Lov og Helse med henvendelse til Forsvaret

Lov og Helse har sendt en henvendelse til Forsvaret. Årsaken til dette er at vi etter hvert har fått ganske omfattende informasjon om Forsvarets vaksine-praksis, og også hørt mange historier både om og fra personell i Forsvaret som har vært fortvilet over den vaksine-tvangen Forsvaret har operert med (og opererer med enda). Selv om Forsvaret rent formelt trolig vil hevde at det ikke har vært tvang, vet vi tilstrekkelig til at det i praksis har vært tvang. Forsvaret har altså i praksis tvunget sine ansatte til å vaksinere seg mot Covid-19. Etter hvert har det kommet frem så til de grader mye av både bevis og indikasjoner på at vaksineringen for Covid-19 trolig med rette må betegnes som en stor skandale, i hvert fall for den som har evne eller ønske om å se. Derfor var det til våre store undring at vi i sommer og høst fikk høre at Forsvaret faktisk nærmest ufortrødent fortsetter med sin vaksinerings-praksis som innebærer krav, press og i mange tilfelle praktisk talt det som må defineres som tvang. Det virker således som alle beslutningstakere i det norske Forsvaret faktisk er totalt uvitende om alt av det som for lengst har kommet frem angående Covid19-vaksinen.

Vi har sendt dette brevet til mange instanser og personer i Forsvaret, og legger det her ut også som et åpent brev. Her er vårt brev til Forsvaret:

BREV TIL FORSVARET

Vi i Foreningen Lov og Helse ber om at flest mulig i Forsvaret leser dette, og at dere leser hele skrivet og all informasjonen.

Lov og Helse har med undring sett på at organisasjoner og ikke minst offentlige instanser har presset og i noen tilfeller regelrett tvunget sine ansatte til å vaksinere seg. Den mer generelle grunnen til vår undring er at det å presse og tvinge noen til medisinske behandling/inngrep er et grovt brudd på de fleste lover, regler, konvensjoner og etiske kjøreregler, og vi trodde dette var et passert kapittel blant annet i lys av WW2 og Nürnberg-oppgjøret. Den mer spesifikke grunnen til vår undring dreier seg om at i dette konkrete tilfellet var det tydelig fra starten av at vaksineringen for Covid-19 var et “tvilsomt” prosjekt.

Vi har vært i kontakt med, eller hørt om, en rekke ansatte i Forsvaret som er fortvilet over at de blir presset (eller tvunget) til å ta Covid19-vaksinen, som de vet ikke virker, og som de vet innehar meget høy risiko for skader, kanskje varige.

Etter at vi har kommet et stykke ut i pandemien og et stykke ut i vaksinerings-prosjektet, og de fleste av våre bange anelser har vist seg å stemme angående denne vaksinen, og egentlig ingenting av det som har blitt lovet av offentlige myndigheter har stemt, blir vår undring flerfoldig ganger større da vi registrerer at Forsvaret faktisk fortsetter med sin vaksinerings-praksis.

Nå det gjelder og presse og tvinge sine ansatte til å ta denne injeksjonen er Forsvaret nå faktisk ledende i dette landet, til og med foran helsevesenet (!).

Rasjonalet her er i generelle vendinger som følger: hvis man blir med på et prosjekt, hvor det etter kort tid både er bevis og en rekke indikasjoner på at prosjektet er skadelig for mennesker, og det i tillegg kommer bevis på at det prosjektet skulle utrette eller ha av nytte har vært feil, da fortsetter men vel ikke med prosjektet?

Vi klarer rett og slett ikke på noen måte å forstå at Forsvaret gjør dette, og ikke minst at Forsvaret tør dette.

Forklaring til informasjonen i dette brevet:

Vi har noen spørsmål til slutt i skrivet, men først ønsker vi at dere skal lese en del viktig informasjon som er lagt ved som vedlegg; dette avsnittet er langt med ganske mye informasjon, men vi ønsker at dere leser hele avsnittet. Denne informasjonen tar ikke mål av seg å gi dere noe endelig bevis for vaksinens skadlighet, for å gjøre det må vi gå enda grundigere til verks. Utgangspunktet vårt, etter våre mange diskusjoner for å prøve å forstå Forsvarets beslutninger og rasjonalet bak dem, er at beslutningstakerne i Forsvaret rett og slett ikke har skaffet seg informasjon om hva som rører seg ute i den store verden, både når det gjelder pandemien generelt men i særdeleshet når det gjelder vaksinen. Informasjonen er ment for å gi dere såpass kraftige indikasjoner på at det er noe galt med denne vaksinen, slik at videre undersøkelser kan motiveres og forsiktighetsregler tas. Noe av informasjon er vitenskapelig viktig og etter vår mening solid, mens annen informasjon er mer ment for å gi dere en indikasjon på hva som kommer frem av spørsmål og problemstillinger ute i verden, slik at tanken om at det kan være lurt å undersøke litt, eller “å trekke i nødbremsen”, kanskje også når inn til beslutningstakerne i Forsvaret.

Informasjon til Forsvaret

VEDLEGG 1: Overdødelighet

Dere som leser dette har kanskje fått med dere at det i pandemiens første år, uten vaksine, var lite eller ingen overdødelighet de fleste steder ute i verden, i Norge var det sågar litt underdødelighet, og at overdødeligheten sammenfalt i tid med da vaksineprogrammet ble rullet ut. Pressen som i pandemiens forløp i veldig liten grad har informert eller advart om illevarslende signaler angående vaksinen, har i hvert fall etter hvert begynt å melde fra om overdødeligheten. Her skrev Aftenposten om det november 2021, og her skrev The Telegraph om det samme nå i november i år.

Det har vært et slikt bilde i hele Europa. Ivor Cummins som har gjort mange statistikk-analyser i pandemien og er en av mange som har kommentert dette fenomenet:

Også pressen har så vidt begynt å omtale fenomenet:

Hva kan det “mystiske syndromet” være?

Også i Tyskland dør det flere mennesker enn det gjorde i det “vaksine-frie” året 2020, også dette relativt lite omtalt av pressen, selv om et for oss ukjent nettsted har skrevet om det her, og selv om tallene fra det tyske statistiske sentralbyrå for eks. har vist økt dødelighet, og tall fra EU viser det samme i Europa.

I nesten alle land i vestlige verden ser man det samme, her er et annet eksempel fra Israel:

Vi har vanskelig for å tro at klimaendringer skal være årsaken, selv om dette har vært forsøkt som begrunnelse flere steder.

I Skottland er det noen som har reagert på sammenfallet mellom utrullingen av booster-doser av Covid-vaksinen og en økning i (over-)dødelighet:

Igjen, uten å se på dette grundigere er det ingen bevis, men kanskje et illevarslende tegn, som man bør ta på alvor?

Vi har i Lov og Helse fagpersoner på statistikk og andre pandemirelaterte temaer som har sett på tallene som man finner i den europeiske databasen Euromomo.eu. Det som er den triste virkelighet er at de illevarslende tegnene som kommer frem nå blir lekende lett bortforklart av norske myndigheter med at årsakene er enten covid (vaksinen beskytter ikke så godt mot omikron osv…), at det er long-covid, eller at det plutselig har kommet en eldrebølge.

Hvor mye tør dere i Forsvaret, som er ansvarlige for å rulle ut en vaksine og presse og tvinge den på deres ansatte, å stole på at disse begrunnelsene er riktige?

Graf for Norge – total-dødelighet:

Det blå er såkalt dødsunderskudd, og det røde er dødsoverskudd. Rundt uke 29 i 2021 (uke 29 begynte mandag 19. juli 2021 begynte det å dø noe flere enn forventet. Dette stemmer påfallende bra med når den “vanlige befolkningen”, altså størstedelen av befolkingen startet å få vaksine (første del av utrullingen gjaldt de gamle og risikogrupper). Det er også viktig å påpeke det særegne i at det uansett inntrer overdødelighet i sommerhalvåret, hvor det i utgangspunktet skal dø veldig få mennesker.

Hvis vi tar en kjapp titt på FHI sine nettsider for vaksinasjon:

Diagrammet viser antall satte dose 1, per måned i 2021. I starten av vaksinasjonsprogrammet var det de gamle og de i risikogrupper som fikk vaksinen (dose 1). I april er det en del flere som får, men i juni og juli er det soleklart høyest antall som får dose 1, dette fordi her ble vaksinen rullet ut for hele den norske befolkning for øvrig. I begynnelsen av juli er det første lille tegnet på overdødelighet, og den tydelige trenden manifesterer seg i slutten av juli, og har vært der siden. Dette sammenfall i tid med vaksineringen kan (kanskje) være tilfeldig, eller skyldes andre årsaker, men det er vel grunn til allerede her å begynne å tenke litt?

I tillegg, og veldig viktig:

Overdødeligheten er også i den yngre delen av befolkningen. Perioden som fulgte etter vaksineringen sommeren 2021 er den første på mange år hvor overdødeligheten i gruppen 15-44 år oversteg det som EuroMomo definerer som “substantial increase”. Hvis Espen Nakstad og en del andres forklaring om at det plutselig har kommet en eldrebølge, hvordan kan det ha seg at det er overdødelighet i yngre og yngre voksne grupper? Yngre dør vel ikke av eldrebølger?

Videre – “long covid” og generelt Covid forsøkes også som begrunnelse, for eks. av våre helsemyndigheter og nevnte Nakstad m.fl. Nå er det bragt på det rene for lengst at Covid rammer de eldre, svake og utsatte gruppene klart mest, og viser seg statistisk og klinisk å være veldig lite farlig for yngre og friske befolkningsgrupper (noen prøver dog fortsatt å så tvil om akkurat dette). Når så de yngre gruppene begynner å dø i større grad, er det da rasjonelt å skylde på Covid, som i veldig liten grad rammer de yngre gruppene?

Videre et viktig poeng til:

Vi ser nå et meget spesielt statistisk fenomen – nemlig at overdødeligheten som startet midt i 2021 (på sommeren, en årstid hvor “nesten ingen” dør vanligvis) har vedvart i over 18 måneder. Dette er meget uvanlig.

Kan det være en annen faktor som er årsaken enn eldrebølge og Covid? En annen faktor som nesten alle personer og nesten alle grupper i et lands befolkning er utsatt for? Er det mulig å i det hele tatt tenke tanken at siden nesten alle i befolkningen og nesten alle grupper har fått vaksinen, en vaksine som har hatt rekordhøye bivirkningstall, også alvorlige – at den kan ha noe med dette å gjøre?

Vi er naturligvis klar over at det trolig er flere årsaker til overdødeligheten, men vi anser det som en intellektuell, faglig og moralsk “prestasjon” å se helt bort i fra vaksinen i dette henseendet.

Overdødelighet har begynt i mer eller mindre alle land i Europa og Vesten, og man ser tegn til at de landene med høyest vaksinasjonsgrad har høyest overdødelighet i mange tilfeller. Et eksempel er Portugal. Det er riktignok vanskelig å sortere i all informasjonen der ute, og det finnes mange studier og såkalte vitenskapelige artikler på begge sider av “vaksine-diskusjonen” med betydelige svakheter. Her har vi en studie om Tyskland som viser korrelasjon mellom vaksinasjon og overdødelighet, og hvor en av våre fagpersoner har gjennomgått studien og funnet den solid.

Vi Lov og Helse har også her fått fagpersoner hos oss til å gjøre en analyse av overdødeligheten i Norge.

VEDLEGG 2: obduksjoner

Det har vært snakk om de forferdelige blodproppene, spesielt i de “alternative” medie-kretsene. Det har nok også versert mye falsk informasjon, falske bilder og videoer om dette, noe som er utrolig synd fordi dette ødelegger for å få slik informasjon ut til folk. For fenomenet er dessverre med all sannsynlighet reelt eksisterende.

Vi skal i så måte se på arbeidet til patolog og professor Arne Burkhardt. Han er fra Tyskland, er nå pensjonert, men satt i gang arbeidet sitt etter at han ble kontaktet av flere pårørende med slektninger som hadde dødd rett etter vaksinering, men hvor legene ikke konkluderte med vaksinen som årsak. De pårørende var mistenksomme angående om legenes konklusjon stemte.

Arbeidet og gjennomgangene til Burkhardt er solid og viktig og her anmoder vi dere virkelig om å lese alt grundig. Bare for å understreke, dette er gjennomgått av fagpersoner Lov og Helse samarbeid med og kjenner godt. Selv om noe av informasjonen vi gir dere i dette skrivet er mer anekdotiske og bare er indikasjoner på at noe kan være galt med vaksinen, er denne informasjonen om disse obduksjonene mer tungtveiende undersøkelser.

Dr. Arne Burkhardt hadde først en undersøkelse av 15 lik. Her er link på bitchute med den første gjennomgangen sammen med en annen lege, hvor de går gjennom resultatene av undersøkelsen av de 15 første obduserte.

Bare for å understreke – av dr 15 likene som ble undersøkt var konklusjonen at 14 av dem hadde dødd av vaksinen. 14 av 15, mens legene hadde konkluderte med at ingen av dem hadde dødd av vaksinen.

Deretter ble lignende undersøkelser utvidet til en større undersøkelse. Ifm samarbeid med et nettverk av patologer andre steder i verden ble resultatet av undersøkelser av 100 lik gjennomgått. Her er linken til hele gjennomgangen på Youtube. Men siden det er stor fare for at Youtube kommer til å fjerne videon (sensuren i Europa og Vesten har blitt omfattende og stor etter pandemien startet) er videoen også å finne her.

Funnene var kortfattet fortalt slik:

  • alle lik viste forandringer i hjernen – det var det mest sjokkerende funn ifølge Burkhardt,
  • vaskulære skader, blodpropp, auto-immune lidelser,
  • patologiske funn han aldri har sett før i sin 40-års karriere (f.eks. aorta-veggen longitudinalt delt i 2)

Dette er viktig informasjon, og selv om det er omfattende og kanskje litt faglig “tungt” er det avgjørende at dere faktisk bruker tid på dette. Her er en pdf-fil med oversettelse til engelsk, og med den del viktige lenker.

Her er et kort uttrekk som handler om noen temmelig spesielle blodpropper i årene på de obduserte likene, videoen er på bare 4 minutter og bør sees. Her er et uttrekk av hva som fortelles:

“Now I come to the next problem we are dealing with. That is the [blood] clots. They
are not thromboses and they were first seen in corpses, corpses that were of course stored
in a refrigerator. They appear stretched/elongated, and are somewhat yellowish-white and elastic. And so far no one has been able to find out exactly what they are. One thing is for sure — they must
have been formed after death and during the cooling process because no one would have
been able to live for long if all the [blood] vessels were filled [with this material]. So one dies
already when the first vessel closes, which of course is also possible.”

En av Burkhardts kollegaer har også publisert de patologiske funnene i en vitenskapelig artikkel, og som har mange viktige og gode referanser. En viktig poeng her er at påvisning av spike-proteinet i hjertemuskelvev og i hjernen, mens nukleokapsid-proteinet ikke kunne påvises, viste entydig at skadene var med høyeste sannsynlighet forårsaket av mRNA-injeksjonen.

Også lignende funn etter obduksjoner har blitt omtalt, her av Brownstone Institute:

https://brownstone.org/articles/new-autopsy-report-reveals-those-who-died-suddenly-were-likely-killed-by-the-covid-vaccine/

VEDLEGG 3: Folk blir mer og mer syke – og kreft

Dere har kanskje merket i bekjentskapskretsen deres, eller sett oppslag i pressen, om at folk blir syke, tilsynelatende oftere. “Populær-forklaringen” er at vi har sluttet å vaske og sprite oss så nøye som vi gjorde i pandemien, har sluttet å gå med munnbind, eller nå lider av at vi tidlig i pandemien ikke ble utsatt for influensa eller like mange andre virus eller bakterier osv. Eller kan det være at vaksinen har gitt bivirkninger hos mange som rett og slett resulterer i svekket immunforsvar?

Hovedstrømspressen har endelig begynt å skrive om den øket sykdomsraten i samfunnet, for eksempel infarkt:

Også fra Sveits har det kommet illevarslende meldinger, for eks. har det blitt omtalt en betydelig økning av hjerteskader etter booster-vaksinen. Her er studien som er omtalt, selv om vi ikke har fått gjennomgått rådata til denne studien og det vi ser her bare er oppsummeringen.

Her hjemme har vi også kunnet lese om økning i diverse sykdommer nå i høst 2022, her et eksempel hvor det advares fra akutten på Drammen sykehus:

Det har blitt ropt varsku om økt sykdom og alvorlige risikoer med vaksinen fra varslere i det amerikanske militæret, her fra varsler Dr. Theresa Long; en sak som ble omtalt i Washington Times:

Kreft

Det kan virke som det er en økning av kreft på gang. Jeg som skriver dette kjenner faktisk personlig unormalt mange personer som det siste året enten har fått kreft, eller at de tidligere har fått påvist kreft men så fått dette under kontroll ved behandling, og så igjen plutselig har fått eksplosiv spredning på nytt etter vaksinering. Jeg kjenner også flere personer i min krets som har opplevd det samme fenomen i sin egen bekjentskapskrets. Har du som leser dette samme erfaring?

Akkurat det ovennevnte er naturligvis temmelig anekdotisk og beviser ikke så mye, og tallene fra 2021 viste enda ikke noen særlig kreft-økning i Norge, men det kan bli interessant å se tallene for 2022. Det har her hjemme vært noen få oppslag i pressen om kreft, som her hvor for eks. VG skriver om at 3 venninner i en venninnegjeng alle plutselig fikk kreft:

Det advares derimot sterkere i andre land. Her er kreftutviklingen i Australia omtalt:

Det grønne er altså perioden med pandemi uten vaksine, og det røde er perioden med pandemi med vaksine.

Myndighetene her hjemme har elegant forklart det økte omfanget av diverse sykdommer med at det skyldes at folk i pandemien sluttet å oppsøke lege – men hvor trygge er dere i Forsvaret på at denne forklaring er riktig?

Professor og onkolog Dr. Angus Dalgleish er en annen som mener det kan ligge noe annet bak, og har ropt et varsku angående vaksinen og kreft:

Han sendte et brev til det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal. Saken er omtalt flere steder, blant annet her:

In an urgent letter to the editor-in-chief of the medical journal The BMJ, Dr. Angus Dalgleish, Professor of Oncology at the St. George’s University of London, asks for UK’s unnecessary covid vaccine program to end immediately,

The cancer specialist of more than 30 years writes that the link between Covid vaccine and “blood clots, myocarditis, heart attacks, and strokes is now well accepted, as is the link with myelitis and neuropathy.” He adds that he already predicted these side effects in June 2020.

Nå i desember skrev også Daily Mail om en angivelig kreft-eksplosjon i UK:

For oss er det som sagt en intellektuell og moralsk prestasjon å ikke en gang begynne å tenke tanken om at vaksineringen kan være skyld i mye av sykdom og død vi nå ser brer om seg. Ut fra alle solemerker har vaksineringen for Covid-19 vært intet mindre enn en katastrofe. Spesielt når vi allerede vet at raten for bivirkninger er skyhøy, noe som blant annet vi i Lov og Helse som allerede nevnt viste med denne gjennomgangen. Kort fortalt så viser disse tallene at allerede i november 2021 var raten mange ganger høyere enn vaksinen for svineinfluensa; og vaksinen for svineinfluensa ble som sagt stoppet i hu og hast og erklært for en katastrofe.

VEDLEGG 4: Vaksinen virker ikke

Nå har vi lagt frem noen få sterke indikasjoner (det finnes mange flere) for at vaksinen ser ut til å ha et ganske betydelig skadeomfang. Men vi kan jo kort også snakke litt om at vaksinen ikke virker som den skal mot sykdommen den er rettet mot heller. Vi kommer ikke her til å legge frem mye dokumentasjon for dette, iom. at dette nå må være veldig åpenbart for de fleste. At den ikke hindrer smitte er vel nå temmelig tydelig for de fleste, og også strengt talt temmelig godt dokumentert. Men hva med sykdom og død – se på denne grafen:

Sier den ovennevnte graf oss noe? I det “vaksine-frie” året 2020 hadde vi 440 Covid-døde i statistikken, “vaksine-året” 2021 hadde vi 894, og i “vaksine- og booste-råret” 2022 har vi nesten 3000 per oktober. Altså, etter at vaksinen ble rullet ut har dødstallene for Covid-19 økt med noe sånt som 800-1000 % (!). Påstanden om at vaksinen hjelper mot alvorlig sykdom (og død), som blir gjentatt på autopilot uten at vi til nå har sett et eneste bevis som støtter påstanden, ser altså ut til å være en ren oppfinnelse.

Man kan jo også begynne å stusse hvis man ser på for eks dette kartet over korona-spredningen i Tyskland:

Det følger altså nærmest slavisk grensene mellom gamle Øst-Tyskland og Vest-Tyskland, hvor de i øst har mye lavere vaksinedekning, og mye lavere “covid-tall”. Dette er ikke bevis for noe, og kan skyldes mye forskjellige faktorer, men igjen er det lov å begynne å gruble litt.

VEDLEGG 5: Vitenskapelige studier på vaksineskader

Det er et hav av studier på “begge sider av vaksine-forståelsen”. Det er vanskelig for den vanlige borger å få tak på om en studie er god eller svak. Vi skal ikke grundig ta for oss studier som viser vaksinens skadlighet nå, men her er lite utvalg av studier som våre fagpersoner i Lov og Helse mener er mer solide enn gjennomsnittet:

Dette er en samling såkalt peer reviewed (fagfellevurdert) publikasjoner som har fokus på mekanismene eller store oversiktsstudier. Her er såkalte case-studier utelatt, fordi case studier kan ha visse svakheter.

I tillegg har gruppen med leger og fagfolk i gruppen Doctor 4 Covid Ethics laget denne oversikten over 750 studier som viser forskjellige problemer med vaksinen.

VEDLEGG 6: Oppblåste Covid-tall, undermeldte bivirkningstall-tall

Professor i matematikk Norman Fenton er en av mange som har påpekt hvordan det enten trikses med tallene eller at tallene behandles uprofesjonelt. Vi skal ikke si mye om dette her, men vi i Lov og Helse har også skrevet om og påpekt dette, for eks. her. I vår artikkel kan du blant annet se en kort video på ca. 5 minutter av professor Fenton som viser hva slags utslag det kan gi i statistikken ved at man har operert slik at man ikke regnes som vaksinert før etter 2 uker etter å ha mottatt selve stikket.

Enda viktigere, og mer alarmerende er denne analysen hans. Han blir her intervjuet av Del Bigtree i The Highwire, det spiller i dette henseendet ingen rolle hva du skulle mene om The Highwire, sett av en halvtime og se hva Dr. Fenton har funnet ut at skjuler seg i de britiske tallene:

Den britiske kardiologen Aseem Malhotra står også bak en fagfellevurdert publikasjon. Det er viktig å tillegge at Malhotra var en av dem som var sterk tilhenger av vaksineringen i starten. Han er selv vaksinert. Men han har snudd underveis i pandemien, da resultatet av vaksineringen mer og mer begynte å komme frem. Her er resultatet av hans studie sitert:

Results:

In the non-elderly population the “number needed to treat” to prevent a single death

runs into the thousands. Re-analysis of randomised controlled trials using the messenger

ribonucleic acid (mRNA) technology suggests a greater risk of serious adverse events from the

vaccines than being hospitalised from COVID-19. Pharmacovigilance systems and real-world

safety data, coupled with plausible mechanisms of harm, are deeply concerning, especially in

relation to cardiovascular safety. Mirroring a potential signal from the Pfizer Phase 3 trial, a

significant rise in cardiac arrest calls to ambulances in England was seen in 2021, with similar

data emerging from Israel in the 16–39-year-old age group.

Og konklusjonen:

Conclusion:

It cannot be said that the consent to receive these agents was fully informed, as is

required ethically and legally. A pause and reappraisal of global vaccination policies for

COVID-19 is long overdue.

Årsakene til denne henvendelsen til Forsvaret

Vi skal redegjøre for årsaken til at vi kommer med denne henvendelsen, og det er for så vidt flere grunner til dette. Nummer 1 av dem er den klart viktigste naturligvis, men de andre er også av betydning for oss:

  1. at altfor mange unge friske mennesker får ødelagt sine liv, får redusert sin livskvalitet, får varige helseplager og noen vil i verste fall dør. Det er grotesk og vi er av den oppfatning at det er viktig å stoppe dette før det blir enda verre enn det allerede er.
  2. at det utrolig synd at det norske Forsvaret blir svekket i en tid hvor vi antakeligvis trenger det stikk motsatte, nemlig en styrking av Forsvaret og bemanningen m.m. I og med at vaksineringen ser ut til å alvorlig svekke immunforsvaret og helsen til folk vil jo vaksineringen av forsvarspersonell ha motsatt effekt enn det som er ønskelig.
  3. at det generelt sett ikke er etisk holdbart (eller lovlig?) å presse eller tvinge ansatte til medisinsk behandling, ref. Andre Verdenskrig, Nürnberg-dommene og det vi (forhåpentligvis) lærte der, og spesifikt ikke når behandlingen ser ut til å være skadelig.

Det er viktig for oss å påpeke at det på et eller annet tidspunkt ikke lenger er mulig å si “vi visste ikke” og “vi skjønte ikke”, dette tidspunktet er nok nå passert for lenge siden, og den som fortsetter med å drive “dette prosjektet” videre vil forsettlig stå ansvarlig for følgene.

Spørsmål til Forsvaret

  1. Har Forsvaret fastsatt hvilke personer som står ansvarlig for beslutningene om å gjennomføre vaksineringen i organisasjonen på den måten som er gjort?
  2. Har Forsvaret fastsatt hvilke personer som står ansvarlig for beslutningen om å gjennomføre vaksineringen i organisasjonen med stort press, og også det som må betegnes som en form for tvang?
  3. Kan vi få vite hvem disse ovennevnte personene er? (NB dette er ikke for å “henge dem” ut på internett eller i offentlighet, men fordi vi ønsker å komme i kontakt og dialog med dem).
  4. Har Forsvaret definert det slik at Forsvaret som organisasjon ikke selv er ansvarlig for sine beslutninger om vaksineringen til sine ansatte, og at det er de sentrale myndigheter som er juridisk og økonomisk ansvarlig for dette?

Vi ber om bekreftelse på at dette skrivet er mottatt.

Hilsen Foreningen Lov og Helse

Forfatter

Legg igjen en kommentar