Etterspill til seansen med Susanne Heart

Vi har blitt tipset om at den omtalte seansen i Rogaland Fylkesting ikke er lagt helt død enda. Vi omtalte selve seansen her og her, og her om diverse kommunikasjon med aktører i Rogaland fylkesting i vårt forsøk på å kartlegge om seansen fikk noe etterspill. Det fremgår av saksoversikten i Fylkeskommunen at det som hendte den gang er tatt opp som en sak av FRP-representant Margrete Dysjaland. I hennes saksbeskrivelse kan vi lese:

Spørsmål fra Margrete Dysjaland, FrP

Den 14.desember 2022 hadde uavhengig representant Susanne Heart interpellasjon
til fylkestinget: Vaksinesikkerhet – Stortinget må starte debatt, der ein oppmoda
fylkestinget til å sende ei anmoding til Stortinget om å starte ein open debatt kring
covid-19 vaksinesikkerheit, med full gjennomgang av uavhengige evidens-baserte
data, for å kunne ta vidare ansvarlege beslutningar på vegne av befolkninga.
Dette vart ein interpellasjon og debatt som har skapt mange reaksjonar både i media,
blant folkevalte og ikkje minst blant folk flest og er nok ein av dei mest sette
debattane i fylkestinget i Rogaland dei siste åra. I etterkant av debatten har me
folkevalde blitt kontakta av personar frå mange ulike yrkesgrupper og bakgrunnar,
som reagerte på debattklima og måten interpellanten vart møtt på frå talarstolen i
fylkestinget.

Underteikna oppfatta interpellasjonen som eit ynskje om meir informasjon, ikkje eit
spørsmål om ein er for eller imot vaksine og tiltaka som har blitt gjort dei siste åra. Og
ein opplevde seansen i fylkestinget som ei svekking av lokaldemokratiet og folkevalte
sin rett til å løfte saker opp på dagsorden.


Ein skal ha rommet stort, for å kunne ha plass til alle. Som folkevalt og forkjempar for
demokratiet er det eit utruleg viktig premiss for gode politiske prosessar at ein ikkje
treng å være einig, men ein skal kjempe for å forsvare alle sin rett til å løfte politiske
saker og moglegheita me har i dette landet til å få sei si meinig. Anten det er politisk
betent og vanskeleg, eller det er saker der ein har brei politisk einigheit.

Reaksjonane i etterkant av debatten har blant anna vore på at interpellanten vart
møtt med påstander om konspirasjonsteori, ekstremisme og det vart til og med knytt
opp mot forsøket på statskupp i Tyskland. Korleis kan ein interpellasjon om å
anmode til meir kunnskap oppfattas som konspirasjonsteori?
Per no er det rapportert 61.000 bivirkningar på covid vaksina, der 7818 er alvorlige
tilfelle og 43% av desse har krevd innleggelse. Interpellanten stiller relevante
sikkerheitsspørsmål rundt eit kommersielt medisinsk produkt, på vegne av
befolkninga.


I interpellasjonsdebatten tok Heart opp historiar frå folk som har blitt vaksineskada,
som har fått liva sine endra og som ikkje lengre klarer ta del i livet og kvardagen som
dei gjorde før. Ein får høyre om folk som var friske i utgangspunktet og som i god tru
deltok i dugnaden, som skulle være trygg og effektiv. Som no har fått livet snudd opp
ned, og som ventar på svar for å kunne forsone seg med framtida og dei
utfordringane bivirkningane og skadene har medført.

Ser ein til Danmark er vaksineskadde og bivirkningar oppe til debatt i det offentliege
ordskiftet og Sundhedsministeren blir utfrodra frå fleire parti på å anerkjenne skadane
og bivirkningane etter covid vaksina.

Med bakgrunn på måten interpellanten vart møtt i debatten og reaksjonane som kom
i ettertid er det naudsynt for underteikna å få klarheit i om det er på denne måten ein
skal møte folkevalte som løfter problemstillingar på vegne av befolkninga.
Spørsmål til fylkesordførar:
Kan fylkesordførar stå inne for retorikken i interpellasjonsdebatten og
behandlinga representanten Susanne Heart fekk i ordskiftet?

(sitat slutt)

Jeg mener at det står katastrofalt til i norsk politikk. Men da er det da også svært gledelig de gangene man finner eksempler på politikere med ryggrad og moral, slik det ser ut til at både Heart og Dysjaland virkelig har! Det blir spennende å følge med på om dette vil avstedkomme en slags form for oppvask mtp. det som skjedde i interpellasjonen til Susanne Heart.

Forfatter

En kommentar om “Etterspill til seansen med Susanne Heart”

  1. Det gleder meg å sjå at i det minste ein og annan politikar påpeiker elefanten i rommet – og den har blitt ganske so diger no. Foreningen Lov og helse gjer ein glimrande jobb med å trekkje fram og ansvarleggjere dei som står bak “pandemien”, eit prosjekt som har øydelagt liva til folk. Ikkje berre når det gjeld “vaksinane”, men òg alle andre aspekt, til dømes tap av jobb, øydelegging av namn og rykte, og øydelegging av det som kunne ha vore fantastiske liv. Spesielt innan helsesektoren har dette vore merkbart. Eg tenkjer her spesifikt på Iris Frohe, som i desse dagar kjempar sitt livs kamp – tappert som få – for å få erstatning frå Hamar kommune pga oppseiing frå stilling ved legevakta fordi ho nekta å lyde differensierte retningslinjer for vaksinert og uvaksinert helsepersonell.

    Svar

Legg igjen en kommentar