Om WHO, endringer i smittevernloven og samfunnsperspektiver innen helsespørsmål

En av våre jurister har skrevet denne analysen av flere overlappende temaer, som endringer i smittevernsloven, WHO-traktaten og de relaterte endringer i WHO’s internasjonale helsereguleringer samt en del overordnete linjer innen samfunns- og helsespørsmål. Her er innlegget:

Statens nye vokabular er brodert med gode intensjoner; krisefelleskap og utsletting av enkeltmennesket

Vil du at en ikke folkevalgt forvaltning eller en AI/KI skal bestemme hva som er riktig for deg? Vil vi at hver enkeltes rett til å råde over sin egen kropp, skal måtte vike for “fellesskapet”? Hva hvis ingen enkeltpersoner ønsker dette, og flertallet overstyres av myndighetene under definisjonen “fellesskapet”. Kan et «fellesskap» styres av selskaper og deres ønske om økonomisk inntjening? Det bør i stedet være en forutsetning for samhold og fellesskap at ingen trenger å gi avkall på sin private autonomi og selvråderett, de nærmest gudegitte og ukrenkelige rettigheter til liv, frihet og eiendomsrett etter naturretten. I motsatt tilfelle eksisterer det ingen samfunnskontrakt, fordi det ville være å gå for langt. Selvfølgelig er det viktig med samhold og fellesskap. Vi er på en måte i ett fellesskap, selv om mediene konstant bombarderer oss med nyheter som styrer adferden vår og setter folk opp mot hverandre. Folk flest ønsker samhold og å leve i fred og harmoni, og må lures for å la seg lede inn i krig og ufrihet.

Førjulshilsen fra norske myndigheter

En måned før julaften, som en liten førjulsgave den 24.11. 2023 kl. 12, la Regjeringen/«Kongen» ved Helse- og omsorgsdepartementet fram Helseberedskapsmeldingen. I kapittel 2, nederst i første avsnitt etter et avsnitt om Utøya m.m. og etter skryt for utvikling av trygge og effektive vaksiner i et tidligere kapittel kunne vi lese:

I større kriser vil hensynet til den enkelte veies mot hensynet til fellesskapet, som også inkluderer avveininger på tvers av sektorer”.

Dette minner oss på historien om sykepleieres rolle i Tyskland rundt 1933. Etter at helsepersonell som ikke var medlem av «partiet» var tatt ut av tjeneste. Som det fremkommer i denne artikkelen fra 2015, var sykepleiernes begrunnelse for å delta i Holocaust at de skulle følge legens ordre og at de ble lært opp til å underordne hensynet til den enkelte pasient målsettingen om å bedre helsen til hele folket. De som kom i kategorien «useless eaters» sto i fare for å bli gjenstand for eugenikernes aktive dødshjelp, også kalt eutanasi: (Sykepleie og ondskap (sykepleien.no)).

Vi ser altså den samme begrunnelsen og prioriteringen ta form i dag, og mange sentrale personer i systemet gjentar den. Som for eksempel at vi ikke er trygge før alle har gjort som de ble anbefalt, «ingen er trygge før alle er vaksinert», har hørtes som et ekko gjennom medienes korridorer og spredte seg ut i mediene. Selv om det kanskje ikke er alle som hadde overlevd å bli korona vaksinert.

Hva betyr nå dette, er etikken på vei ut igjen? Eller er jeg bare feilinformert? Så med en gang en viss person i WHO roper «krise», forsvinner etikken som et blaff og er ikke-eksisterende. Stortingspolitikere som, Trine Skei Grande har foreslått å grunnlovsfeste hvilke menneskerettigheter som ikke kan tilsidesettes for eksempel «ved nødstilstand», uten vise til hvem som kan avgjøre hva som er nødstilstand ( Dokument 12:34 (2019-2020) – stortinget.no). Det kunne medført en grunnlovfesting av at alle de andre menneskerettighetene i større grad kunne fravikes «ved nødstilstand». Retten til liv i Grunnlovens § 93, var en av bestemmelsene som ble foreslått beskyttet fra å tilsidesettes. Dette er fordi det i media og av norske myndigheter og noen fagfolk i stor grad settes likhetstegn mellom å gi vaksine og redde liv. Som det ble formidlet via media var vi alle beskyttet når alle var fullvaksinerte.

De som mener noe annet omtales gjerne som noen med «antistatlig tankegods» (Antistatlig tankegods skaper nye bekymringer i årets trusselvurdering – Dagsavisen). Politiets sikkerhetstjeneste viser her til at «vaksinemotstandere og høyreekstreme finner sammen i felles sak mot myndighetene» (nasjonal-trusselvurdering-2022-pa-norsk.pdf (pst.no)). Personer som fremmer antistatlig tankegods i PSTs rapport for 2022 ble til «antistatlige ekstremister» i rapporten for 2023 (NTV-2023 (pst.no)). På side 37 vises det til at «Det er fortsatt delvis overlapp mellom antistatlig og høyreekstremt tankegods». Her:

Og her:

Så hvis tilliten til myndighetene svikter, kan den som mangler tillit komme i kategorien «antistatlig ekstremist». Et eksempel på et tilfelle som kunne tenkes å føre til manglende tillit til norske myndigheter er at nazistenes planer for utbygging av strømkabler er påfallende identiske med strømkablene til det europeiske kontinentet i dag, hvor det dreier seg om suverenitetsavståelse via Acer og tilsvarende som det fremgikk av det militære propagandamagasinet «Signal» fra september 1941 (Museumsleder om nazistenes planer for utbygging av strømnettet: – Slående lik – NRK Nordland). Både Acer (HR-2023-2030-P) og fjerde jernbanepakke (HR-2021-655-P) er suverenitetsavståelser som er gjennomført med simpelt flertall etter Grunnloven § 26, framfor med 2/3 flertall etter § 115, og ble av Høyesterett omtalt som «lite inngripende». Hva kreves for å kunne anse en suverenitetsavståelse for mer enn «lite inngripende»? Et annet eksempel på noe som svekker tilliten var at norske myndigheter unnlot i tilstrekkelig grad å følge opp ugyldigheten av konsesjonsvedtaket i Høyesterettsdommen om vindkraftverk på Fosen (Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse (domstol.no)). 

En annen måte å «parkere» kritikere på er ved å tiltale dem som konspirasjonsteoretikere eller den litt høfligere varianten “feilinformerte”, eller som «høyreekstreme». Geheime Staatspolizei i Tyskland og etter hvert også rundt i Europa på 1930 tallet, også kjent som Gestapo, brukte uttrykket «statsfiendtlige» og «statsfarlige». Man kan spørre seg hvordan noens tankegods etterforskes som «antistatlig». Og forresten, hadde vi ikke ifølge Erna i hvert fall en «tankefrihet»? Erna fortalte oss under en av sine kanskje noe teatralske pressekonferanser under pandemien at det var vår «borgerplikt» å ta vaksinen (Solberg: Vaksinering er en borgerplikt – Siste nytt – NRK). Dermed faller hun i noenlunde samme kategori som Arnold Swartzenegger, som uttalte «Screw Your Freedom» (Arnold Schwarzenegger on anti-maskers: ‘Screw your freedom’ (usatoday.com)). Den frie viljen fra bibelen og paradisets hage, eksisterer tydeligvis ikke verken i Schwartzenegger eller Ernas vokabular. Hvor ble det av «tankefriheten» vi fikk i bytte for ytringsfriheten fra Erna? (Vi har «tankefrihet», sier Erna. Men ikke ytringsfrihet? | Human Rights Service)

Er ytringsfriheten bare noe vi har når vi er enige med myndighetene? Som bare «bør finne sted» etter Grunnloven § 100 og etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10. Det er ved upopulære uttalelser vi trenger ytringsfriheten mest, og ikke bare tankefrihet etter EMD artikkel 9.

Derimot fortalte Erna oss på et tidligere tidspunkt at vi ikke vet vårt eget beste, og at en avstemming om EU ville medført at vi tok vår avgjørelse basert på følelser framfor fornuft (Solberg i Brussel: Folkeavstemninger om EU-medlemskap er ugunstig | ABC Nyheter).

Hva sier AI/KI

Her var faktisk Bing’s AI/KI uoppfordret mer nyansert enn Erna:

Vaksiner er ifølge AI/KI, WHO, helsemyndigheter og vaksineselskaper rundt om i verden helt trygge og effektive. AI/KI har her sett på én kilde, og funnet ut at det ikke eksisterer alvorlige bivirkninger og død fra vaksiner, uten å se på registrene over bivirkninger:

At det er falsk informasjon at noen har dødd av bivirkninger fra vaksinering stemmer derimot ikke med Folkehelseinstituttets tidligere publiseringer, hvor det på her fremgår på side 8 (20230413-rapport-over-meldte-bivirkninger-av-koronavaksine.pdf (legemiddelverket.no)):

På side 7 nevnes også at dødsfall kunne skyldes «vaksinesvikt». Altså at vaksinen ikke virket som den skulle, eller hva betyr det? Så vidt jeg husker, er det mange offentlige registre over bivirkninger fra Covid19- vaksinen, også død. Dermed er det som AI/KI hevder her rett og slett feil. Riktig nok er mange av registrene fjernet, på grunn av såkalt “manglende interesse”, eller økonomi og budsjettmessige årsaker (Statistikk – FHI), der hvor det fortsatt gjensto en del av de innmeldte bivirkninger (Tiltakene – Grunnloven og forholdsmessighet – Foreningen lov og helse). NB mange av lenkene det er vist til i denne artikkelen har nå blitt slettet. Selv om interessen for bivirkninger fra Covid19-vaksinene “dabbet veldig av” publiseres det derimot ukesrapporter over Covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Vi får heller ikke vite hvem av de som ble syke som er vaksinert, og som derfor skulle være regnet som «beskyttet» (Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner – FHI). En oversikt over den tidligere registreringen av bivirkninger m.m., finner du her: (Bivirkninger av vaksine – FHI).

Jeg kommer i hvert fall til å følge AI/KI’s anbefaling om å sjekke kilder, nettopp for å sjekke at informasjonen kommer fra et ekte menneske framfor AI/KI. For maken til mye feilinformasjon, åpenbare misforståelser og liten hjelp som det kommer fra KI/AI. Definisjonen av hvem som dør av Covid19, omfatter nå ifølge statistikken over Covid19-assosierte dødsfall også de som dør av bivirkninger av covid-19 vaksine (Tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2021 – FHI):

Statistikk – FHI: diagnosen «senfølger etter covid-19», «Post COIVD-19 condition» og «long covid» er det samme (Senfølger (“long covid”) – FHI).

Tilstanden post Covid19 omtales i en rapport fra WHO uten å nevne vaksiner som en faktor; (A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021 (who.int)). Uttrykket «long» beskriver nå tilstanden etter Covid-19, influensa, forkjølelse eller eventuelt andre sykdommer, eller hva med kvintettsmitte?

Noe sånt fantes ikke før i vårt norske vokabular.

Det absurde i å ta med eventuelle dødsfall som følge av Covid19-vaksinene inn under kategorien “Covid19-relaterte dødsfall/C12.9” er at dersom det skulle dø veldig mange av slike vaksinebivirkninger så kan det brukes som et argument for å vaksinere flere, som om de var døde av Covid19.

AI/KI er allerede på saken, om du for eksempel søker etter temaet «en epidemi av misinformasjon». Du trenger ikke spørre AI/KI. Det skriver svar for deg uansett i Bing. At det er lurt å sjekke flere kilder, kan nok alle være enige i:

AI/KI kunne videre informere om følgende. Dette er forståelige bestemmelser, som er ment å beskytte mot falske anklager og ærekrenkelser m.m.:

AI/KI informerer meg om følgende regelverk, med følgende eksempler:

  1. At det er ulovlig å gi falsk forklaring for å få noen straffet, det er vel ikke noe nytt, og kan på ingen måte sammenlignes med å forsøke å finne informasjon om et tema og snakke om det til andre (18 U.S. Code § 35 – Imparting or conveying false information | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu)),
  2. (18 U.S. Code § 1038 – False information and hoaxes | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu)),
  3. (Items – Social Media, Misinformation and the Law – Legal Advice Centre (qmul.ac.uk)). Dette dreier seg om «misinformasjon i sosiale medier». Altså, er det meningen at man skal bruke sosiale medier til noe annet en informasjonsutveksling og meningsutveksling, har sosiale medier noen gang vært en faglig kilde?
  4. A guide to anti-misinformation actions around the world – Poynter

Utgangspunktet i punktene over er at man ikke har rett til å komme med falsk informasjon som medfører at noen blir straffet, og vi har allerede regelverk for det. Jeg bare måtte forfølge temaet videre:

Tenk om media fulgte noen av disse tipsene, for eksempel ved å la være å spre frykt:

Så får jeg igjen et eksempel på hva som er en «infodemisk situasjon». Mener AI/KI her at det også bør være straff for spredning av slik «usann informasjon», i den grad AI/KI kan ha noen «meninger»?

Der var jeg vel i gjennom, og fikk til slutt opp et foredrag om sikkerhet og pandem (Nasjonal sikkerhet i en ekstremsituasjon med pandemi som eksempel | Det Norske Videnskaps-Akademi (dnva.no)). Jeg fulgte likevel opp det siste spørsmålet som dukket opp i “AI-/KI-samtalen». Det som kom opp i innledningen, kjente jeg igjen fra mediehåndteringen under pandemien og resten ble gjentagelse:

Uttalelsene fra «byråkraten»

Debatten i NRK den 19.10.2023 kl. 21, ble landet med at det nok aldri ville bli vedtatt en WHO avtale fordi det ble sagt fra myndighetenes side at da måtte alle landene måtte være enige om det. Da brydde folk seg ikke så mye om at professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt påpekte under debatten at dette var feil. Han viste til at det var krav om 2/3 flertall etter WHO regelverket. NRK lot da fullstendig være å nevne ham i den påfølgende artikkelen om debatten. Sånn kunne man ikke si til selveste toppskiktet innen “helse”, som under pandemien kunne skrive sine ord som om det var en lov på en post-it lapp, eller bare si det i korridoren mellom to møter. Så ble det på det viset i hele landet, for eksempel samme dag. Professorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt frarådet i denne artikkelen Stortinget fra å gi fra seg myndighet.

En annen deltager på debatten var en politiker og byråkrat som nå er departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Han hadde delt både på Facebook og Twitter, nå X, at han ønsket aktivering av smittevernloven § 3-8, med tvangsvaksinering og straff for de som ikke adlød. Her kom igjen individets selvbestemmelsesrett fram. Den frie viljen fra bibelen, den hadde måttet vike. Han viste også et sted på Facebook profilen sin til at Per Fugelli skrevet i en kronikk om egoisme forkledd som frihet, kanskje for å underbygge sitt ståsted:

Hva med i stedet å lage et nytt system for å styre landet, forankret i folket. Der for eksempel alle som var i stand til det ble kalt inn for å styre i sin periode i to år, overlappende og sammen med andre litt som en verneplikt. Så kunne vi sikre at landet ble styrt av noen som ville det beste for landet og folket, i stedet for at det ble gitt bort til utlandet og forhindre at maktkupp kunne skje igjen.

Hva følger av regelverket til WHO?

Her er en kort oppsummering av WHOs’ pågående arbeid med revisjon av The International Health Regulations (IHR) med nytt utkast av 01.02.23, som kommer i tillegg til arbeidet med Pandemitraktaten. Traktaten fremstår som en sukkersøt propaganda, i forhold til det siste utkastet til IHR, hvor de mer ekstreme tingene står.

Noen utgaver av WHO regelverket kan søkes opp på Internett, blant annet The International Health Regulations (IHR) og WHA’s utkast til Pandemitraktaten fra februar 2023. The WHO Constitution er ganske uendret fra tidligere. 

I IHR artikkel 3 står det at den i stedet for i samsvar med menneskerettighetene og “human dignity” m.m. som er strøket ut skal gjennomføres i samsvar med “equity” (kan bl.a. bety “rettferdighet”- og hvem skal så vurdere hva som er ‘rettferdig’, eller andeler/midler i et selskap?), “inclusivity” (som Norge utfra en nyhetsartikkel er anført å være best i, og som omfatter LGBT/kjønnspolitikken m.m.) og “coherence” (sameksistens m.m.) (Why Norway is one of the world’s most inclusive nations (thelocal.no)). Det gir jo slik jeg ser det grunnlag for å nærmest gjøre vurderinger om at det kan være etisk riktig å ofre noen for fellesskapet. I smittevernhenseende kan det kanskje brukes hvis man klarer å omgå forholdsmessighetsprinsippet i smittevernloven § 1-5. Det blir enklere hvis man baker inn alle bivirkninger inn i den lange og korte covid-diagnose-sekken. Å nærmest utslette enkeltindividet er vel også et essensielt element i varianter av både fascisme og kommunisme?

Flere steder er også slikt som “i samråd med medlemsstatene” strøket ut i flere artikler.

https://www.who.int/news/item/03-03-2023-countries-begin-negotiations-on-global-agreement-to-protect-world-from-future-pandemic-emergencies

https://apps.who.int/gb/inb/index.html

https://www.merriam-webster.com/dictionary/equity

Denne definisjonen av «equity» er nesten litt skremmende i denne sammenhengen:

Det er likevel definisjonene i fortalen av the Pandemicv treaty som også gjelder for det som fremgår av IHR. Flere definisjoner for å belyse de ulike nyansene av disse sentrale begrepene og nyttige lenker til WHO regelverket følger her:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/equity

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/equality-vs-equity-difference

Her er et IHR utkast tilgjengelig i februar 2023, etter møte 14. – 15. november 2022:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

I denne teksten er det lenke til pandemitraktaten (ny utgave i februar 2023):

https://www.commondreams.org/news/who-pandemic-treaty-draft

[Forrige utgave; https://www.keionline.org/wp-content/uploads/ADVANCE_for_16_November_A_INB3_3_E.pdf]

Kravet til to tredels flertall er hjemlet i WHOs Constitution/Grunnlov som du finner her, i artikkel 19 som omtales The World Health Assembly’s avgjørelsesmyndighet, som videre omtales i blant annet artikkel 21.

WHO konstitusjonen omtale også her.

IHR utgave WHA75(9) (2022) ga i artikkel 12 General Tedros fullmakt til å erklære en helsekrise eller en event (kan være klima, eller kanskje “UFO-angrep” m.m.) som krever tiltak. Noe han også gjorde våren 2022 da han overkjørte flertallet i The Emergency Comittee når det gjaldt apekopper. Han erklærte da at apekopper utgjorde en helsekrise, imot rådet fra komiteen. Apekopper scenariet stilnet da små barn ble syke av noe som smittet gjennom seksuell kontakt. Det har videre vært stilt spørsmål i EU fra Parlamentet til The European Medical Agency EMA om injeksjonene som ble gitt til friske mennesker under testing og anbefales til syke og gamle eller noen med «underliggende sykdommer» kanskje er av et annet innhold enn de som ble godkjent etter testingen. Dette kom frem i et brev fra flere leger til EMA (MEPs write to the European Medicines Agency (substack.com)) som er mottatt av EMA (Parliamentary question | Suspension of COVID-19 vaccination campaigns | P-003064/2023 | European Parliament (europa.eu)).

Koblingen mellom klima og helse på klimakonferansen i Glaskow gir også uante muligheter:

What has COP26 achieved for health? (who.int).

Og videre:

Norge lanserer klimaforpliktelser på helsefeltet – regjeringen.no.

Eksempel på et mulig scenario, kan derfor kanskje være «klima-lockdovn».

I Pandemitraktatens WHO CA+ utgaven fra 13. juli 2022 (Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting) artikkel 14 om menneskerettigheter: «Protection of human rights» fremgår i nr. 1 at dette skal være en del av pandemihåndteringen, så lenge det etter nr. 2 bokstav (a) forsikres om at eventuelle innskrenkninger av menneskerettighetene etter (i) er «non-disicriminatory» og «necesseray to achieve the public health goal». I fortalen til pandemitraktaten fremgår det av denne utgaven i nr. 4 at alle skal ha likeverdig tilgang til pandemiverktøyene, det vil si «equity» som var en av de faktorene som menneskerettighetene ble byttet ut med i IHR artikkel 3. Den andre verdien «inclusivness» er omtalt i nr. 9 som det aktive engasjementet og deltagelsen til alle relevante «stakeholders» eller interessenter, altså primært vaksineselskapene, og at det er essensielt for å mobilisere nok ressurser. Dette uten sammenligning for øvrig med legemiddelsamarbeidet IG-Farben i Tyskland under andre verdenskrig, bestående av blant annet BASF og Bayer (I.G. Farbenindustrie – Store norske leksikon (snl.no)).

Den tredje verdien som menneskerettighetene byttes ut med i IHR artikkel 3, gjenfinnes et sted i pandemitraktaten, i artikkel 2, der «coherence» viser til sameksistens mellom pandemitraktaten og IHR, og ikke mellom mennesker.

I nr. 17 står det at WHOs sentrale rolle er som den regisserende og koordinerende myndighet på global helsestyring. WHO sies her å være fundamental for å styrke pandemibeskyttelse, forberedelse, respons og bedring av helsesystemer.

En god gjennomgang av dagens situasjon finner du her, i Podcast fra professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt (Mentaltrener Podcasten: Tilbakeholder Helsedepartement nødvendig informasjon for Stortinget? Morten Walløe Tvedt on Apple Podcasts).

Selv om det på et tidligere tidspunkt ble gjort oppmerksom på at informasjon kanskje ble tilbakeholdt, fikk ikke Stortinget i henhold til den ovennevnte Podcasten noe særlig informasjon om WHO’s betydning for forslaget til ny § 4-3a i smittevernloven (Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol | Er det noe Ingvild Kjerkol og WHO er redde for at vi skal få vite? (nettavisen.no)). Dette ble gjentatt i en artikkel i oktober, fortsatt uten at Stortinget fikk noe mer informasjon (Verdens fremtidige helselover forhandles i lukkede rom – Rett24).

En lovendring med en ny § 4-3a i smittevernloven forsøkes presset i gjennom på Stortinget, selv om Covid19 ikke lenger er ansett som en allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom – regjeringen.no).

Ved forslaget til ny smittevernlov § 4-3a forsøkes myndighet flyttet fra Stortinget med de folkevalgte til forvaltningen. Ved at det er «Kongen»/ansvarlige statsråd med tilhørende departement og direktorat, framfor Kongen i Statsråd som betyr hele regjeringen som ved forskrifter tilsidesetter menneskerettigheter, når WHO etter Pandemitraktaten artikkel 14 finner det «nødvendig» for å forebygge eller motvirke overføring av en allmennfarlig smittsom sykdom (Høring – endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) – regjeringen.no):

Helseretten og utviklingen

For ordens skyld minner jeg også om at Helseretten blant annet bygger på Nurembergkoden og Helsinkideklarasjonen, som sier at ingen skal tvinges til å delta i medisinske forsøk på mennesker. I tillegg bygger Helseretten på Hippokrates om å «La din mat være din medisin og din medisin være din mat». Videre nevnes legeeden, Hippokrates ed om å unngå å skade, «do no harm», og juristenes ed på deres vitnemål:

Så kan det spørres når det gjelder de involverte om dette synes å være i samsvar med Helseretten, etikken og de nevnte avgitte edene, å gjennomføre det som følger av Helseberedskapsmeldingen og WHO’s regelverk i norsk regelverk. Hva med at en eventuelt ny § 4-3a i smittevernloven med blant annet ville flyttet myndighetsutøvelsen når det gjelder å gi inngripende helseforskrifter til forvaltningen uten å gå via Stortinget.

Ifølge sosiologen, filosofen og samfunnskritikeren Zygmunt Baumann som er forfatter av boken «Flytende modernitet», var Holocaust og Nazismens orden bygget på tre forutsetninger;

  • Byråkratiet autoriserer volden gjennom offisielle ordrer fra lovlig hold.
  • Teknologien gjør handlingene til rutine gjennom fast praksis og klare roller.
  • Og endelig sørger ideologien for å avhumanisere ofrene ved hjelp av definisjoner, avgrensinger og indoktrinering.

Han viser til at det grusomme er at vi ikke bare kunne blitt ofre for Holocaust, vi kunne også under de samme omstendighetene ha utført den.

I realiteten åpnes det opp for en lovhjemmel om at forvaltningen kan lage forskrifter som gir grunnlag for å tilsidesette menneskerettigheter fordi myndighetene finner det nødvendig av hensyn til «helse», etter anbefaling fra WHO som umiddelbart må følges. Tilsvarende ble gjort i Philip-Morris dommen, som gjaldt ytringsfriheten opp mot tobakksreklame, og i den såkalte «hyttedommen» i Høyesteretts dom HR-2022-718-A, ved tilsidesettelse av bevegelsesfriheten i Grunnloven § 106 hvor hytteeiere ble pålagt karantene for å ha besøkt sine hytter i Sverige.

Det finnes noe grunnlag for tvang i helseretten. For eksempel overfor gravide narkomane, psykisk syke som er til fare og ved smitte. For å kunne gi helsehjelp, kreves det uavhengig om det er ved tvang eller ikke et rettsgrunnlag eller en hjemmel, og hovedhjemmelen er samtykke. Det følger av Pasient- og brukerrettsloven § 4-1. Samtykke kan jf. § 4-2 med tilhørende forarbeider i Ot.prp. nr. 12 (1998-1999) gis gjennom såkalt konkludent adferd, gjennom handling som tilsier at man ønsker å samtykke til helsehjelpen og har samtykkekompetanse. Så hvis man har møtt opp til innkalt vaksineavtale for å få koronavaksinen, så har man på en måte ved konkludent adferd samtykket. Dersom det dreier seg om medisinske forsøk på mennesker, er det i tillegg til krav om at samtykket er frivillig også krav til et informert samtykke. Det er vedkommende som gir medisinen eller setter sprøyta som er personlig ansvarlig for at et slik informert samtykke er gitt, før medisin kan gis. Det følger av Nurembergkodeksen (Nürnbergkodeksen | Forskningsetikk). I Helsinkideklarasjonen som bygger videre på Nurembergkoden, er det en modifikasjon, hvor det vises til at strenge forskningsetiske regler kan omgås der hvor det som gjøres blir definert som behandling, og ikke forskning (Helsinkideklarasjonen | Forskningsetikk):

Dermed får heller ikke pasientene alltid god nok informasjon om at effekten av det som gjøres ikke er godt nok dokumentert. I noen situasjoner slås det imidlertid fast at det kan forsvares at ikke godt nok utprøvd behandling prøves som en siste utvei når tilstanden er svært alvorlig. Det framheves imidlertid at hensyn til det informerte samtykket er særlig viktig i slike tilfeller, og at det som gjøres og resultatene av behandling (effekt og bivirkninger) nedtegnes systematisk, slik at ny kunnskap kan innhentes og eventuelt publiseres.

Dette kjenner vi igjen fra Covid19-situasjonen, hvor størsteparten av befolkningen ble sluset gjennom vaksinesentere, selv om noen leger påsto at vi var i fase tre av forsøket med de nye mRNA-vaksinene, som aldri hadde vært prøvd på mennesker tidligere og var en vaksine som tok livet av forsøksdyrene. Overdødeligheten skjøt først i været etter vaksineringen, i land som vaksinerte med den “trygge og effektive” vaksinen som Helseberedskapsmeldingen kaller den i kapittel 2.

Menneskerettighetene står ifølge menneskerettighetsloven § 3 over annen lov ved motstrid, og noen menneskerettigheter er Grunnlovsfestet. Etter Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel nr. 5 har mennesker rett til frihet og sikkerhet. Med mindre du er ansett for å være smittefarlig. Hvorfor er smittetilfeller satt i kategori med sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere etter nr. 1 bokstav e)? Det er vel de som ikke vet sitt eget beste. Det kan medføre at du i strid med legeeden fratas din private autonomi og i ytterste konsekvens råderetten til å bestemme over deg selv og din egen kropp. Selv om det er annonsert til å bety at du bare blir fengslet eller får bot, dersom du ikke adlyder, i hvert fall hvis det fantes en forvaltning som ønsket å utøve slik myndighet, ref. den tidligere omtalte uttalelsen fra statssekretær Krat Bjørkholt.

En vedtagelse av en ny § 4-3a vil i større grad kunne aktivere smittevernloven § 3-8, ved at det da vil kunne finnes mer konkrete hjemler og kan settes større press bak kravet ved for eksempel frihetsinnskrenking gjennom isolasjon og internering hvis man ikke følger påbudet. Følgende lovendring av smittevernloven § 3-8 av 20.12.2023 nr. 106, trer ved Kongelig resolusjon av i kraft fra 1. januar 2024, hvor vaksinene skal ligge klare (https://lovdata.no/LTI/forskrift/2023-12-20-2128):

§ 3-8 nytt andre ledd skal lyde:

Departementet har ansvar for å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap.

Noverande fjerde ledd blir femte ledd og skal lyde:

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering etter tredje ledd og tiltak etter fjerde ledd.

Tidligere ordlyd var:

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd.

Ordlyden i § 3-8 er ikke endret, bortsett fra et tillegg som legger til at vaksineforsyning og vaksineberedskap nå i større grad vil være på plass.

Når tiltakene etter en ny § 4-3a i smittevernloven via norske helsemyndigheter kan pålegges av generaldirektøren i WHO, som også forvalter vaksinene og vaksineindustrien som i stor grad finansierer WHO kan tiltakene brukes som et pressmiddel for å få folk til å ta flere vaksiner. Hvis du ønsker å unngå at den samme forvaltningen som forvalter vaksinene kan pålegge deg å ta «deres» vaksiner. Hvis du er imot tvangsvaksinering på befaling av WHO og i samsvar med departementsrådens uttalelse i Tweeten over, så er tiden for å si nei til dette nå, for eksempel ved å møte opp i stortinget den 4. januar 2024 og protestere på det. Samt å la være å samtykke. Det er ditt liv, og din kropp.

Forfatter

Legg igjen en kommentar