feil.

mRNA-teknologien fremmes som det store paradigmeskiftet innen medisin. Medisinen skal bli digital. Et stort marked har åpnet seg. Det er store forventninger til inntjening for både legemiddelindustrien men også for teknologigigantene når man etterhvert kan ta i bruk digitale koder for absolutt alt man skulle trenge hjelp med. Da kan man tilby den samme vaksinen men med ulik mRNA-koding.

Kommentar: denne bruken av begrepet “digital” er kanskje ikke helt treffende, eller for vid, noe vi kommer tilbake til litt lenger ned. Det kan også diskuteres om mRNA-teknologi er et paradigmeskifte eller “bare” et kvantesprang innenfor samme paradigme. Uansett, det andre Heart påpeker stiller vi oss helt klart bak, det ligger naturligvis store inntjeningsmuligheter her, og det med digitalisering av helsefeltet samt penetreringen fra teknologi-gigantene inn i denne sfæren er ikke mye å lure på.

Listen over bivirkninger fra Pfizer er de samme diagnosene vi ser vokse kraftig i befolkningen global.

Kommentar: dette er i det store og hele riktig, og i tillegg har vi sett at etter vaksineringen ble igangsatt har symptomene for og bivirkningene av Covid-sykdommen blir utvidet mer og mer, slik at Covid-sykdom nærmest har «konsumert» det som egentlig kan være vaksinebivirkninger. Slik fremstår Covid-sykdommen trolig kunstig alvorlig, og omfanget av vaksine-bivirkningene dertil kunstig lite.

Legemiddelselskapene sitt oppdrag for sine eiere er selvfølgelig profitt.

Kommentar: den som ikke forstår eller er klar over dette enkle og helt ubestridelige faktum lever i en fantasi-verden. Eller er betalt av den nevnte milliard-profitten som legemiddelselskapene håver inn.

Er det ok at det er vaksineprodusentene selv som foretar studiene? Bør bukken passe havresekken?

Kommentar: dette er en fullstendig legitim og viktig problemstilling; at dette er allment akseptert er smått utrolig. Galskapen i dette blir tydelig illustrert hvis du for eks. ser for deg at man i norsk skolesystem skal la elevene få sette karakter på sin egen eksamensbesvarelse.

Er systemet vårt laget for profitt istedenfor helse?

Kommentar: igjen helt legitimt og du kan stille deg selv følgende spørsmål: er de store legemiddelselskapene, som (dessverre) har enorm innflytelse over helsepolitikk, tjent med at du er frisk eller syk?

En dom i USA har dømt Pfizer til å frigi de hemmelige studiene som ikke ble publisert. Disse viser at Pfizer visste hvor farlige vaksinene var men holdt det hemmelig.

Kommentar: den saken Heart nevnte her burde vært en tilstrekkelig stor skandale til at alle sa stopp, men dette har mediene i Norge så vidt jeg kan se ikke nevnt med ett ord, og dermed vet heller nesten ingen om denne hendelsen.

I en høring i EU-parlamentet vitnet Janine Small fra Pfizer og innrømmer at de ikke visste om vaksinen hindret smitte da utrullingen begynte. Likevel var det dette argumentet som ble brukt av nesten alle verdens myndigheter til å få befolkningen til å ta vaksinen.

Kommentar: dette stemmer, og altså var budskapet vi alle ble servert i begynnelsen av pandemien om at vaksinen ville stoppe smitte og gjøre slutt på pandemien en illusjon/bløff/løgn. Argumentet ble brukt rått og kynisk for å få alle til å vaksinere seg, mens når det ble helt tydelig for alle og enhver at dette ikke stemte svant dette argumentet nærmest ubemerket hen.

De som sitter igjen med gevinsten er vaksineprodusentene.

Kommentar: igjen et ubestridelig faktum – at produsentene har tjent astronomiske pengesummer på dette.

Nå har vi ekte data å jobbe med. De må kobles sammen slik at vi ser et større bilde. Det er det britiske Dr Aseem Malhotra har gjort i sin studie som viser hvor mye farligere mRNA-vaksiner er enn tradisjonelle vaksiner.

Kommentar: helt korrekt – når vi nå ser de reelle konsekvensene, og ikke modelleringer, eller vaksineprodusentenes egen hvitvasking av sitt eget produkt, blir bildet som sagt alarmerende. Akkurat hvor sterk Malhotras studie er kan vi ikke uttale oss om, for den har vi ikke gjennomgått grundig nok. Men den er fagfellevurdert, og han er en fagperson, meget anerkjent sådan.

Det er lett å tro at alle forskere er enig når de som uenig blir kneblet i den offentlige debatten.

Kommentar: igjen et fullstendig faktum, hvor fagpersoner med motstemmer ikke får slippe til, eller blir sensurert bort. Sistnevnte ble faktisk illustrert på avsindig vis ved at Youtube slettet den ene filmen av debatten som utspilte seg i Rogaland Fylkesting, den med engelsk teksting, og skrev at det var brudd på Youtubes retningslinjer. Ta en liten stopp her og tenk litt over dette; en debatt om vaksinesikkerhet er altså brudd på Youtubes retningslinjer, og de griper inn i og sletter et klipp fra en politisk scene i Norge.

Tusenvis av leger og forskere verden over har vært bekymret for den eksperimentelle vaksinestrategien. De ble raskt diskreditert, fjernet eller utstøtt fra sosiale plattformer og mediebildet.

Kommentar: helt korrekt – hovedstrømsmediene har ikke latt dem slippe til, og «Big Tech» har sensurert dem vekk.

Det oppsto en ny religion. Og den fikk et globalt fotfestet i rekordfart.

Kommentar: dette er Hearts subjektive mening, men det er ikke vanskelig å se gode argumenter for dette synet. Det utrolige er at vi i denne saken og lenger ned i artikkel skal se nettopp tegn på den formen for religiøsitet som Heart nevner. Det bør nevnes at religion i denne sammenheng (fra min side) menes som en form for spesifikk karikert religiøsitet, og religiøs karikert oppførsel og uttalelser, og ikke ment som en nedvurdering av religion og religiøsitet per se.

Og siden det vi får servert i nyhetene i sterk grad former vårt bilde av verden ble folk omvendt, gruppe for gruppe, hvis ikke helt frivillig, så via lokking, mobbing eller til og med trusler om å miste både jobb, inntekt og rett til helsehjelp ved sykdom og nød. Du skal ikke ha andre guder enn meg, het det. Hvis ikke er du uren. Du blir utstøtt. Du er farlig. Du er ond. Du bør sperres inne. Du bør ikke en gang få lov til å bevege deg ute i samfunnet med oss andre.

Kommentar: dette har skjedd i stort omfang både i Norge og resten av verden. Vi i Lov og Helse har dokumentert noen få av de svært mange slike sakene, for eks her og her. Men det har vært enormt mange flere.

Det vitenskaps-tekniske

I innlegget sitt har Susanne Heart også et element som dreier seg om det tekniske, eller det vitenskapelige (vitenskaps-tekniske), som hun mener er relevant. Selv om hun leverer et særdeles relevant innlegg også i dette henseendet, og trolig har mer kunnskap om dette enn de aller fleste politikere i Norge, var det også noen unøyaktigheter og småfeil i denne delen av innlegget hennes. Siden vi gjennom to artikler skal dissekere både hennes og de andres innlegg er det rett og rimelig å også påvise dette, selv om denne delen på ingen måte er det viktige i hennes innlegg.

Menneskekroppen er utviklet over millioner av år og våre menneske-celler er laget for å være proteinfabrikker for menneskelige proteiner. Dette skjer gjennom instrukser fra kroppens eget mRNA som er oppskriften som DNA’et trenger for å vite hvilket protein cellen skal lage.

Kommentar: det første er riktig, men i siste setning er det noe som må påpekes. I følge standard cellebiologi er det DNA som gir instrukser hvilket protein cellen skal lage. DNA blir transkribert til mRNA, som så blir translatert til protein. Men i dag vet vi at det ikke er så enkelt: systemet fungerer sirkulært, dvs. miljøsignaler gir instrukser til proteiner, som så gir signaler til mRNA. mRNA kan også endre informasjonen kodet i DNA (se Rudolf Jänisch et al. og Pomerantz et al. eller omtalt her). Siden 80-tallet har et nytt felt, kalt epi-genetikk, studert hvordan miljø-og livsfaktorer har innflytelse på proteiner, mRNA og til og med på DNA. .

mRNA- og DNA-vaksiner er en ny ​teknologi innen medisinen. Den baserer seg på at man sprøyter inn i kroppen et syntetisk mRNA, altså ikke-mennesklig, med en sekvens digitale koder.

Kommentar: det er korrekt at teknologien er ganske ung. Og spesielt ifm. vaksiner; der vil det være berettiget og si at den er ny, til og med eksperimentell. Beskrivelsen “digitale koder” er nok ikke helt treffende etter vår oppfatning, bedre vil kanskje være å si at det er syntetiske nukleotider.

For at cellene våre ikke skal støte fra seg det fremmede mRNA’et må det kamufleres inn i en liten fettperle som kalles nanolipid. Denne fettperlen blir akseptert av cellens forsvarssystem.

Kommentar: ​Denne “fettperlen” unngår ikke helt kroppens forsvarssystemer, det settes i gang mange prosesser likevel, men det er korrekt at den kunstige nukleotiden (mRNA’et) blir gjemt inne i en fettkapsel (nanolipid-partikler) og ender med å gå inn i cellene.

Nå viser studier at spikeproteinet er funnet i store deler ​av kroppen etter vaksinering, selv om det ble fortalt at det ville holde seg i armen.

Kommentar: dette er korrekt, spikeproteinet etter vaksinering har blitt funnet i mange forskjellige typer vev mange forskjellige steder i kroppen. Dette er ett av flere punkter hvor vi helt klart og beviselig har blitt løyet til.

Men hvordan reagerer en menneskekropp skapt over millioner av år med sitt hårfine system når en Trojansk hest plutselig kommer seg inn i cellekjernen og overstyrer cellens egen proteinproduksjon? Har noen tenkt på det? Kan det være at kroppens fine system blir satt ut av balanse og forårsake ulike problemer.

Kommentar: ​den “trojanske hesten”, altså “fettperlen” med kodingen går ikke inn i cellekjernen. mRNA’et går inn i cytoplasmaen og ribosomene ligger utenfor cellekjernen. Men om syntetisk mRNA bygges inn i DNA via revers-transkriptase i menneskelige celler vet vi enda ikke. Det kan ikke utelukkes etter Aldèn-studien og Jaenisch sine resultater.

Konspirasjonsteorier

For å foregripe del 2 en tanke, la oss snakke kort om konspirasjonsteorier.  Man kan krangle om en nøyaktig definisjon av ordet konspirasjonsteori. Men at det må inneholde de to bestanddelene konspirasjon og teori er jo selvsagt – altså at to eller flere personer konspirerer/samarbeider om et eller annet mål, og at dette målet (og samarbeidet om dette målet) ikke er åpent uttalt. Men når kan den defineres om utelukkende en teori? Det må vel være hvis det er null bevis for, eller bare indikasjoner på at en slik konspirasjon foregår. Men på et gitt tidspunkt går altså en konspirasjonsteori over i å være en avsløring, eller faktisk hendelse, og det er når det ikke lenger bare er en del indikasjoner på at en konspirasjon foregår, men hvor indikasjonene blir overveldende mange, eller det til og med blir mer eller mindre bevist.

Og for ordens skyld må jeg påpeke en selvfølgelighet, en selvfølgelighet som utrolig nok er nødvendig å påpeke I Norge i dag. Å hevde at en studie er svak, at en vaksine ikke virker, at en vaksine er skadelig, at en vaksine eller medisin ikke hindrer smitte, at du har et punktert bakdekk på bilden din – ingenting av dette er konspirasjonsteori. Selv om alt dette skulle være feilaktige påstander er det fortsatt ikke konspirasjonsteori. Kritikk av en tallmessig, statistisk eller forskningsmessig påstand, eller påstand om at de andres tall eller forskning er svak eller feilaktig, er ingen konspirasjonsteori. Vitenskap og forskning, svak eller god, er ikke konspirasjonsteori. Å hevde at 2-2=5 er ingen konspirasjonsteori, det er feilaktig matematikk. Dette barnehagenivået av selvfølgeligheter må faktisk påpekes i dag, fordi dette ordet er programmert og hjernevasket inn i nesten enhver nordmenns adferd; et ord som slik det benyttes i dag er totalt meningsløst intellektuelt sett, samt fungerer utelukkende som en hersketeknikk for personer som enten ikke har noe kunnskap eller saklige argumenter, eller for dem som ønsker å tildekke sannheten.

Kort fortalt kan vi godt si at bruken av ordet konspirasjonsteori er i særklasse det mest effektive verktøyet i dag for å tildekke sannheten.

Tilbake til Susanne Hearts innlegg – det kan grovt sett deles inn i to kategorier:

 • Omtrent 80 % av innlegget hennes er det som må kategoriseres som ubestridelige fakta (som at vaksinen ikke hindrer smitte, at vaksinen har et omfang av bivirkninger vi knapt/aldri har sett maken til, eller at overdødeligheten øker dramatisk etter vaksinerings-utrullingen startet),
 • ubestridelige observasjoner (som for eks. at hun har blitt kontaktet av mange som har fått alvorlige bivirkninger og er fortvilet osv).

Hvor ser du så konspirasjonsteorier? Det er ikke en eneste konspirasjonsteori her, nemlig fordi følgende ting:

 • at Legemiddelselskapene sitt oppdrag for sine eiere selvfølgelig er profitt er ingen teori, det er et faktum vi vet. At de i tillegg skulle ha et ønske om et bedre verden og redde menneskeheten er også mulig, men dette er mer spekulasjon enn det første, for det første er nemlig sikkert.
 • at bukken passer havresekken. Dette er heller ingen teori, det er utrolig nok et faktum at legemiddelselskapene selv har studert (eller «studert» viste det seg) sitt eget produkt slik at det viste fantastiske resultater, med 95 % effektivitet og full fanfare, slik at det ble godkjent.
 • at systemet vårt er laget for profitt istedenfor helse? «Systemet» leses av oss i denne sammenheng som hovedsakelig systemet som har vært i sving ifm. vaksinasjon i pandemien, og det er ikke noe sted i dette man ser spor av et reelt helse-perspektiv, derimot er den enorme profitten og interessene knyttet til det skrikende åpenbare, så igjen snakker vi mer om faktum enn teori.
 • at et stort antall leger og forskere verden over som har vært bekymret for vaksine-strategien har blitt diskreditert eller sensurert. Dette er 100 % faktum, og ingen teori. Og nå helt avdekket og avslørt også.
 • at en dom i USA har dømt Pfizer til å frigi de hemmelige studiene som ikke ble publisert. Disse viser at Pfizer visste hvor farlige vaksinene var men holdt det hemmelig. Her referer Heart igjen til en faktisk hendelse, og ingen teori.

Hvis man dermed møter dette innlegget med å uttale at “nå har konspirasjonsteorier inntatt fylkestinget”, (se del 2) så er man enten gal, eller man mangler totalt intellektuelle evner eller kunnskap, eller man har et moralsk kompass fullstendig ute av drift. Eller en kombinasjon av disse.

Kort oppsummert angående Hearts innlegg: det er sjelden det har vært et viktigere innlegg på en politisk plattform i Norge enn det Heart kom med 14. desember. Og det kan godt hende hun blir omtalt for dette i fremtidens historiebøker, for hun er enestående i å tørre å gjøre dette på den tilsynelatende svært råtne politiske scenen i Norge. ‘

I del 2 skal vi se hva hun ble møtt med i motinnleggene i Rogaland Fylkesting, og dermed noe av begrunnelsen for at jeg bruker såpass sterke ord som “den råtne politiske scenen” i Norge.

Forfatter

En kommentar om “Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 1”

 1. Skremmende å lese. Long covid blir det nok mere av. Og omtales nesten ikke. Erna og FHL sitter musestille og venter på “jordskjelv ” så alt blir glemt.
  Dette må Stortinget kreve en opprydding snarest og sannheten på bordet.Er vi blitt lurt, så si det høyt ellers blir all tillit borte. Det tåler vi ikke. Rydd opp og vær ærlig

  Svar

Legg igjen en kommentar