Mattias Desmet holdt tale i det rumenske parlamentet

Før nyttår fikk Mattias Desmet, professor i klinisk psykologi fra Universitet i Ghent holde en tale i det rumenske parlamentet. Som en digresjon kunne vi for øvrig drømme oss litt bort med tanken om at det norske Storting kunne kommet på ideen å invitere slike talere av og til. I sin tale i Romania snakket Desmet om propaganda og en totalitarisme han ser er på vei inn i Vesten.

Jeg skal senere komme med en gjennomgang som dreier seg om hvor relevant dette er for Norges del, men her skal jeg legge ut hele talen fra Desmet oversatt til norsk.

NB jeg markerer i fet skrift de elementene jeg finner ekstra relevant for dagens samfunn og min senere gjennomgang om temaet.

Helt nederst setter jeg opp en oppsummerende liste med noen nøkkelpunkter i et lite sammendrag, men det anbefales virkelig å lese hele talen som her følger:

Mattias Desmets tale: propaganda og totalitarisme m.m

Kjære medlemmer av det rumenske parlamentet,

Kjære publikum,

Kjære damer og herrer,

Som noen av dere kanskje vet, skrev jeg en bok med tittelen The Psychology of Totalitarianism. Det handler om en ny type totalitarisme som vokser frem nå, en totalitarisme som ikke så mye er en kommunistisk eller fascistisk totalitarisme, men en teknokratisk totalitarisme.

Jeg har beskrevet min teori om totalitarisme ved så mange anledninger. Jeg vil bare presentere kjernen av det her og gå over til et problem som er spesielt relevant for en adressering i en politisk institusjon som dette parlamentet: perverteringen av politisk diskurs i tradisjonen fra opplysningstiden.
Her er kjernen i det jeg har beskrevet om totalitarisme gjennom de siste årene: totalitarisme er ikke en tilfeldighet. Det er en logisk konsekvens av vårt materialistisk-rasjonalistiske syn på mennesket og verden. Da dette synet på mennesket og verden ble dominerende, som en spontan konsekvens, oppsto en ny elite og en ny befolkning. En ny elite som overdrevet brukte propaganda som et middel til å kontrollere og styre befolkningen; og en befolkning som falt mer og mer inn i ensomhet og det å være frakoblet, både fra dets sosiale og dets naturlige omgivelser.
Disse to evolusjonene, fremveksten av en elite som bruker propaganda og en ensom befolkning, forsterket hverandre. Den ensomme tilstanden er akkurat den tilstanden der en befolkning er sårbar for propaganda. På denne måten oppsto en ny type folkemasse eller folkemengde gjennom de siste to århundrene: de såkalte ensomme massene.

Folk blir offer for massedannelse for å unnslippe en gjennomgripende følelse av ensomhet og frakoblethet, indusert av rasjonaliseringen av verden og den påfølgende industrialiseringen av verden og overdreven bruk av teknologi. De smelter sammen i fanatisk masseadferd fordi dette ser ut til å frigjøre dem fra deres ensomme, atomiserte tilstand.
Og det er akkurat den store illusjonen om massedannelse: Å tilhøre en masse frigjør ikke et menneske fra dets ensomme tilstand. Ikke i det hele tatt. En masse er en gruppe som dannes, ikke fordi individer knytter seg til hverandre, men fordi hvert individ for seg er knyttet til et kollektivt ideal. Jo lenger en massedannelse eksisterer, jo mer solidaritet føler de for kollektivet og jo mindre solidaritet og kjærlighet føler de for andre individer. Det er nettopp derfor i sluttfasen av massedannelse og totalitarisme, rapporterer hvert medlem av kollektivet hvert eneste individ til kollektivet, eller til staten, hvis de tror at det individet ikke er lojale nok til staten. Og til slutt skjer det utenkelige, med mødre som melder barna sine til staten og barn foreldrene deres.

De ensomme massene skiller seg i flere henseender fra tidligere tiders fysiske masser: de kan kontrolleres mye bedre, de er mindre uforutsigbare enn fysiske masser, og de varer lenger, spesielt hvis de hele tiden mates av propaganda gjennom massemedia. Opprettelsen av permanente ensomme masser gjennom propaganda var det psykologiske grunnlaget for fremveksten av de store totalitære systemene i det tjuende århundre. Bare hvis en masseformasjon eksisterer i flere tiår, kan den gjøres til grunnlaget for et statlig system.
Fremveksten av ensomme folkemasser førte til stalinisme og nazisme på begynnelsen av det tjuende århundre, og nå kan det føre til teknokratisk totalitarisme. Jeg beskrev de psykologiske prosessene involvert i fremveksten av ensomme folkemasser ved mange anledninger, og jeg vil ikke gjenta det her.

I dag, her, i det rumenske parlamentet, en politisk institusjon, henvender jeg meg til politikere. Jeg vil fortelle deg at politikere har et spesielt ansvar i disse tider med fremvoksende totalitarisme. Totalitarisme, som Hannah Arendt sa, er en diabolsk pakt mellom massene og de politiske elitene. Politiske eliter må tenke gjennom og granske de etiske kvalitetene ved talen deres. Det er noe galt med politisk diskurs. Dette er hva jeg har tenkt å si: 

Politisk diskurs er pervertert.

For eksempel ble vi vant til at politikere, når de først er valgt, aldri gjør det de lovet å gjøre i valgtalene sine. Hvor langt er vi fjernet fra politisk dyd som beskrevet av Aristoteles. For Aristoteles var kjernen i politisk dyd motet til å si sannheten, eller, for å bruke det greske uttrykket, Parrhesia, dristig tale, der noen sier akkurat det samfunnet ikke vil høre, men som er nødvendig for å opprettholde at samfunnet er psykisk sunt.
Jeg anklager ikke så mye enkeltpolitikere her; jeg tar for meg politisk kultur generelt. Og enda mer, jeg snakker om en perversjon som er iboende for hele opplysningstradisjonen. Vårt samfunn er i grepet av en bestemt type løgn, en slags løgn som er historisk sett relativt ny, som dukket opp for første gang etter den franske revolusjonen, da det religiøse synet på mennesket og verden ble erstattet av vårt nåværende, rasjonalistisk-materialistisk verdensbilde. Hva snakker jeg om når jeg refererer til denne "nye typen løgn"? Jeg snakker om fenomenet "propaganda".

Propaganda er overalt rundt oss. Det offentlige rommet er mettet med det. De siste årene har illustrert det rikelig, under koronakrisen, under Ukraina-krisen, og nå, enda tydeligere, under dekningen av Israel-Palestina-konflikten på både mainstream og sosiale medier.
Det er ikke det at jeg ikke forstår motivasjonen til de som velger propaganda. De tar ofte utgangspunkt i gode intensjoner. Eller i det minste: et sted tror de på sine gode intensjoner. Les arbeidet til propagandaens grunnleggere, som Lippman, Trotter og Bernays. De mener at den eneste måten for ledere å beholde kontrollen i samfunnet og forhindre at samfunnet forfaller til kaos, er propaganda. Lederne kan ikke åpenlyst påtvinge befolkningen sin vilje lenger. Ingen ville godta det i et materialistisk-rasjonalistisk samfunn. Derfor er den eneste måten å få befolkningen til å gjøre det lederne vil, å få dem til å gjøre det lederne vil uten at de vet at de gjør det lederne vil. Med andre ord: den eneste måten å kontrollere befolkningen på er gjennom manipulasjon.

Folket som er for propaganda vil hevde at vi aldri kan takle utfordringene med klimaendringer og virusutbrudd med demokratiske midler. De vil spørre: 'Tror du folk frivillig vil gi opp bilene og flyferien? For å unnslippe katastrofer trenger vi teknokrati, et samfunn ledet av tekniske eksperter, og for å installere teknokrati, må vi villede befolkningen, vi må manipulere dem til teknokrati.
Først av alt vil jeg fortelle deg at jeg ikke tror teknokrati er en løsning på problemet. Men det er ikke det som betyr mest. La meg fortelle deg noe: å prøve å skape et godt samfunn for mennesket gjennom manipulasjon, er en contradictio in terminis. Essensen og kjernen i et godt samfunn er nettopp den etiske kvaliteten ved offentlig samtale. Mennesket er til syvende og sist et etisk vesen, og å pervertere menneskets tale er å pervertere mennesket selv; å pervertere politisk tale er å pervertere samfunnet selv.

Å gi opp oppriktighet for å skape et godt samfunn, er å prøve å bygge et godt samfunn ved å gi opp umiddelbart, fra begynnelsen, essensen av et godt samfunn (!). Sannferdig tale er ikke et middel mot et mål, det er målet i seg selv; oppriktig tale er det som gjør oss menneskelige og menneskelige.

Dette er avgjørende å forstå: Propaganda er ikke en historisk tilfeldighet, den er en strukturell konsekvens av rasjonalisme. Hvis du tar i betraktning den psykologiske strukturen i vårt nåværende samfunn, er det rettferdig å si at propaganda er det viktigste ledende prinsippet. På en bemerkelsesverdig måte førte ikke jakten på rasjonalitet under opplysningstradisjonen til mer sannferdig tale, slik grunnleggerne av denne tradisjonen trodde. Vitenskap ville erstatte tvilsomme religiøse og andre myter; samfunnet ville endelig bli organisert etter pålitelig informasjon i stedet for subjektive formodninger. Nå, noen hundre år senere, viste dette seg å være en illusjon. Det har aldri vært så mye upålitelig informasjon som nå i det offentlige rom.
Det materialistisk-rasjonalistiske synet på mennesket og verden førte på en merkelig måte snarere til det motsatte av hva det forventet. Så snart vi begynte å forestille oss mennesket som en mekanistisk, biologisk enhet, for hvem det høyeste oppnåelige målet var overlevelse, ble det ganske umoderne å prøve å snakke Sannheten. Når vi snakker sannheten, visste de gamle grekerne at det ikke maksimerer sjansene dine for å overleve. Sannheten er alltid risikabel. Derfor, innenfor en materialistisk-rasjonalistisk tradisjon, er det å si sannheten noe dumt å gjøre. Bare idioter gjør det. Det var slik den fanatiske jakten på rasjonalitet førte oss på villspor, rett inn i Dantes mørke skog, ‘hvor den rette veien er helt borte og borte’.

Dette materialistisk-rasjonalistiske synet på mennesket og verden – hvorfor holder vi oss til det egentlig? Den elsker å presentere seg selv som det vitenskapelige synet på mennesket og verden. La meg fortelle deg at dette er tull. Alle banebrytende forskere konkluderte nøyaktig det motsatte: til slutt unnslipper livets essens alltid rasjonalitet, den overskrider kategoriene for rasjonell tenkning. For bare å nevne én stor vitenskapsmann: i forordet til en bok av Max Planck, hevdet Einstein at det er en feil å tro at vitenskapen stammer fra suveren logisk-rasjonell tenkning; det stammer fra det han kalte en kapasitet for 'einfühlung' i objektet man undersøker, som betyr like mye som 'en kapasitet til å empatisk resonere med objektet du undersøker'.
Rasjonalitet er en god ting, og vi må gå rasjonalitetens vei så langt som mulig, men det er ikke sluttmålet. Rasjonell kunnskap er ikke et mål i seg selv; det er en trapp til en slags kunnskap som overskrider rasjonalitet, en resonerende kunnskap, den typen suverene intuisjon kampsporten til Samurai-kulturen siktet mot gjennom hele deres tekniske trening. Det er på det nivået vi kan plassere fenomenet Sannhet.

Dette bringer oss nærmere et svar på spørsmålet: hva er midlet mot sykdommen totalitarisme? Kan vi gjøre noe med totalitarismen? Mitt svar er enkelt og greit: ja. De maktesløse har makt.

Propagandaindusert massedannelse er en falsk, symptomatisk løsning for ensomhet. Og den virkelige løsningen ligger i kunsten i oppriktig tale. Min neste bok, som jeg skriver nå, handler om sannhetens psykologi. Sannhet, per definisjon, fra et psykologisk synspunkt, er resonerende tale, det er tale som forbinder mennesker, fra kjerne til kjerne, fra sjel til sjel, tale som trenger gjennom tilsynekomstens slør, gjennom idealbildene vi gjemmer oss bak, de imaginære skjellene vi søker tilflukt i, og kobler den skjelvende og frakoblede sjelen til ett menneske til et annet menneskes.
Her observerer vi noe avgjørende: oppriktig tale er den virkelige kuren mot ensomhet – den knytter mennesker sammen igjen. Som sådan tar det bort grunnårsaken til hovedsymptomet på vår rasjonalistiske kultur – massedannelse og totalitarisme. Og samtidig hemmer oppriktig tale også dette symptomet på en mer grei måte. Det er velkjent at hvis det er noen mennesker som fortsetter å snakke på en oppriktig måte når massedannelsen dukker opp, går ikke massene til det ultimate stadiet hvor de begynner å tro at det er deres plikt å ødelegge hver og en som ikke følger den totalitære ideologien.

I hvert øyeblikk vi valgte å si fra på en oppriktig måte, uansett hvor dette skjer, i en avis eller et TV-intervju, men like godt i nærvær av bare én annen person ved kjøkkenbordet eller i supermarkedet, hjelper vi til med å kurere samfunnet fra sykdommen totalitarisme.

Du må ta dette bokstavelig. Samfunnet, som et psykologisk system, er et komplekst dynamisk system. Og komplekse dynamiske systemer har den fascinerende egenskapen til såkalt følsomhet for grunnleggende betingelser. For å si det enkelt: de minste endringene i en liten detalj av systemet påvirker hele systemet. For eksempel endrer den minste endringen i vibrasjonsmønsteret til ett vannmolekyl i en kokende gryte med vann hele konveksjonsmønsteret til det kokende vannet.
Ingen er maktesløse. Og derfor er hver enkelt av oss ansvarlige. Hver og en som snakker et oppriktig ord og lykkes i å virkelig knytte seg som menneske til et annet menneske, spesielt et menneske med en annen mening, fortjener å bli nevnt i historiens bøker, mye mer enn en president eller en minister som driver med propaganda og ikke klarer å vise mot til å snakke oppriktig.

Jo mer jeg studerer effektene av tale på mennesket og på menneskelig samliv, jo mer håpefull blir jeg og jo mer ser jeg at vi vil overvinne totalitarismen.

Vi bør ikke være naive når vi snakker om sannheten. Uendelige er grusomhetene i historien begått av mennesker som trodde de hadde Sannheten. Sannhet er et unnvikende fenomen; vi kan nyte dens tilstedeværelse fra tid til annen, men vi kan aldri kreve den eller eie den.

Oppriktig tale er en kunst. En kunst vi må lære steg for steg. En kunst vi gradvis kan mestre. Det var nettopp derfor jeg startet workshops om kunsten å tale – workshops der vi praktiserer kunst på samme utholdende, disiplinerte måte som all annen kunst utøves.
Å praktisere denne kunsten innebærer at vi overvinner vår egen fanatiske overbevisning, og enda mer, vår egen narsissisme og ego. Sannhetstale er denne typen tale som trenger gjennom det jeg kaller «tilsynekomstens slør». For å praktisere det, må du være villig til å ofre idealbildet ditt; ditt offentlige rykte. Det er nøyaktig hva Parrhesia i antikkens gresk kultur betydde: å si ifra, selv om du vet at de som finner sin høyborg i utseendeverdenen vil målrette deg.

Å fortelle sannheten kan få deg til å miste noe. Det er helt sikkert. Men det gir deg også noe. For å være mer psykologisk presis: Sannhetstale får deg til å tape noe på nivået til Egoet og vinne noe på nivået av sjelen. Jeg er ganske fascinert av måten oppriktig tale fører til psykologisk styrke.

Jeg tror Mahatma Gandhi gir oss et fantastisk historisk eksempel. For noen år siden begynte jeg å lese selvbiografien hans. Jeg gjorde det i det øyeblikket jeg begynte å innse at den eneste effektive motstanden mot totalitarisme er ikke-voldelig motstand. Dette gjelder selvsagt kun intern motstand, motstand fra det totalitære systemet. Ytre fiender kan ødelegge totalitære systemer utenfra. Det er sikkert.

Men intern motstand, som jeg nevnte, kan bare være vellykket hvis den er ikke-voldelig. All voldelig motstand vil snarere fremskynde totalitariseringsprosessen, bare fordi den alltid brukes av de totalitære lederne for å skape støtte i massene for å ødelegge hver og en som går mot systemet. Når jeg skjønte det, ble jeg interessert i hva Gandhi hadde å si i sin selvbiografi.
Jeg ble lykkelig overrasket over å se tittelen: Experiments on Truth. Og fra de første sidene lærte jeg at for Gandhi er kjernen og essensen av ikke-voldelig motstand oppriktig tale. Hele livet hans prøvde Gandi å forbedre oppriktigheten i talen hans. Han gjorde det på en enkel, nesten barnslig og naiv måte, og lurte hver kveld på hvor oppriktig han hadde snakket den dagen, hvor han hadde løyet eller når han kunne ha snakket mer nøyaktig eller oppriktig.

Og her er noe viktig: I begynnelsen av sin biografi nevner Gandhi noe storslått. Han sier: Jeg hadde faktisk ingen store talenter. Jeg var ikke kjekk som mann, jeg hadde ikke mye fysisk styrke, jeg var ikke intelligent på skolen, jeg var ikke en god forfatter og jeg var ikke talentfull som foredragsholder. Men han hadde denne lidenskapen for oppriktighet og sannhet. Og denne mannen, blottet for noen store talenter, men med en lidenskap for oppriktig tale, gjorde denne mannen noe selv den sterkeste hæren i verden ikke kunne gjøre: han kastet ut engelskmennene i India.

Jo bedre du begynner å se den nesten uendelige horisonten av muligheter som tale gir, jo mer innser du: det er ord som styrer verden. Mennesket kan bruke ord på en manipulerende måte, som ren retorikk, indoktrinering, propaganda eller hjernevasking som prøver å overbevise den andre om noe den ikke tror på seg selv. Eller den kan bruke ord på en oppriktig måte, forsøke å formidle noe til et medmenneske det føler inni seg selv. Det er det mest grunnleggende og eksistensielle valget mennesker står overfor: å bruke ord på den ene eller andre måten.
Kjære politikere i Romania og i utlandet, dette er hva jeg vil fortelle dere i dag: det er på tide med en metafysisk revolusjon. Og du bør spille en stor rolle i det. Rekken av kriser vårt samfunn går gjennom er ikke annet enn en metafysisk revolusjon, som i hovedsak koker ned til dette: overgangen fra et samfunn som fungerer etter propagandaprinsippet til et samfunn som er orientert mot Sannhet. Vi trenger en ny politisk kultur, en kultur som på nytt verdsetter verdien av Truth Telling. Vi trenger en ny politisk diskurs, en politisk diskurs som legger den grunne, hule retorikken og propagandaen bak seg og snakker fra sjelen, fra hjertet; vi trenger politikere til å bli sanne ledere igjen, ledere som leder fremfor å villede befolkningen.

Oppsummering

Her er noe av poengene i talen hans oppsummert punktvis:

 • Det er på vei inn en ny totalitarisme, ikke helt som de historiske eksemplene fra kommunismen og fascismen, men en teknokratisk totalitarisme.
 • Det er en elite som bruker propaganda massivt for å styre og kontrollere befolkningen.
 • I sluttfasen mot full totalitarisme vil folk begynne å rapportere individer inn til kollektivet/staten, de som blir rapport er de individer som ikke innretter seg betingelsesløst til kollektivet. Helt til slutt begynner mødre og fedre å rapportere sine barn og barn rapportere sine foreldre (min kommentar: litt før man har nådd dette siste stadium vil man kunne se at folk i “kollektiv-kulten” rapporterer inn naboen sin til politiet hvis naboen har 7 gjester når det bare er lov å ha 5 gjester på besøk, ref. pandemien).
 • Totalitarisme er en diabolsk pakt mellom folk og de politiske elitene.
 • Den politiske kulturen og diskursen er en massiv løgnsfære, hvor politikere aldri holder det de lover og hvor sannhet som verdi er fullstendig eliminert. Og propaganda er overalt – det offentlig rom er fullstendig mettet med det.
 • De styrende sjikt mener at den eneste måten å få folk til å gjøre det lederne vil er å få dem til å gjøre det uten at folk er klar over at de gjør det lederne vil, med andre ord – eneste måten å kontrollere befolkningen på er gjennom manipulasjon!
 • Man har trodd at den “rasjonelle tidsalder” fra opplysningstiden ville føre til mer pålitelig informasjon og ekte vitenskap. Nå, noen hundre år senere, viste dette seg å være en illusjon. Det har aldri vært så mye upålitelig informasjon som nå i det offentlige rom.
 • Ingen er maktesløse. Og derfor er hver enkelt av oss ansvarlige. Hver og en som snakker et oppriktig ord og lykkes i å virkelig knytte seg som menneske til et annet menneske, spesielt et menneske med en annen mening, fortjener å bli nevnt i historiens bøker, mye mer enn en president eller en minister som driver med propaganda og ikke klarer å vise mot til å snakke oppriktig.
 • Det er ekstremt viktig å fortsette å tale sant og oppriktig, som motvekt mot det fullstendig løgn- og propagandainfiserte samfunnet vi har i dag, og dets bevegelse mot totalitarismen.

.

Og for å avslutte med Desmets siste ord i talen:

Vi trenger en ny politisk kultur, en kultur som på nytt verdsetter verdien av det å snakke sant. Vi trenger en ny politisk diskurs, en politisk diskurs som legger den grunne, hule retorikken og propagandaen bak seg og snakker fra sjelen, fra hjertet; vi trenger politikere til å bli sanne ledere igjen, ledere som leder fremfor å villede befolkningen.

Forfatter

En kommentar om “Mattias Desmet holdt tale i det rumenske parlamentet”

 1. Enormt sterk tale. Styrkedrikk til ethvert menneske som er nær ved å resignere i alt utenforskapet. Avsky den kollektive illusjonismen & Aldri bifalle politikernes ustoppelige spinn og triks, løgner og bedragerier.

  Svar

Legg igjen en kommentar