Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 2

I del 1 viste vi blant annet hva Susanne Heart sa på talerstolen i Rogaland Fylkesting 14. desember 2022. Vi kommenterte også relativt kort deler av innholdet i hennes innlegg. Nå kommer vi til den delen av case-studien hvor absurditetene eskalerer, for nå skal vi se på hva representantene som hadde motsvar/tilsvar sa. Og for å foregripe; – det ble en ganske absurd affære.

Alle motinnleggene kan du blant annet se i den nest øverste videoen på Susanne Hearts nettside (den videoen som er ca 41 minutter lang). Det er mulig YouTube finner ut at også disse videoene må fjernes, men enn så lenge er de der.

Fylkesordfører Marianne Chesak – fra 12:44 min. i ovennevnte video:

Først vil jeg si at nesten alle motinnleggene er dypt fascinerende (men på litt forskjellige måter), så også innlegget til Fylkesordfører Marianne Chesak. Kort formulert kan man si at hun ikke svarer på noe av det Susanne Heart har trukket frem som problemer/problemstillinger. Chesak har kort og godt en lang, systemisk og panegyrisk beskrivelse av alt som har skjedd i pandemien – hvor fint de forskjellige systemene fungerer og har fungert, hvor suverent samarbeidet har vært, at evalueringene av vaksinen er grundig, eller kort og godt:

Nothing to see here!

Hun prøver også å opprettholde illusjonen om vaksineringens frivillighet. Og illusjonen om at alle har fått informasjon om fordeler og ulemper med vaksinering, altså såkalt informert samtykke, noe som er blank løgn. Saken vi hadde om Skien kommune viste jo faktisk dette tydelig. Det er godt dokumentert at folk som har møtt opp for å motta vaksinen nesten aldri har fått informasjon om ulemper og svakheter med vaksinene mot Covid19. Faktisk er hovedregelen at de knapt har fått noe informasjon i det hele tatt (bortsett fra som et minimum kanskje noen spørsmål om allergier). Det har vært en industriell vaksinering på samlebånd, og bare jeg personlig har fått vite direkte fra over 50 personer at de ikke fikk noe informasjon om problemene med vaksinen da de møtte opp for vaksinering.

Oppsummert: Chesak snakker ikke et ord om realitetene, og ikke et ord om hva Heart tar opp, Chesak gjennomfører bare en nærmest teknisk beskrivelse av systemet, og en slags idealistisk beskrivelse (fiksjons-fortelling) på 3 minutter om hvordan systemet i en drømmeverden fungerer lytefritt.

Hun fokuserer en god del på koronakommisjonen samt Legemiddelverket/FHIs egne beskrivelser av situasjonen, som hun blant annet leser opp – hvorpå hun konkluderer slik:

“I lys av dette ser jeg ingen grunn til å trekke i tvil myndighetenes fortsatte håndtering av Covid19-relaterte utfordringer, eller de vurderinger som gjøres knyttet til vaksinasjonsprogrammet mot Covid19”.

Siden “systemet” selv erklærer at det fungerer glimrende, ser altså ikke Chesak noen grunn til å tvile på at det fungerer glimrende.

Chesak skal gis honnør for at hun ikke ett eneste sted kommer med hersketeknikker eller totale avsporinger (litt utrolig at man må gi honnør for slikt, men slik er det faktisk per i dag). Det Chesak gjør er derimot å ikke svare på problemstillingen Heart trekker frem, og i tillegg utviser hun den totale (og blinde?) tillitt til at systemet fungerer og i tillegg evner å evaluere seg selv tilstrekkelig.

Mats Danielsen – uavhengig kandidat – fra 19:42 min. i videoen:

Dette innlegget er så grotesk, at det krever avskrift i sin helhet:

“Først og fremst vil jeg si at det var et veldig bra og faktaorientert svar fra fylkesordføreren som jeg støtter helt og fult ut. Men det er likevel dypt bekymringsfult det vi opplever i fylkestinget i dag. For konspirasjonsteoriene og fake news har for første gang inntatt Rogaland Fylkesting. Interpellanten hevder blant annet at vaksinasjonsprogrammet ikke har hindret smitte, sykdom og død. Dette er en påstand som helt åpenbart ikke er sant. Og det er så bekymringsfullt når sånne påstander blir spredd. For konsekvensene, hvis det er ett menneske i en risikosituasjon som tror på det som blir sagt av interpellanten, så risikerer en alvorlig sykdom, og død. Det er faktisk takket være vaksinasjonsprogrammene at representantene Heart, meg selv og alle dere som er her inne kan være her i dag, hadde det ikke vært for vaksinasjonsprogrammene så hadde vi enda sittet foran pc’ene våre på teams hjemme, og det er i hvert fall ikke en situasjon jeg skulle ønsket meg.

Interpellanten bruker youtuberen doktor Aseem Malhotra som kilde for flere av sine påstander. Det er en kilde jeg aldri har hørt om, så jeg tenkte jeg måtte ta å sjekke opp hvem dette er. Det første jeg finner når jeg skriver inn navnet hans, er det franske nyhetsbyrået AFP, som har en faktasjekk-tjeneste, og de har undersøkt nettopp doktor Malhotra. Og kan kategorisk avvise samtlige av de mest ytterliggående påstandene han kommer med. Og dette er den personen som interpellanten bruker som fundament i argumentasjonen sin. Og ukritisk deler linker til påstander på youtube, som overhodet ikke er faktabaserte.

Så skal jeg si, det er bivirkninger med covid-19 vaksineringen, fylkesordføreren omtalte også dette, men det er sånn at bivirkningene blir sett opp mot den totale samfunnsnytten, og det gjelder for så vidt alle vaksinasjonsprogrammer. Og nå er det Covid19-vaksineringen vi diskuterer i dag, men det er likevel dypt bekymringsfullt den utviklingen vi ser i samfunnet med desinformasjon rundt vaksinasjon, og jeg frykter at sykdommer vi tidligere trodde var utryddet, er på vei tilbake igjen, og skaper mer sykdom og død, og det trodde jeg hørte fortiden til. Dette er ting som ikke hører hjemme i Rogaland fylkesting, overhodet ikke, og egentlig burde interpellasjon vært avvist lenge før den ble fremmet. Rogaland Fylkesting skal være faktabasert i våre vedtak, og det ville ikke et vedtak med denne interpellasjonen ha vært.

Så jeg har et alternativt forslag som jeg ønsker å ta opp, som jeg har lagt inn i Agenda Live, nå ser jeg det ikke kommer opp så jeg klarer ikke å referere det i hodet, men det som er essensen i det er i hvert fall det at jeg, ja der kommer det,…Rogaland fylkesting ser med bekymring på spredning av uriktige oppdiktede opplysninger om vaksinasjonsprogrammer. Flere sykdommer som ble ansett som utrydda er i dag på fremmarsj pga. lite faktabaserte opplysninger, spesielt i sosiale medier, Rogaland fylkesting oppfordrer kommunene om å styrke sitt informasjonsarbeid, få sikra en ansvarlig høy vaksinasjonsdekning i befolkningen”.

Hvor skal man begynne. Det er nesten så det kunne få stått ukommentert. For det første sier representant Danielsen nesten ikke et sant ord i hele innlegget sitt, kunnskapsløsheten er skrikende. Men enda verre er det moralske nivået. Han bruker naturligvis begrepet “konspirasjonsteorier”, for å stemple og umuliggjøre en hver saklig debatt (det er bare det dette ordet er egnet til). Han presterer også å kalle Dr. Aseem Malhotra, en av Storbritannias mest anerkjente kardiologer, en som selv vaksinerte seg og hadde tro på vaksinasjons-prosjektet fra start av, men så oppdaget realitetene og snudde, en som har gjort en stor studie som har blitt fagfellevurdert – for “youtuberen”. Og deretter har han googlet navnet og funnet ut at telegrambyrået AFP har gjort en såkalt “faktasjekk” av fagpersonen og faget, og dermed er saken avgjort for Danielsen.

Vi aner konturene av kult-lignende tendenser i sitatet hans:

Dette er ting som ikke hører hjemme i Rogaland fylkesting, overhodet ikke, og egentlig burde interpellasjon vært avvist lenge før den ble fremmet“.

Vaksinesikkerhet, og alarmerende indikasjoner (minst) på at det er noe galt med den sikkerheten, hører altså ikke hjemme i en debatt, ifølge Danielsen. I en rasjonell verden er jo dette et ganske sprøtt utsagt, men i en kult-lignende bevegelse gir dette mening. I en kult-bevegelse skal man ikke stille spørsmål med Covid-vaksinen! Og stiller man spørsmål ved èn konkret vaksine, så angriper man alle! Hvor absurd dette er hvis man lager en analogi; det er som om en person ytrer bekymring for at en type bil-modell (la oss si Toyota Yaris) har alvorlige svakheter med bremsesystemet, og bør tilbakekalles, og blir møtt med at han driver med konspirasjonsteorier og at slike “angrep på bil” burde vært stoppet lenge før han kom til orde. I en “bil-kult” gir dette mening, i et rasjonelt samfunn gjør det jo ikke det.

Et lavere nivå av moral og kunnskap enn hva Danielsen har, eller har lagt seg på, har jeg sjelden sett i norsk politikk.

Lin Veronica Jacobsen – Arbeiderpartiet –  fra 23:09 min. ut i videoen:

Lin Veronica Jacobsen fra Arbeiderpartiet er heller ikke snau i sitt innlegg, og også dette gjengir jeg i sin helhet:

“Når vi blir valgt av folket til å representere de i saker som berører så mange liv, så er det et privilegium og det er et stort ansvar. Selv har jeg fått ansvar av Arbeiderpartiet, jeg er valgt inn på Fylkestinget for å stå på politiske kampsaker, forankret i sosialdemokratiske verdier. At vi skal ha en trygg verden, ha en jobb å gå til, en lønn å leve av, og ren luft i lungene. Dette er et ansvar jeg tar på stort alvor, derfor er det ganske vanskelig for meg og ikke snakke ut når jeg opplever at denne plattformen som vi som folkevalgt organ utgjør, blir brukt til å svekke tillitten til myndighetene og fagfolk, både i Norge og resten av verden. Interpellanten står her på denne talerstolen, som folkevalgt, og påstår at vaksinen ikke har hindret smitte, at den ikke har hindret sykdom og død – jeg kan fortelle interpellanten at jeg har blitt gjort oppmerksom på at svært mange ansatte på sykehuset har fått med seg denne interpellasjonen. Folk som har stått til knærne i håndteringen av syke og døende i de årene vi har lagt bak oss. Jeg synes dette er oppsiktsvekkende, og jeg synes også dette er ganske flaut at vi bruker tiden vår på det her.

Selv om vi har ytringsfrihet i dette landet, så mener jeg at denne interpellasjonen ikke er egnet til annet enn å svekke tilliten til folkevalgte organer. Vi bruker av ressurser i administrasjonen og oss selv som folkevalgte på noe som har rot i konspirasjonsteorier og ekstremisme. Dette vil jeg aldri kunne støtte, eller respektere.

Men i forrige uke, i avisa, kunne vi lese om noen i Tyskland som prøvde å gjøre statskupp, de planla å gjøre statskupp, så på bakgrunn av at konspirasjonsteorier og ekstremisme i denne verden eksisterer så er jeg likevel glad for at vi her i Rogaland har vi mulighet til å si ifra på en ryddig måte også her ifra talerstolen. Dette er et kjennetegn på at vi har et demokrati, et demokrati som fungerer. Og det er på dette grunnlaget at et moderne samfunns om vi har består”.

Jacobsen innledet med å snakke med fine ord om sine rolle som folkevalgt, og om “… sosialdemokratiske verdier…at vi skal ha en trygg verden” osv. Så når Heart ytrer bekymring for folket (som man er folkevalgt for), og begrunner det, er Jacobsen likevel i sjokk over det rent prinsipielle bruddet det skulle være med rollen som politiker. Det mer retoriske spørsmålet her er vel om rollen Susanne Heart har inntatt med sitt innlegg er et brudd på rollen som folkevalgt, med bekymring for befolkningens ve og vel, eller om det er et brudd på legemiddelindustriens og eventuelt norske sentrale myndigheters egeninteresse.

For det er ingen tvil om at den rollen Susanne Heart har inntatt i denne saken er et brudd med noe – nemlig på legemiddelindustriens interesser!

Videre ytrer Jacobsen nærmest vantro over at Heart kan stå “på denne talerstol” og hevde at vaksinen blant annet ikke har hindret smitte.

Så kommer det mest groteske, av alt som ble uttalt ifm. motinnleggene. Jacobsen kaller debatt om vaksinesikkerhet, og bekymring for dette, for ekstremisme. Her er kult-erklæringen nærmest eksplisitt. Dernest kommer noe (om mulig) enda grovere:

Men i forrige uke, i avisa, kunne vi lese om noen i Tyskland som prøvde å gjøre statskupp, de planla å gjøre statskupp, så på bakgrunn av at konspirasjonsteorier og ekstremisme i denne verden eksisterer så er jeg likevel glad for at vi her i Rogaland har vi mulighet til å si ifra på en ryddig måte….”

Den får stå ukommentert.

Elin Schanche – fra Høyre – fra 26:15 min. ut i videoen:

Schanche har et kort og ganske intetsigende innlegg, hvor hun hevder at Fylkestinget ikke har myndighet til å vurdere spørsmålet. Hun slenger også på at dette er misbruk av tid, og så påstår hun at hun er for menings- og ytringsfriheten, for å så avvikle dem i neste setning ved å si:

“Susanne Heart kan mene det hun vil , men å fremme konspirasjonsteorier fra denne talerstolen er ikke greit”.

Susanne Heart har som sagt ikke kommet med konspirasjonsteorier, men disse politikerne ser ut til å være helt mentalt avhengig av å komme med slike uredelige hersketeknikker.

Unni Fuglestad – fra Venstre  – fra 27.12 ut i videoen:

Fuglestad har også et ganske utrolig innlegg, dog ikke på nivå med Jacobsen og Danielsen. Hun presterer blant annet å si at hun er opptatt av kunnskap (!), og at man ikke må se på enkeltstudier, men må se på helheten. Dette er jo isolert sett ikke feil, men dette er det Heart har gjort, og Fuglestad ikke gjort. Og så kan man jo stille Fuglestad spørsmålet om hva helheten egentlig viser eller indikerer?

Videre kommer hun med den smått vågale påstand at man ikke trenger å lese lenge før man ser at alt Malhotra sier er feil og helt tilbakevist.

Vi i Foreningen Lov og Helse inviterer herved Unni Fuglestad fra Venstre Rogaland til å delta i en vitenskapelig debatt med Aseem Malhotra.

Solveig Ege Tengesdal – fra KRF – fra 29:46 ut i videoen:

Tengesdals litt komiske innslag handlet mest om at hun var oppgitt og frustrert, egentlig over alt med dette – at interpellasjonen i det hele tatt ble sendt inn, begrunnelsen for den, alle premissene der og egentlig alt. Underforstått – tenk å måtte bruke personlig og politisk tid og ressurser på noe så uviktig og teit.

Hun kunne så melde noe svært dramatisk; at “mange faktisk opplever å møte disse oppfatningene og innvendingene i hverdagen”, hvorpå hun ga honnør til Mats Danielsen (som nettopp har levert et regelrett grotesk innlegg med et nesten utenkelig lavmål).

Det er nesten så man ser for seg at Tengesdal fremme en egen interpellasjon hvor hun påpeker den dramatiske trusselen i at “mange møter på slike oppfatninger og innvendinger i hverdagen” og at det må ryddes opp i og settes stopper for med alle midler.

Det sekt- eller kultlignende trer igjen ganske tydelig frem og assosiasjonene til et kirkemøte i middelalderen presser seg på.

Erlend Kristensen – fra MDG  – fra 31:43 i videoen:

Kristensen gir et veldig kort innlegg. Han er strengt talt ikke spesielt interessert i det aktuelle temaet. Han sier noen innledende fraser, hvor han først naturligvis må si at han ikke støtter innholdet i Hearts innlegg, hvorpå han kan medgi at det er bra hvis det forskes på vaksinenes sikkerhet i årene fremover.

Deretter begynner han å snakke, og da meget oppglødd og ivrig, om et solcellepanel som det tydeligvis er en løpende debatt om skal settes opp eller ikke et eller annet sted i regionen.

Deretter oppstår det utrolig nok en liten debatt mellom Schanche og Kristensen (hvor de får bytte på med innlegg fra talerstolen) om klima-kutt og solcellepanel.

Kristensen skal også i det minste ha honnør for å ikke komme med stemplinger eller hersketeknikker. Han strakk seg til og med så langt som å anerkjenne at det er fint at det forskes på langtidsvirkninger av vaksinen i årene fremover, slik sett er han i grenseland til å bryte med kulten.

Frode Myrhol – fra Folkepartiet – fra 33:42 i videoen:

Myrhol fra Folkepartiet har også et smått utrolig innlegg. Hans innlegg startet med at han sier at han støtter Mats Danielsen, og at også han “er skremt over det som har blitt sagt”. Han er naturligvis ikke skremt over at det kan være noe skadelig med vaksinene, men over at noen kan finne på noe så skremmende som å ytre slike kjetterske tanker og kritisere vaksineringen og vaksinen (… da har vi dette med å være i en kult-lignende bevegelse igjen).

Så kommer det et utrolig utsagn – at det finnes i hvert fall to statsledere som er i nærheten av det Heart sier, og det er Trump og Bolsonaro, hvor han triumferende kan påpeke at dette er første og andre plass på listen over flest covid-døde, nemlig over 1 milliion i USA, og omtrent 700 000 i Brasil. Det han ikke sier er at disse tallene ikke sier hvor mange som er døde av Covid-19, men hvor mange som har dødd etter positiv PCR-test. Og at disse tallene er kunstig blåst opp i nesten alle land på denne måten, og at dette nærmest rett ut er innrømmet også fra offisielt hold. For eks. sies det her rett ut fra Deborah Birx, tidligere pandemi-koordinator i USA, at de har en “liberal” måte å telle Covid19-døde på. Men disse tingene tror jeg faktisk Myrhol genuint ikke aner noe om.

Han avslutter med å erklære seg som medlem i “kulten”, hvor han (muligens litt stolt) sier at han har tatt 4 doser koronavaksine og at han har hatt korona to ganger (tenk at Heart kan stå på denne talerstol og hevde at vaksinen ikke hindrer smitte – ekstremisme!), og at det var som en lett forkjølelse, sannsynligvis fordi han var vaksinert. Utfra disse resonnementene eller hva vi skal kalle det fant han hele innlegget til Heart merkelig.

Sluttkommentar

Denne surrealistiske seansen ble avsluttet med avstemning, hvor først alle stemte imot Susanne Hearts forslag, bortsett fra Susanne selv, altså 46 mot 1 stemme.

Deretter ble det avstemning om Mats Danielsens “motforslag”. Det kan riktignok være litt vrient å se nøyaktig hva Danielsens forslag egentlig innebærer sånn rent konkret; forslaget var som nevnt lenger opp å “styrke kommunens informasjonsarbeid” og få vaksinert flere, men poenget her var kanskje mer dydsposering enn at det skulle gjøres noe konkret og viktig. Danielsens forslag gikk igjennom med 38 stemmer for vs. 9 imot.

Det som åpenbarer seg i denne seansen fra Rogaland Fylkesting er ganske nedslående for norsk samfunn, politikk og ikke minst demokrati. Makan til lavt nivå av kunnskap, moral og intellektuelle evner er det sjelden man ser så massivt og tydelig.

I tillegg skjelner man som nevnt flere steder sporene av nærmest kult-lignende innstilling, især når det gjelder Covid-vaksinen, men også egentlig til myndighetene eller staten. I den famøse saken om Skien kommune som vi skrev omfattende om, og som fint også kan relateres til Marianne Chesaks fantasi om at norske borgere har fått ta en informert valg ifm. koronavaksinasjon, samt det som omtales i vår artikkel “Det som har skjedd i pandemien er bare symptomer” viser at man totalt har mistet hodet i pandemien. I Rogaland Fylkesting ser vi at hodene er rotet bort og kanskje permanent borte.

Her er det alle tiders mulighet for befolkningen i Rogaland å se hva slags nivå deres lokale folkevalgt befinner seg på, og hvis demokratiet i dette landet i hele tatt skal kunne vurderes som noe å ta på alvor, bør befolkningen i Rogaland benytte seg av sine mange demokratiske muligheter (som dessverre sjelden benyttes) til å reagere, hvis ikke er det kanskje på tide å offisielt endre navnet på styreformen i landet:

Vi kan avslutte med å se avslutningsteksten i Susanne Hearts skriftlige innsendte interpellasjon/oppfordring, en oppfordring hun blir “slaktet” for med alle midler, til og med omtalt som ekstremisme, men henvisning til høyre-ekstremt statskupp i Tyskland:

Forfatter

5 kommentarer om “Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 2”

 1. Takk for to veldig bra innlegg om Susanne Hearts interpellasjon i Rogaland fylkesting. – godt skrevet, og det er vanskelig å vite om en skal le eller gråte.
  Uansett all honnør til Susanne Hearts innsats og mot. Hun gjør noe som skulle vært gjort for lenge siden, av langt flere; her er det bare å støtte opp.

  Svar
 2. Takk for innlegget! Heia Susanne Hart! Modig og fantastisk å stå opp mot slik hjernevasking og vanvidd.

  Svar
 3. En sak er banna bein:
  Ethvert folk får til enhver tid de politiske ”representanter” de så INDERLIG fortjener, noe denne to-delte artikkelen til FULLE illustrerer! . . .

  Svar

Legg igjen en kommentar